งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาทบทวนเพื่อคาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาทบทวนเพื่อคาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาทบทวนเพื่อคาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551
แนวทางการดำเนินงาน การศึกษาทบทวนเพื่อคาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ มกราคม 2552 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

2 กลุ่มวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์/ทันตาภิบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์
เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/ช่วยพยาบาล กลุ่มผู้ให้บริการในห้อง Lab: นักเทคนิคการแพทย์/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์ธนาคารเลือด นักกายภาพบำบัด/เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด/เจ้าพนักงานเวชฟื้นฟู

3 กลุ่มวิชาชีพ 7. นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยาทั่วไป
8. รังสีเทคนิค/เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 9. เวชกิจฉุกเฉิน 10. เทคโนโลยีหัวใจ 11. การแก้ไขความผิดปกติและสื่อความหมาย 12. กลุ่มกิจกรรมบำบัด/เจ้าหน้าที่กิจกรรมบำบัด 13. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / จพ.สาธารณสุขชุมชน

4 กลุ่มวิชาชีพ 14. กลุ่ม Primary care

5 ภารกิจของแต่ละสาขาวิชาชีพ
จัดทำรายงานการคาดการณ์ความต้องการ (Demand projection)กำลังคนในอีก 10 ปีข้างหน้า ( ) (หมายเหตุ ใน primary care คิดเฉพาะลักษณะงาน) จัดทำรายงานการคาดการณ์กำลังคนด้าน Supply ในอีก 10 ปีข้างหน้า ( ) จัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว 3.1 Production plan 3.2 Utilization and management plan 3.3 Others

6 การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนใน Primary Care
แต่ละวิชาชีพกำหนด ภารกิจงาน (Job) ของตนเองในระดับ Primary care ส่งให้ สนย. ภายใน ปลายมค. คณะอนุกรรมการดำเนินการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนของ Primary care กำหนดประชุม ครั้งที่ 1 วันพฤหัสที่ 26 กพ น.

7 สรุป Demand Projection
วิชาชีพ 1 วิชาชีพ 2 วิชาชีพ 3 วิชาชีพ ... Excellent center and others 3 care 2 care 1 care

8 สรุป Supply Projection
วิชาชีพ 1 วิชาชีพ 2 วิชาชีพ 3 วิชาชีพ ... Excellent center and others 3 care 2 care 1 care

9 Work plan กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. Workshop 1 ชี้แจงแนวทางการคาดการณ์ 19-20 มค. สนย./สวค. 2. แต่งตั้งคณะทำงานรายวิชาชีพ มค. สนย. 3. ดำเนินการศึกษาการคาดการณ์ มค.-มีค. แต่ละวิชาชีพ 4. นำเสนอกรอบแนวคิด วิธีการ ความครอบคลุมภาระงาน และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ ปลาย กพ. 5. Workshop 2 นำเสนอผลการคาดการณ์ ปลาย มีค.

10 Work plan (2) กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 6. ส่งรายงานผลการศึกษา
30 เมย. แต่ละวิชาชีพ 7. Workshop 3 นำเสนอผลการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ได่แก่ ผู้บริหารในกสธ. สปสช. สกอ. กพ. สำนักงบ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และอื่นๆ พค. คณะกรรมการกลาง กสธ. 8. นำผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ มิย. 9. กสธ.นำผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กค. กสธ.

11 เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะนำขึ้น Website ของ สนย. www. moph. go
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะนำขึ้น Website ของ สนย. เข้าไปใน link ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มแผนงานและทรัพยากร address ณิชากร อ.กฤษดา อ.นงลักษณ์ ฑิณกร


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาทบทวนเพื่อคาดการณ์กำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google