งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร งบประมาณสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร งบประมาณสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร งบประมาณสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2 การบริหารงบ P&P โดยมติของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบ P&P งบ จัดซื้ อ ส่วนก ลาง งบ P&P เน้น ชุมชน งบ P&P expre ssed dema nd งบ P&P Area- based งบสร้าง สุขภาพจาก สสส. กอง ทุน ตำบ ล งบ สนับสนุ น สุขภาพ ตำบล งบ เขต 30 % งบ จังหวั ด 70% งบ สร้าง สุขภาพ จาก อปท.

3 กรอบ แนวคิด ๑. ระดับหน่วยงานในส่วนกลาง : ปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวง เขตตรวจราชการ สสจ. และหน่วย คู่สัญญาระดับอำเภอ ๒. ระดับเขต : เขตตรวจราชการ สธ. และ สปสช. เขตพื้นที่ จัดทำกรอบ งานสร้างเสริมสุขภาพเขต เพื่อ รองรับงบ PP Area-based ๓๐ % ๓. ระดับจังหวัด : สสจ. เป็นแกนใน การจัดทำกรอบแผนงานสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคจังหวัด คู่ขนานกับเขตเพื่อรองรับ Area- based ๗ 0 %

4 แนวทางการบริหาร งบประมาณ อาศัยหลักการบูรณาการ ๓ ประการ คือ ๑. การบูรณาการกรอบแนว ทางแก้ไขปัญหา ๒. การบูรณาการการใช้ ทรัพยากร ๓. การบูรณาการด้านการ กำกับติดตามและ ประเมินผล

5 การบูรณาการกรอบแนว ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ระดับประเทศ มี ๖ นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ ๑. ๑ โครงการหยุดยั้งวัณโรค ๑. ๒ โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัวเพื่อส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ ๑. ๓ โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ๑. ๔ โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทย ฉลาด ๑. ๕ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และ ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( สุขภาพ ดีวิถีไทย ) ๑. ๖ โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

6 การบูรณาการกรอบแนว ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา พื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการ แก้ปัญหาคือ ๒. ๑ กระบวนการจัดทำแผนบูรณาการ แก้ปัญหาพื้นที่เชิงรุก ๒. ๒ ดำเนินงานในลักษณะร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ๒. ๓ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด

7 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ ๑. สถานการณ์และแนวโน้ม ของปัญหา ๒. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา ๓. ความร่วมมือในการ ดำเนินการลักษณะ “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” ๔. การบูรณาการกิจกรรมและ ทรัพยากรในการแก้ปัญหา ๕. ความสอดคล้องระหว่าง ยุทธศาสตร์

8 กรอบการบริหารแผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและป้องกันโรคระดับประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด PP* Community PP Expressed* demand PPA (70%)* คกก.PP เขตอปสข. นวัตกรรม * นำร่อง พัฒนา * ศักยภาพ อปท. สสส. องค์กรเอกชน Non UC ( จังหวัด ) PP National priority* ( สธ.) PP National priority* ( จังหวัด ) แผนอำเภอแผนตำบลแผนจังหวัด ส่วนกลาง สปสช. สธ. หน่วยงานอื่น ๆ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุขภาพ คกก. PP จังหวัด บูรณาการแผนระดับจังหวัด PPA (30%) เขต จังหวัด * หมายเหตุ : แหล่งงบประมาณจาก สปสช.

9 แนวทางบูรณาการด้าน ทรัพยากรและงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ๑. งบประมาณ สธ. ( งบ Non UC) ที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัด ๒. งบสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคระดับบุคคลของ สปสช. ที่เหมาจ่ายรายหัว ๓. งบสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค จาก สสส. ๔. งบจาก อปท. ๕. งบจากองค์กรต่างประเทศ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ฯลฯ

10 แนวทางบูรณาการด้าน ทรัพยากรและงบประมาณ การจัดทำแผนบูรณาการของ จังหวัด ๑. แผนงานสำหรับดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน พื้นที่ ๒. แผนพัฒนาศักยภาพของ จังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11 ตัวอย่างประเด็นพิจารณาการ พัฒนาฯ ของจังหวัด ๑. การเสริมสร้างความ เข้มแข็งในการทำงานของ จังหวัด เช่น การจัดทำแผน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติ การวิเคราะห์และ รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. การพัฒนาบุคลากร ๓. การศึกษาวิจัย และจัดการ ความรู้ ๔. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สุขภาพของจังหวัด

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร งบประมาณสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google