งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยเข้มแข็ง 2553-2555. งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ตั้งแต่ ปี พ. ศ.2541-2551 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 25412542254325442545254625472548254925502551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยเข้มแข็ง 2553-2555. งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ตั้งแต่ ปี พ. ศ.2541-2551 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 25412542254325442545254625472548254925502551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยเข้มแข็ง 2553-2555

2 งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ตั้งแต่ ปี พ. ศ.2541-2551 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 25412542254325442545254625472548254925502551 ปีงบประมาณ จำนวนเงิน ( ล้านบาท ) กระทรวงสาธารณสุขสปสช. รวมทั้งสองแหล่งเงิน สถานการณ์งบลงทุนการ พัฒนาสถานบริการ

3 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2 คณะทำงาน ที่มีรองปลัดกระทรวงด้านบริหาร เป็นประธาน ผู้แทนกรม ผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ตรวจ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเลขา หลักการ ขอในสิ่งที่จำเป็น ขาดแคลนจริงๆ คิดระบบของประเทศ เชื่อมโยงทุกระดับบริการรวมถึงเรื่องระบบสนับสนุน ลงทุนเรื่องผลิตและพัฒนาคนด้วย ควรเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ขนาดเล็กใช้งบปกติหรือลงทุนทดแทน

4 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2 มอบหมายให้มีเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาคและสำนักพัฒนาบริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ สำนักบริหารสธารณสุขภูมิภาคและหัวหน้าผู้ตรวจฯ / ผู้ตรวจฯ บริการทุติยภูมิ, ตติยภูมิและ ระบบสนับสนุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( มีกรรมการแต่ละศูนย์อีก 3 คณะ ) Excellent Centers หัวใจ, มะเร็ง และอุบัติเหตุ สถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท การผลิตและพัฒนาบุคลากร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลสาธารณสุขและ Telemedicine

5 ESC ศูนย์ฯ 163 แห่ง [หัวใจ 69 แห่ง, มะเร็ง 34 แห่ง, อุบัติเหตุ 60แห่ง] ตติยภูมิ (Tertiary) รพ.ระดับตติยภูมิ 113 แห่ง [รพศ. 25 แห่ง, รพท. 69 แห่ง, ศธ. 3 แห่ง, กลาโหม 16 แห่ง] ทุติยภูมิ (Secondary) ศูนย์กลางการบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ 154 แห่ง [รพช. 128 แห่ง, รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง, รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 5 แห่ง] ปฐมภูมิ (Primary) ศูนย์แพทย์ชุมชน 1,000 แห่ง [อำเภอตั้งใหม่/กิ่งอำเภอ 109 แห่ง, เขตเมือง 150 แห่ง, เขตชุมทาง/ หนาแน่น/รอยต่อ/ทุรกันดาร/ห่างไกล 221 แห่ง, เขตที่ตั้ง สอ. ขนาดใหญ่ ( สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ) 80 แห่ง, อำเภอขนาดใหญ่ 440 แห่ง] การลงทุนด้านสุขภาพ 16 โครงการ (งบ 109,250 ล้านบาท) การลงทุนด้านสุขภาพ 16 โครงการ (งบ 109,250 ล้านบาท) 19,853 ลบ. (428) 22,302 ลบ. 9,799 ลบ. 7,614 ลบ. (1,455) [ผลิตเพิ่ม : แพทย์ 1,718 คน พยาบาลวิชาชีพ 9,280 คน ทันตสาธารณสุข 1,600 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 3,200 คน, พัฒนาศักยภาพ : ศึกษาต่อปริญญาโท/เอก, อบรมใน-ต่างประทศ 25,000 คน] 12,958 ล้านบาท ระบบสนับสนุนบริการสาธารณสุข การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ [อาคารที่พัก 1,300 หน่วย] ระบบข้อมูลสุขภาพ [ระบบข้อมูลและเครือข่าย 1 ระบบ] ระบบส่งต่อผู้ป่วยฯ [ศูนย์ประสานงานฯ 19 แห่ง] การสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ [ 7 โครงการ] 2,713 ลบ. บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข การบูรณาการ บริการผู้สูงอายุ [สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ 1 แห่ง, ศูนย์การแพทย์ฯ รพศ. 25 แห่ง, คลินิก ฯ/ สถานบริบาลฯ ระยะยาว รพท. 69 แห่ง, หน่วยบริการ ปฐมภูมิ 75 จังหวัด] 9,199 ลบ. (164) 19,160 ลบ. 1,812 ลบ. 5,887 ลบ.

6 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2 เสนอท่านสมัคร 1 โจทย์เปลี่ยน เสนอรองสุรพงษ์ 1, 2 เสนอท่านสมชาย 1 รัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ โจทย์เปลี่ยน งบลงทุนปกติไม่มี

7 EC ศูนย์ฯ หัวใจ 40 แห่ง, มะเร็ง 26 แห่ง, อุบัติเหตุ 51 แห่ง 10,376 ลบ. ศูนย์ฯ การแพทย์แผนไทย 1 แห่ง 395 ลบ. ตติยภูมิ (Tertiary) รพ.ระดับตติยภูมิ 115 แห่ง [รพศ. 26 แห่ง, รพท. 68 แห่ง, รพ กรม พ. 21 แห่ง] 20,796 ลบ. ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 2 แห่ง 76 ลบ. ทุติยภูมิ (Secondary) โรงพยาบาลชุมชน 235 แห่ง 13,499 ลบ. ปฐมภูมิ (Primary) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,762 แห่ง 14,763 ลบ. การลงทุนด้านสุขภาพ กสธ. 14 โครงการ (งบ 86,685 ล้านบาท) [ผลิตเพิ่ม : แพทย์ 1,620 คน พยาบาลวิชาชีพ 2,500 คน ทันตสาธารณสุข 400 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 750 คน, ผู้ช่วยพยาบาล 6,000 คน พัฒนาศักยภาพ : ศึกษาต่อปริญญาโท/เอก, อบรมใน-ต่างประทศ] 5,870 ลบ. ระบบสนับสนุนบริการสาธารณสุข ระบบส่งต่อผู้ป่วยฯ [ศูนย์ประสานงานฯ 18 แห่ง] 616 ลบ. ระบบข้อมูลสุขภาพ [ระบบข้อมูลและเครือข่าย 1 ระบบ ] 2,974 ลบ. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ [อาคารบ้านพัก 1,100 หน่วย, อาคารสำนักงาน 195 หน่วย, รถยนต์ 355 คัน] 14,625 ลบ บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข ศูนย์สาธิตและ แสดงผลิตภัณฑ์ฯ 12 ศูนย์ 17 ลบ สถานที่ผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ สุขภาพฯ 7 แห่ง 7 ลบ. อาหารปลอดภัย ใน แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ 4, 800 แห่ง 12 ลบ. การพัฒนา สธ. ชายแดนภาคใต้ [สสจ. 5 จว., รพศ./ท 6 แห่ง, รพช. 37 แห่ง] 2,659 ลบ. แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ 2553-2555

8 ( หน่วย : ล้านบาท ) สาขา หน่วย งาน 255325542555 รวม 53-55 รวมทุกสาขา ของ กสธ. 25,99 4.630 31,58 9.880 29,10 1.100 86,685. 610 สาขา สาธารณสุข ด้านพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ( 9 โครงการ ) สป. สธ./ กรม พ. / กรม พท. 23,83 9.000 28,48 6.000 25,79 7.000 78,120. 000 สาขา สาธารณสุข ด้านพัฒนา บุคลากร สาธารณสุข ( 1 โครงการ ) ทุกกรม 1,200. 000 1,970.000 2,701.000 5,870.0 00 สาขาเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ( 2 โครงการ ) อย./ กรมพัฒน์ ฯ 10.00 0 7.000 24.000 สาขา พัฒนาการ ท่องเที่ยว ( 1 โครงการ ) กรมวิทย์ 4.000 12.000 สาขาการลงทุน ระดับชุมชน ( 10 โครงการ ) สป. สธ./ กรม สจ. 941.6 30 1,122.880 594.1 00 2,658.6 10 * มติ ครม. วันที่ 6 พฤษภาคม 2552

9 กรณีครุภัณฑ์ 46 รายการของ รพ. สต. โจทย์เปลี่ยนเนื่องจากนโยบาย รพ. สต. สิ่งสนับสนุนทั้งหมดในงบลงทุน รถพยาบาล 829 คัน กระบะ 63 คัน ( สอ. เฉลิมพระเกียรติ ) อาคารแบบเก่าสร้างใหม่ 300 แห่ง ปรับปรุงอาคารบริการและภูมิทัศน์ 500,000 ครุภัณฑ์ 855,000

10 กรณีครุภัณฑ์ 46 รายการของ รพ. สต. ข้อจำกัดเรื่องกติกาการ key in รายการ (E budgeting, EVMIS) 9,762 * ? ในเวลาจำกัด การเวียนสอบถามรอบแรก 20 รายการ เป็นรายการสำหรับ CMU ที่วิเคราะห์ไว้เดิม การเวียนสอบถามรอบสอง 46 รายการ ขอยืดเวลาการ key in มาจากคณะกรรมการหลายฝ่าย บางรายการมีเงื่อนไขการเลือก, ราคาที่กำหนด การขอยกเว้นเพื่อลดข้อจำกัด กำลังทำเรื่องให้ สน งปม กรรมการชุด 2 จะช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ไทยเข้มแข็ง 2553-2555. งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ตั้งแต่ ปี พ. ศ.2541-2551 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 25412542254325442545254625472548254925502551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google