งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนางานสาธารณสุข ) แนวทางการบริหารงบประมาณสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี ความสำคัญระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนางานสาธารณสุข ) แนวทางการบริหารงบประมาณสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี ความสำคัญระดับชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนางานสาธารณสุข ) แนวทางการบริหารงบประมาณสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี ความสำคัญระดับชาติ (P&P National Priority)

2 ความ เป็นมา ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ สปสช. ได้จัดสรร งบประมาณ ๓ ลักษณะ คือ ๑. PP vertical program ๑. PP vertical program ๒. PP facility-based ๒. PP facility-based ๓. PP community-based ๓. PP community-based ปี ๒๕๕๑ สธ. และ สปสช. มีนโยบาย ความร่วมมือในการบริหารงบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับ บุคคล โดยแบ่งงบ PP ออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑. PP vertical program ๑. PP vertical program ๒. PP area-based ๒. PP area-based ๓. PP expressed demand ๓. PP expressed demand ๔. PP community ๔. PP community

3 ข้อเสนอแนะจากผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ๑. ให้ลดแผนงานโครงการที่กำหนด โดยหน่วยงานในส่วนกลาง (PP vertical program) ลงให้เหลือ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ๒. ให้มีการบูรณาการแผนงาน / โครงการของกรมวิชาการก่อนลง ไปในพื้นที่ รวมทั้งตัวชี้วัดและระบบ รายงาน ๓. ให้กรมวิชาการทำหน้าที่กำหนด เป้าหมายและมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตาม นิเทศ และประเมินผล

4 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๑. สธ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ คณะ เพื่อทำหน้าที่กำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทางการ บริหารงบประมาณ และติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงาน ๒. เปลี่ยน PP vertical program เป็น PP national priority

5 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่มี ความสำคัญระดับชาติ ด้วยแผนงาน / โครงการที่เกิดจากการดำเนินงาน ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่ว ประเทศ วัตถุประ สงค์

6 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๑. ตอบสนองต่อปัญหา ความ ต้องการบริการสาธารณสุขใน ภาพรวมระดับประเทศ ๒. ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อบริการ สาธารณสุขด้านการส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค ๓. เป็นแผนงาน / โครงการที่มี เป้าหมาย เป็นรูปธรรม มีระยะเวลา สิ้นสุดชัดเจนภายใน ๓ - ๕ ปี พร้อม ทั้งเตรียมการถ่ายโอนเป็นภารกิจ ปกติระดับพื้นที่ต่อไป หลักเกณ ฑ์

7 การบริหารจัดการ PP National Priority ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ วงเงิน ๑๕๓. ๖ ล้านบาท จัดสรรให้ วงเงิน ๑๕๓. ๖ ล้านบาท จัดสรรให้ ๑. ๑ โครงการสุขภาพดีวิถีไทย : เบาหวานและอ้วนลงพุง ๑. ๒ โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพแม่และ เด็ก ๐ - ๕ ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพแม่และ เด็ก ๐ - ๕ ปี ๑. ๓ กลุ่มแผนงานที่จะพัฒนาให้ เป็นแผนงานที่มีความ ๑. ๓ กลุ่มแผนงานที่จะพัฒนาให้ เป็นแผนงานที่มีความ สำคัญ ระดับชาติใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำคัญ ระดับชาติใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ AreaArea

8 โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : เบาหวานและอ้วนลงพุง ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ ทราบถึงภัยคุกคามสุขภาพจาก โรคเบาหวานและภาวะอ้วนลงพุง ๒. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับ เบาหวานและอ้วนลงพุงต่อภาวะ สุขภาพของประชาชน ๓. เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจคัด กรองเบาหวานและอ้วนลงพุงใน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๔. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวาน วัตถุประ สงค์

9 โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : เบาหวานและอ้วนลงพุง ๑. สร้างความตระหนัก ๒. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ๓. เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง ๒ ระดับ ๓. ๑ คัดกรองความเสี่ยงในชุมชน โดย อสม. อปท. ๓. ๒ คัดกรองความเสี่ยงระดับสถาน บริการ โดยเจาะเลือด วัดความดัน ๓. ๒ คัดกรองความเสี่ยงระดับสถาน บริการ โดยเจาะเลือด วัดความดัน ๔. ให้คำปรึกษาและปรับพฤติกรรมใน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยในสถาน บริการ ๕. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ด้วยการดูแล เฝ้าระวัง และคัดกรอง มาตรกา ร

10 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว เพื่อพัฒนาอนามัยเด็กเล็ก ๐ - ๕ ปี โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว เพื่อพัฒนาอนามัยเด็กเล็ก ๐ - ๕ ปี ๑. เพื่อให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐ - ๕ ปี อย่างครอบคลุมและ ครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน ๒. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคคล ในครอบครัว ชุมชน สังคมในการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐ - ๕ ปี วัตถุประ สงค์

11 โครงการอนามัยเด็กเล็ก ๐ - ๕ ปี ๑. พัฒนาบุคลากร ๒. พัฒนาสถานบริการ ๓. กำหนดมาตรฐานในการ ให้บริการ มาตรกา ร

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนางานสาธารณสุข ) แนวทางการบริหารงบประมาณสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี ความสำคัญระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google