งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12
การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 เป็นประธาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 4 จังหวัด

2 เป้าหมายการดำเนินการของ รพ.สต.
เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัด จำนวน สอ. เป้าหมายปี 2552 เป้าหมายปี 2553 จำนวนอำเภอ รพ.สต.ตามสัดส่วน สอ. ขอนแก่น 248 26 29 58 มหาสารคาม 175 13 19 38 กาฬสินธุ์ 156 18 ร้อยเอ็ด 231 20 52 รวม 810 77 93 186 หมายเหตุ ให้ทุกจังหวัด Confirm รายชื่อ รพ. สต. ให้ สนย. ก่อนวันที่ 3 มิย. 52

3 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
ขอบเขตงานบริการ บริการแบบองค์รวม ครบ 4 องค์ - การรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยฉุกเฉิน - การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การจัดระบบส่งต่อ กับ รพ. แม่ข่าย และการส่งกลับ - บริการรับปรึกษาและส่งต่อ ตลอด 24 ชม. การบริการในชุมชน - บริการเยี่ยมบ้าน จัดระบบนัดหมาย

4 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
ขอบเขตการบริหารจัดการ - พัฒนาระบบ Smart Card ในงานบริการทั้งจังหวัด ร้อยเอ็ด ที่เหลือใช้บัตรเดียวทุกจังหวัดในเขต 12 ภายใน กย. 52 การบริการ Real Time ภายในจังหวัดขอนแก่น ใช้ Internet ความเร็วสูง ส่วนที่เหลือใช้การ Consult ผ่านมือถือ โดย รพ. แม่ข่ายต้องจัดระบบรองรับ ระบบ Refer ต้องเชื่อมโยงกับระบบ EMS มีระบบการ จัดรถพยาบาล รับส่งต่อ และการส่งกลับ

5 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
การจัดการด้านกำลังคน - หัวหน้า สอ. เดิม เป็น ผอ. รพ.สต. พยาบาลเวชปฏิบัติ คน พยาบาลวิชาชีพ คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน ที่เหลือ 5-10 คน ตามขนาด ทีมสหสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จาก รพ. แม่ข่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (พยายามให้เป็นทีมเดิม)

6 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
การจัดการด้านกำลังคนในระดับเขต ช่วงแรก ให้ รพ. แม่ข่าย สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ ไปประจำ รพ. สต. ในระยะยาว เร่งรัดการสร้างพยาบาลเวชปฏิบัติ (โครงการพิเศษ) ปี จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม คน

7 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
การจัดการด้านงบประมาณ การบริหารงบประมาณ 2 แสนบาท ใช้พัฒนา IT เพื่อเชื่อมโยง, ค่าตอบแทน ค่ารถ ค่าจ้าง เพื่อการ ทำ Home Ward, พัฒนาระบบข้อมูล , พัฒนา HR, การประชาสัมพันธ์ รพ.สต. , การใช้ Call Center ใช้ SMS นัดหมาย Pt เป็นต้น ปี บริหารงบ ตามเดิมไปก่อน ปี บริหารแบบมีส่วนร่วมรูปคณะกรรมการ เสนอให้จัดสรรงบบางส่วน OP ให้ รพ.สต. - เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น มีกองทุนในชุมชน

8 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
แผนความร่วมมือกับท้องถิ่น มี คกก. รพ. สต. (PCU Board เดิม) มี ท้องถิ่น และ ภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการด้วย ใช้รูปแบบประชาคม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ประชาชน ถือหุ้นกองทุน

9 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12
บทบาทการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ. เป็น Facilitator รพศ./รพท./รพช. เป็นแม่ข่ายสนับสนุนทรัพยากร การส่งต่อ การจัดบริการ สสอ. เป็น ผู้บริหารจัดการระดับอำเภอ สอ. เป็น ผู้จัดการ รพ. สต. โดยหัวหน้า สอ. เป็น ผอ.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google