งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 เป็นประธาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 4 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 เป็นประธาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 4 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 เป็นประธาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 4 จังหวัด

2 เป้าหมายการดำเนินการของ รพ.สต. เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดจำนวน สอ. เป้าหมายปี 2552เป้าหมายปี 2553 จำนวน อำเภอ รพ.สต.ตาม สัดส่วน สอ. ขอนแก่น248262958 มหาสารคาม175131938 กาฬสินธุ์156181938 ร้อยเอ็ด231202652 รวม8107793186 หมายเหตุ ให้ทุกจังหวัด Confirm รายชื่อ รพ. สต. ให้ สนย. ก่อนวันที่ 3 มิย. 52

3 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 ขอบเขตงานบริการ บริการแบบองค์รวม ครบ 4 องค์ - การรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยฉุกเฉิน - การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค - การฟื้นฟูสภาพ - การจัดระบบส่งต่อ กับ รพ. แม่ข่าย และการส่งกลับ - บริการรับปรึกษาและส่งต่อ ตลอด 24 ชม. การบริการในชุมชน - บริการเยี่ยมบ้าน จัดระบบนัดหมาย

4 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 ขอบเขตการบริหารจัดการ - พัฒนาระบบ Smart Card ในงานบริการทั้งจังหวัด ร้อยเอ็ด ที่เหลือใช้บัตรเดียวทุกจังหวัดในเขต 12 ภายใน กย. 52 - การบริการ Real Time ภายในจังหวัดขอนแก่น ใช้ Internet ความเร็วสูง ส่วนที่เหลือใช้การ Consult ผ่านมือถือ โดย รพ. แม่ข่ายต้องจัดระบบรองรับ - ระบบ Refer ต้องเชื่อมโยงกับระบบ EMS มีระบบการ จัดรถพยาบาล รับส่งต่อ และการส่งกลับ

5 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 การจัดการด้านกำลังคน - หัวหน้า สอ. เดิม เป็น ผอ. รพ.สต. - พยาบาลเวชปฏิบัติ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 1 คน - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน - ที่เหลือ 5-10 คน ตามขนาด - ทีมสหสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จาก รพ. แม่ข่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (พยายามให้เป็นทีมเดิม)

6 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 การจัดการด้านกำลังคนในระดับเขต - ช่วงแรก ให้ รพ. แม่ข่าย สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ ไปประจำ รพ. สต. - ในระยะยาว เร่งรัดการสร้างพยาบาลเวชปฏิบัติ (โครงการพิเศษ) ปี 52-53 จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 240 คน

7 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 การจัดการด้านงบประมาณ - การบริหารงบประมาณ 2 แสนบาท ใช้พัฒนา IT เพื่อเชื่อมโยง, ค่าตอบแทน ค่ารถ ค่าจ้าง เพื่อการ ทำ Home Ward, พัฒนาระบบข้อมูล, พัฒนา HR, การประชาสัมพันธ์ รพ.สต., การใช้ Call Center ใช้ SMS นัดหมาย Pt เป็นต้น - ปี 2552 บริหารงบ ตามเดิมไปก่อน - ปี 2553 บริหารแบบมีส่วนร่วมรูปคณะกรรมการ เสนอให้จัดสรรงบบางส่วน OP ให้ รพ.สต. - เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น มีกองทุนในชุมชน

8 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 แผนความร่วมมือกับท้องถิ่น - มี คกก. รพ. สต. (PCU Board เดิม) มี ท้องถิ่น และ ภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการด้วย - ใช้รูปแบบประชาคม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ประชาชน ถือหุ้นกองทุน

9 ระบบการบริหารจัดการของ รพ.สต. เขต 12 บทบาทการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สสจ. เป็น Facilitator - รพศ./รพท./รพช. เป็นแม่ข่ายสนับสนุนทรัพยากร การส่งต่อ การจัดบริการ - สสอ. เป็น ผู้บริหารจัดการระดับอำเภอ - สอ. เป็น ผู้จัดการ รพ. สต. โดยหัวหน้า สอ. เป็น ผอ.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ รพ.สต. เขตตรวจราชการ ที่ 12 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 เป็นประธาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 4 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google