งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ อบรมระหว่างวันที่ 6 ก.พ มี.ค. 2553 วันที่ 6 ก.พ ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู้และบทเรียน โดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

2 วันที่ 7 ก.พ ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้และสืบค้นข้อมูล โดย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กร โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1)นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2)นพ.บวร งามศิริอุดม 3)นางวีณา ธิติประเสริฐ

3 วันที่ 20 ก.พ ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ โดย นพ.ทวีทอง กออนันตกูล และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1)นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2)นพ.บวร งามศิริอุดม 3)นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

4 วันที่ 21 ก.พ.2553 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ โดย ผศ.ดร.นิธินันท์
ธรรมากรนนท์ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ โดย อ.แววตา เรืองนภา และฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ตาม Case Study ที่ออกแบบไว้ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง 3 ท่าน ดังนี้ 1)นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 2)นพ.บวร งามศิริอุดม 3)นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

5 วันที่ 5 มี.ค ศึกษาดูงาน War Room ณ ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี (MOC – Operation & VDO Conference Room) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

6 วันที่ 6 มี.ค. 2553 ช่วงเช้าและบ่าย บรรยาย เรื่อง การประยุกต์การวิจัยกับการบริหารยุทธศาสตร์
โดย ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

7 02-5902217-9 Fax.02-5901562-3 Email. : nisakoo@hotmail.com
วันที่ 7 มี.ค ช่วงเช้าและบ่าย สัมมนากรณีศึกษารายบุคคล และวัด/ประเมินผลการฝึกอบรม โดย ดร.วิชัย รูปขำดี แหล่งข้อมูล กลุ่มแผนและพัฒนาองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ Tel , Fax :


ดาวน์โหลด ppt วิชาที่ 3 การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google