งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล ปี 2552. คณะทำงานติดตามประเมินผลระดับเขต ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์เขต คณะทำงาน : - ผอ.สปสข. - ผอ. ศอ.และนักวิชาการ - ผอ. สคร. และนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล ปี 2552. คณะทำงานติดตามประเมินผลระดับเขต ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์เขต คณะทำงาน : - ผอ.สปสข. - ผอ. ศอ.และนักวิชาการ - ผอ. สคร. และนักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล ปี 2552

2 คณะทำงานติดตามประเมินผลระดับเขต ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์เขต คณะทำงาน : - ผอ.สปสข. - ผอ. ศอ.และนักวิชาการ - ผอ. สคร. และนักวิชาการ - ผอ.ศส. และนักวิชาการ - ผู้แทนกรมการแพทย์ - หัวหน้างานตรวจราชการเขต / หัวหน้าสข.

3 วัตถุประสงค์ ประเมินกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่ ( จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ) ประเมินความเหมาะสมในการแก้ไข ปัญหา ประเมินผลการแก้ไขปัญหา จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

4 หลักการประเมิน ยึดปัญหาในพื้นที่เป็นหลัก ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก แบบบูรณาการ(แผน/ คน/ เงิน) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์กระทรวง

5 ขั้นตอนการประเมิน กำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพที่จะประเมิน - เป็นประเด็นร่วมของจังหวัดในเขตอย่างน้อย 2 ประเด็น - มีข้อมูลแสดงขนาด ความถี่ ความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ปัจจัยเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง - สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง ♦ วัณโรค ♦ อนามัยแม่และเด็ก ♦ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ♦ อาหารปลอดภัย ♦ ระบบส่งต่อผู้ป่วย ♦ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6 ขั้นตอนการประเมิน ( ต่อ ) ศึกษา วิเคราะห์คุณภาพแผนการแก้ไข ปัญหา ( แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ) - เป็นแผนเชิงรุก - บูรณาการกิจกรรม - บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่ง (non UC, P&P, กองทุนสุขภาพตำบล, อปท., ฯลฯ )

7 ขั้นตอนการประเมิน ( ต่อ ) ประเมินกระบวนการปฏิบัติจริงของจังหวัด อำเภอ และตำบล วิเคราะห์และสรุปผลกระบวนการดำเนินการราย จังหวัด จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุม โรคระดับเขต นำเสนอในเวทีการประชุมเดือนสิงหาคม

8 การเสริมทักษะผู้ประเมินระดับเขต จัดทำคู่มือการติดตามประเมินผล กระบวนการดำเนินงานส่งเริมสุขภาพและ ป้องกันโรค อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ ผู้ประเมินระดับเขต เวทีนำเสนอผลการประเมินระดับเขตเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนว ทางการพัฒนาปีต่อไป

9 การนิเทศ ติดตามและรายงานผล บูรณาการ composite indicators ในแผนการ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติของ กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูลที่ใช้ สธ. สปสช. e – inspection, 18 แฟ้ม, 0110 รง 5, Pap registry PPIS, e – claim, วัคซีนไข้หวัดใหญ่

10


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล ปี 2552. คณะทำงานติดตามประเมินผลระดับเขต ประธาน : สาธารณสุขนิเทศก์เขต คณะทำงาน : - ผอ.สปสข. - ผอ. ศอ.และนักวิชาการ - ผอ. สคร. และนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google