งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล สร้างเสริม สุขภาพตำบล เขต 2. ประธาน น. พ. สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี เขต 2 เลขานุการ น. พ. รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ พร นายแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล สร้างเสริม สุขภาพตำบล เขต 2. ประธาน น. พ. สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี เขต 2 เลขานุการ น. พ. รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ พร นายแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล สร้างเสริม สุขภาพตำบล เขต 2

2 ประธาน น. พ. สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี เขต 2 เลขานุการ น. พ. รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ พร นายแพทย์ 9 จังหวัด ชัยนาท

3 เป้าหมายโรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพตำบล เขต 2 จังหวั ด จำนวน อำเภอ เป้าหมา ยปี 52 ( แห่ง ) รวมทั้งสิ้น จำนวนร้อยละ ลพบุรี 11 100 ชัยนา ท 888100 สิงห์บุ รี 666100 อ่างท อง 777100 รวม 32 100

4 จังห วั ดเป้าหมาย ลพ บุ รี 1. สอ. ซับจำปา อ. ท่า หลวง 2. สอ. กุดตาเพชร อ. ลำสนธิ 3. สอ. บ่อทอง อ. หนองม่วง 4. สอ. ห้วยดีเลิศ อ. ชัยบาดาล 5. สอ. โคกตูม อ. เมือง 6. สอ. ห้วยโป่ง อ. โคก สำโรง 7. สอ. ยางราก อ. โคก เจริญ 8. สอ. มหาโพธิ์ อ. สระโบสถ์ 9. สอ. บางงา อ. ท่าวุ้ง 10. สอ. หนองเต่า อ. บ้านหมี่ 11. โคกสลุง อ. พัฒนา นิคม จังห วั ดเป้าหมาย ชัย น า ท 1. สอ. นางลือ อ. เมือง 2. สอ. อ. มโนรมย์ 3. สอ. บ้านหนอง อ. สรรพยา 4. สอ. วังไก่เถื่อน อ. หัน คา 5. สอน. ห้วยกรด อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 6. สอ. สะพานหิน อ. หนองมะโมง 7. สอ. กะบกเตี้ย อ. เนิน ขาม 8. สอ. ต. วังหมัน อ. วัด สิงห์

5 จังห วั ดขนาดกลาง สิงห์ บุ รี 1. โพทะเล, สอ. ต. อ. ค่ายบางระจัน 2. สอ. โรงช้าง อ. พรหมบุรี 3. สอ. พิกุลทอง อ. ท่าช้าง 4. สอ. ประศุก อ. อินทร์บุรี 5. สอ. หัวไผ่ อ. เมือง 6. สอ. พักทัน อ. บางระจัน จังหวั ดขนาดกลาง อ่างท อง 1. สอ. บ้านอิฐ อ. เมือง 2. สอ. องครักษ์ บ้าน หงษ์ 3. สอ. สีบัวทอง อ. แสวงหา 4. สอ. คลองขนาก อ. วิเศษชัยชาญ 5. สอ. โผงเผง อ. ป่า โมก 6. สอ. เฉลิมพระ เกียรติ อ. โพธิ์ทอง 7. สอ. โพธิ์ม่วงพันธ์

6 บุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จังหวัดลพบุรี - ไม่มีปัญหาบุคลากร - หมุนเวียน จนท. ในเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี - ไม่มีปัญหาบุคลากร จังหวัดชัยนาท - ขาดแคลนทันตบุคลากร จังหวัดอ่างทอง - ยังไม่มีพยาบาลแต่ขอ - สนับสนุนจาก CUP ได้

7 ระบบสนับสนุน ระบบส่งต่อให้คำปรึกษา - มี Computer / Internet Web cam พร้อมมากกว่า ร้อยละ 90 ระบบส่งต่อ - การประสานงานผู้ป่วยที่มีคุณภาพ - ระบบติดตาม ส่งผู้ป่วยไปกลับที่มีคุณภาพ ปรับกรอบยา การจำแนกข้อมูล - กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

8 ระบบกำกับ ติดตาม ตั้งคณะทำงานในภาพรวมของเขต / จังหวัด แต่ละอำเภอมีการนำเข้าประชุมในที่ประชุม คปสอ. พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ / คปสข.

9 การเตรียมการ การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น จนท. ประชาชน เข้าใจบทบาท ภารกิจ รพสต. จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา KM

10 ข้อเสนอทั่วไป 1. การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น เบี้ยเลี้ยง สสอ. ค่าตอบแทนที่ควรมี 2. ความปลอดภัยในสถานที่และ ทรัพย์สิน ของ รพสต. 3. การเตรียมการระหว่าง รพ. แม่ข่าย กับ รพสต. ในขณะที่ ระบบ Inter net ไม่พร้อมในบางพื้นที่ 4. มีการสนับสนุน CUP ในภาพเขตกรณี ที่ CUP มีปัญหาเรื่องเงิน และจังหวัด มีข้อจำกัด 5. ควรมีการประสานงานเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง ( ระหว่าง สธ. / มหาดไทย / สปสช. )

11 พร้อมดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2552


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล สร้างเสริม สุขภาพตำบล เขต 2. ประธาน น. พ. สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี เขต 2 เลขานุการ น. พ. รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ พร นายแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google