งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

2

3 มุ่งมั่นพัฒนา การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือกเพื่อการ พึ่งตนเองของชาวไทย และมวลมนุษยชาติ

4 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ ทางเลือกอื่น 3. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และ เสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

5 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ในระบบบริการสุขภาพ 6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผล สำเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น 7. รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก หรือตามที่ กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

6 1. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ ทางเลือก 2. การพัฒนามาตรฐาน / คุณภาพการบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพร 5. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

7 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 1. พัฒนางานสาธารณสุขตาม แนวพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศา นุวงศ์ทุกพระองค์  โครงการศึกษาวิจัยเห็ด หลินจือและสปอร์เห็ดหลินจื อในประเทศไทย ( โครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา )

8  โครงการสมาธิใน ภาวะสุขภาวะองค์รวมตาม พระ ดำริ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

9  โครงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยและ อาโรคยาศาลเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ณ อาคาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม ( ยศเส ) กรุงเทพมหานคร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

10 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 2. ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical Hub) ให้เป็น ศูนย์กลางของอาเซียน โดยมี โครงการนำร่อง เช่น การ พัฒนาโรงพยาบาลของรัฐในแหล่ง ท่องเที่ยว เป็นต้น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ สุขภาพด้วยการแพทย์ แผนไทย การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน สถานบริการสุขภาพและ ภาค ประชาชน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพด้วยการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ( ตามหลัก 8 อ.)

11 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 3. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยด้าน การแพทย์แผนไทย โดยการ สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก

12 1. สนับสนุนการเพาะปลูก การผลิต และแปรรูปสมุนไพร 2. สนับสนุนการศึกษา / วิจัยต่อยอด ภูมิปัญญาฯ และสมุนไพร 3. สนับสนุนการอนุรักษ์ / คุ้มครอง สมุนไพร + ป้องปราม การละเมิดสิทธิภูมิปัญญาฯ 4. สนับสนุนการพัฒนายาแผนไทย / สมุนไพรอย่างครบวงจร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก แนวทางการสนับสนุนของกองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย ปี 2552

13


ดาวน์โหลด ppt Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google