งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 19 ธ. ค.52 ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การประสานระบบ การวางแผน ระบบงบประมาณและ ระบบตัวชี้วัด โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 19 ธ. ค.52 ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การประสานระบบ การวางแผน ระบบงบประมาณและ ระบบตัวชี้วัด โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 19 ธ. ค.52 ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การประสานระบบ การวางแผน ระบบงบประมาณและ ระบบตัวชี้วัด โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง ระบบและโครงสร้างของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ( ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณและระบบตัวชี้วัด ) โดย อ. สมนึก พิมลเสถียร วิชาที่ 2 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ อบรมระหว่าง วันที่ 19 ธ. ค. 2552 – วันที่ 24 ม. ค. 2553

2 วันที่ 20 ธ. ค.52 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ( ระดับ ประเภท และขอบข่ายของแผนปฏิบัติ การ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนงานโครงการ ) โดย ผศ. ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด โดย อ. พัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ และฝึก ปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นพ. ธวัช ชัย กมลธรรม

3 วันที่ 9 มกราคม 2553 ช่วงเช้าบรรยายเรื่อง การจัดทำโครงการ ประเภทต่างๆ (Result Based Management, Log frame ect.) โดย ดร. พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความคิดให้เป็น นักยุทธศาสตร์ มืออาชีพ โดย อ. ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ และฝึกปฏิบัติกลุ่ม ย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นพ. ธวัชชัย กมล ธรรม

4 วันที่ 10 มกราคม 2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง การกำหนด ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ โดย ดร. พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน นโยบายยุทธศาสตร์ในมุมมองของ ก. พ. ร. โดย อ. อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

5 วันที่ 22 มกราคม 2553 ศึกษาดูงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2551 และ 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

6 วันที่ 23 มกราคม 2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง กระบวนการบริหาร โครงการ ( การจัดการองค์กร โครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการการใช้วงจรบริหารกิจกรรม (PDCA)) โดย ศ. ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารโครงการในลักษณะเครือข่าย ( การ ประเมินยุทธศาสตร์ ประสานแผน / โครงการและการระดมความร่วมมือจาก เครือข่าย ) โดย ศ. ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

7 วันที่ 24 มกราคม 2553 ช่วงเช้า สัมมนากรณีศึกษา รายบุคคล โดย ดร. วิชัย รูปขำดี ช่วงบ่าย สัมมนากรณีศึกษา รายบุคคล ( ต่อ ) โดย ดร. วิชัย รูปขำดี และประเมินผลการฝึกอบรม แหล่งข้อมูล กลุ่มแผนและพัฒนาองค์กร สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ Tel. 02-5901562, 02-5902217-9 Fax. 02-5901562-3 Email. : nisakoo@hotmail.com

8


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 19 ธ. ค.52 ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การประสานระบบ การวางแผน ระบบงบประมาณและ ระบบตัวชี้วัด โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google