งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงาน การศึกษาทบทวนเพื่อ คาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 19-20 มกราคม 2552 โรงแรม ริชมอนด์ จ. นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงาน การศึกษาทบทวนเพื่อ คาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 19-20 มกราคม 2552 โรงแรม ริชมอนด์ จ. นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงาน การศึกษาทบทวนเพื่อ คาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 19-20 มกราคม 2552 โรงแรม ริชมอนด์ จ. นนทบุรี

2 2 กลุ่มวิชาชีพ  แพทย์  ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล / ผู้ช่วยทันต แพทย์  เภสัชกร / จพ. เภสัชกรรม  พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค / ช่วยพยาบาล  กลุ่มผู้ให้บริการในห้อง Lab: นักเทคนิค การแพทย์ / เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์ธนาคารเลือด  นักกายภาพบำบัด / เจ้าหน้าที่ กายภาพบำบัด / เจ้าพนักงานเวชฟื้นฟู

3 3 กลุ่มวิชาชีพ 7. นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยาทั่วไป 8. รังสีเทคนิค / เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 9. เวชกิจฉุกเฉิน 10. เทคโนโลยีหัวใจ 11. การแก้ไขความผิดปกติและสื่อ ความหมาย 12. กลุ่มกิจกรรมบำบัด / เจ้าหน้าที่ กิจกรรมบำบัด 13. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / จพ. สาธารณสุขชุมชน

4 4 14. กลุ่ม Primary care กลุ่มวิชาชีพ

5 5 ภารกิจของแต่ละสาขา วิชาชีพ  จัดทำรายงานการคาดการณ์ความต้องการ (Demand projection) กำลังคนในอีก 10 ปี ข้างหน้า ( 2551- 2560) ( หมายเหตุ ใน primary care คิดเฉพาะ ลักษณะงาน )  จัดทำรายงานการคาดการณ์กำลังคนด้าน Supply ในอีก 10 ปีข้างหน้า ( 2551- 2560)  จัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระยะสั้นและ ระยะยาว 3.1 Production plan 3.2 Utilization and management plan 3.3 Others

6 6 การคาดการณ์ความต้องการ กำลังคนใน Primary Care  ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคาดการณ์ ความต้องการกำลังคนในระดับ Primary care ที่มีองค์ประกอบด้วย ตัวแทนของทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่ง รายชื่อที่ สนย. ภายในสิ้น มค.  แต่ละวิชาชีพกำหนด ภารกิจงาน (Job) ของตนเองในระดับ Primary care ส่ง ให้ สนย. ภายใน ปลายมค.  คณะอนุกรรมการดำเนินการคาดการณ์ ความต้องการกำลังคนของ Primary care กำหนดประชุม ครั้งที่ 1 วันพฤหัสที่ 26 กพ. 13.30-16.30 น.

7 7 สรุป Demand Projection วิชาชี พ 1 วิชาชี พ 2 วิชาชี พ 3 วิชาชี พ... Excellent center and others 3 care 2 care 1 care

8 8 สรุป Supply Projection วิชาชี พ 1 วิชาชี พ 2 วิชาชี พ 3 วิชาชี พ... Excellent center and others 3 care 2 care 1 care

9 9 Work plan กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิด ชอบ 1. Workshop 1 ชี้แจง แนวทางการคาดการณ์ 19-20 มค. สนย./ สวค. 2. แต่งตั้งคณะทำงาน รายวิชาชีพ มค. สนย. 3. ดำเนินการศึกษาการ คาดการณ์ มค.- มีค. แต่ละ วิชาชีพ 4. นำเสนอกรอบแนวคิด วิธีการ ความครอบคลุม ภาระงาน และสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง ต่อ คณะกรรมการ ปลาย กพ. แต่ละ วิชาชีพ 5. Workshop 2 นำเสนอผลการคาดการณ์ ปลาย มีค. แต่ละ วิชาชีพ

10 10 Work plan (2) กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิด ชอบ 6. ส่งรายงานผลการศึกษา 30 เมย. แต่ละ วิชาชีพ 7. Workshop 3 นำเสนอ ผลการศึกษาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได่แก่ ผู้บริหารใน กสธ. สปสช. สกอ. กพ. สำนักงบ ภาคเอกชน ภาค ท้องถิ่น และอื่นๆ พค. คณะกรรม การกลาง กสธ. 8. นำผลการศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการกำลังคนด้าน สุขภาพแห่งชาติ มิย. คณะกรรม การกลาง กสธ. 9. กสธ. นำผลการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กค. กสธ.

11 11 เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะนำขึ้น Website ของ สนย. www.moph.go.th เข้าไปใน link ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มแผนงานและทรัพยากร www.moph.go.th E-mail address ณิชากร nichak@health.moph.go.th nichak@health.moph.go.th อ. กฤษดา risada@health.moph.go.th risada@health.moph.go.th อ. นงลักษณ์ nonglak@ihpp.thaigov.net nonglak@ihpp.thaigov.net ฑิณกร thinakorn@ihpp.thaigov.net thinakorn@ihpp.thaigov.net


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงาน การศึกษาทบทวนเพื่อ คาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 19-20 มกราคม 2552 โรงแรม ริชมอนด์ จ. นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google