งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 6 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งการ เรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้และบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 6 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งการ เรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้และบทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 6 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งการ เรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้และบทเรียน โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ อบรมระหว่างวันที่ 6 ก. พ. 2553 - 7 มี. ค. 2553

2 วันที่ 7 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้และสืบค้นข้อมูล โดย ผศ. ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์การจัดการ ความรู้ในองค์กร โดย นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นางวีณา ธิติประเสริฐ

3 วันที่ 20 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ โดย ผศ. ดร. นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการ ข้อมูลยุทธศาสตร์ โดย นพ. ทวีทอง กออนันตกูล และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษ ฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

4 วันที่ 21 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง ระบบสนับสนุนเพื่อ การตัดสินใจ โดย ผศ. ดร. นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ โดย อ. แววตา เรืองนภา และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2) นพ. บวร งามศิริอุดม 3) นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

5 วันที่ 5 มี. ค.2553 ศึกษาดูงาน War Room ณ ศูนย์ ปฏิบัติการโสมสวลี (MOC – Operation & VDO Conference Room) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

6 วันที่ 6 มี. ค. 2553 ช่วงเช้าและบ่าย บรรยาย เรื่อง การ ประยุกต์การวิจัยกับการบริหารยุทธศาสตร์ โดย ผศ. ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

7 วันที่ 7 มี. ค. 2552 ช่วงเช้าและบ่าย สัมมนากรณีศึกษารายบุคคล และวัด / ประเมินผลการฝึกอบรม โดย ดร. วิชัย รูปขำดี แหล่งข้อมูล กลุ่มแผนและพัฒนาองค์กร สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ Tel. 02-5901562, 02-5902217-9 Fax.02-5901562-3 Email. : nisakoo@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 6 ก. พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งการ เรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้และบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google