งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCA [Primary care award]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCA [Primary care award]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCA [Primary care award]
งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว

2 ทำความเข้าใจกับ PCA (Primary Care Award)

3 PCA ต่างจาก HCA เดิมอย่างไร

4 ทำไมจึงต้องนำ PCA มาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพของบริการสุขภาพ
เพราะเชื่อว่า ระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดีจะนำไปสู่ บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ การนำองค์กรที่ดี หมวดที่ 1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดี หมวดที่ 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 3 การวัด วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร และการจัดการความรู้ หมวดที่ 4 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 5 กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ ระบบสนับสนุนที่ดี หมวดที่ 6 6 องค์ประกอบข้างต้น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน หมวดที่ 7

5 บุคคลภายนอก “ข้อกำหนดโดยรวม” หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้เกณฑ์ ต้องอธิบาย
เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ แนวคิดที่เป็นแก่นสารที่สำคัญของหัวข้อนั้น ข้อกำหนดโดยรวมครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่มีนัยสำคัญที่สุด ของข้อกำหนดของหัวข้อนั้น

6 ต้องรู้จักตัวเรา และ สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร • สำคัญมาก ทำให้รู้จัก และเข้าใจองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และบริบทขององค์กร ไม่จำเป็นต้องเหมือน หรือปฏิบัติตามองค์กรอื่นที่มีลักษณะ สภาพแวดล้อม และบริบทที่ต่างกัน • เป็นหมวดที่ทำให้เข้าใจลักษณะ สภาพแวดล้อม บริบท และความท้าทายขององค์กร ต้องรู้จักตัวเรา และ สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

7 “องค์กร”  หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
นิยามศัพท์ “องค์กร”  หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ  “ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์”  สิ่งที่องค์กรต้องเอาชนะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ “ความท้าทาย ” ประเด็นที่เป็นการทดสอบความสามารถ ถ้าทำได้แสดงถึงการมีความสามารถ

8 หมวด 1 การนำองค์กร การนำองค์กรให้มีคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

9 ( Good Governance ) *การกำกับดูแลตนเองที่ดี หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม ตรวจสอบดำเนินการของส่วนราชการ และเพื่อสร้างหลักประกันในด้าน (1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ (2) ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (3) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10

11 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีควรเป็นอย่างไร
ควรจะมาจากข้อมูลสถานการณ์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาของพื้นที่ หรือไม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือ อยู่เฉพาะในกระดาษ

12 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (เกณฑ์คุณภาพที่ 2.1) ที่ดีต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แล้ว ต้องนำไปปฏิบัติ (เกณฑ์คุณภาพที่ 2.2) จึงจะเห็นผล ไม่ใช่ PLAN นิ่ง จะนำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มีแผนการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานให้เพียงพอ ทันเวลา และสุดท้ายต้องมีการประเมินผลการดำเนินการและการคาดการณ์ผลการดำเนินการ

13 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทำอย่างไรจึงทำให้เครือข่าย บริการปฐมภูมิและหน่วยบริการ ปฐมภูมิสามารถดำเนินงานได้ ตอบสนองและสอดคล้องกับ ความต้องการของประชากร เป้าหมาย ชุมชน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ???

14

15 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของทุกหมวด เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับทุกหมวดใน PCA

16 เกณฑ์คุณภาพที่ 4.1 การวัด วิเคราะห์ และพิจารณา
ผลการดำเนินการขององค์กร ต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองเป้าหมาย/พันธกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการทบทวนประเมินผล และปรับปรุงผลงานภายใน เครือข่ายบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 4.1.1 การวัดผลงาน 4.1.2 การวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงาน

17 เกณฑ์คุณภาพที่ 4.2 การจัดการสารสนเทศ
และการจัดการความรู้  ให้มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 4.2.1 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 4.2.2 การจัดการความรู้ขององค์กร 4.2.3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ

18 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
บุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญในการนำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ ถ้าบุคลากรเป็นอย่างนี้ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมินั้น จะเป็นอย่างไร ???

19 ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ????
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และบรรยากาศแบบใดที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ???? หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นคำตอบและเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิสามารถสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

20 ความสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวม
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิน่าอยู่ คนทำงานมีความสามารถ ความผาสุก ความพึงพอใจ นำไปสู่ความสำเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

21 หมวด 6 ด้านระบบบริการ ประกอบด้วย
หมวด 6 ด้านระบบบริการ ประกอบด้วย เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่า ของระบบบริการปฐมภูมิ เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2 กระบวนการสนับสนุนการให้บริการที่สร้างคุณค่า

22

23 = กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่า
เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เลือกใช้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะจำใจเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น ผู้ป่วยหญิงไทย คู่ อายุ 18 ปี ทำงานโรงงาน PEPSI อาการสำคัญ : ไอเป็นเลือดสด เป็นมา 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล วินิจฉัย : วัณโรคปอด ตรวจเสมหะพบเชื้อ

24 ระดับการดูแล ให้บริการแบบนี้ ดูดี มีคุณค่าขึ้นเยอะ

25 เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ (อิงจากมิติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ) ประกอบด้วย

26 6.1.1 การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวม ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
ครอบ

27 6.1.2 การบริการปฐมภูมิระดับบุคคล และครอบครัว
แบบผสมผสานเป็นองค์รวม ต่อเนื่อง

28 6.1.3 การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากร
(Population Based) (ย้อนไปดูหมวด 3 ในการจำแนกกลุ่มประชากร ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน)

29 6.1.4 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน ประกอบด้วย
1. มีระบบงาน และการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับกลุ่มองค์กรชุมชน 2. จัดการให้มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญทางด้านสุขภาพ ให้แก่กลุ่ม/องค์กรชุมชน

30 3. มีการจัดการที่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน อปท.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน และการบริหารของหน่วยบริการปฐมภูมิ 4. มีการจัดการ ประสานงาน แสวงหาทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุน เพื่อนำมาสู่การเรียนรู้ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การพัฒนาและ การแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน อย่างมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

31 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่า (6.1) จะเกิดไม่ได้
ถ้าขาดระบบการสนับสนุนที่ดี ใช่หรือไม่ ???? คำตอบ คือ ใช่ ดังนั้นจึงเกิด เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2 ขึ้น “กระบวนการสนับสนุนการให้บริการ ที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ”

32 การให้บริการที่สร้าง
6.2.1 การจัดระบบ สนับสนุนบริการ เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2 กระบวนการสนับสนุน การให้บริการที่สร้าง คุณค่าของระบบ บริการปฐมภูมิ” 6.2.2 การสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ (IC) สนับสนุนระบบการบริหารยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สนับสนุนการจัดระบบการบริการด้านชันสูตร สนับสนุนการจัดหา บำรุงรักษา การซ่อมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

33 ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ดูผลลัพธ์ใน 4 มิติ

34 ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ดูผลลัพธ์ใน 4 มิติ

35 ผลลัพธ์ต้องเป็น

36 Are you ready? Let's go to PCA


ดาวน์โหลด ppt PCA [Primary care award]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google