งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551
แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551

2 วิสัยทัศน์ องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

3 วิสัยทัศน์กรมอนามัย “เป็น องค์กรหลัก ในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ” องค์กรหลัก เป็นแกนกลาง การพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสาธารณะ เป็นแกนกลาง การประสานงาน กับแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ 5 เป็นแกนกลางการพัฒนาองค์ความรู้ นวตกรรมและเทคโนโลยี 2 6 1 3 เป็นแกนกลางการเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4 เป็นแกนกลาง การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมาย เป็นแกนกลาง การพัฒนา ศักยภาพและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย

4 Six Key Functions to High Performance Organization
Organization Development R & D M & E Consumer Protection Knowledge Management Healthy People Thailand Provider Support Information Funder Alliance Surveillances M & E Human Resource Development

5 5 กลยุทธ์สำคัญของกรมอนามัย
พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย (Partner) ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพ (Regulate and Legislate) จากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย สร้างความตระหนัก (Advocate) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Build Capacity) ให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

6 กรอบกำหนดนโยบายกรมอนามัย ปี 2551
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 MDG และ MDG+ แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ/ พรบ.สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข END แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ แผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข/กลุ่มภารกิจ พันธะสัญญากรมอนามัย 4 ด้าน (12 มีนาคม 2550) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง MEAN OTTAWA/BANGKOK CHARTER SIX KEY FUNCTIONS

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ Goals : Healthy People
พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น Goals : Healthy People Healthy Environment ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

8 Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี
เป้าหมายระยะ 4 ปี ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มิติด้านประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ งานตามพันธกิจ Results Results การพัฒนาศักยภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย มิติ ด้านคุณภาพการบริการ ค.1 หน่วยงาน สาธารณสุข ค.2 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค.3 องค์กร ภาคประชาชน ค.4 องค์กร สื่อมวลชน การพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน (หมวด 6.1) System ภ.1 การเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภ.2 การพัฒนาวิชาการ ภ.3 การติดตามและประเมินผล ภ.4 การสนับสนุนภาคีเครือข่าย ภ.5 การคุ้มครองสุขภาพประชาชน ภ.6 การประสานกับแหล่งทุน มิติ ด้านประสิทธิภาพ มิติ ด้านการพัฒนาองค์กร อ.5 พัฒนา ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) อ.3 พัฒนา ระบบการสนับสนุน (หมวด 6.2) Driver อ.2 บริหารและ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ (หมวด 2) อ.4 พัฒนา ระบบการวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ (หมวด 4) อ.1 รพัฒนา ระบบการนำองค์กร (หมวด 1)

9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551
เป้าหมายที่ 3 ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง ตัวชี้วัด.. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง อัตราตายทารก อัตราส่วนการตายของมารดา อัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ เป้าหมายที่ 4 ปชช.มีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551 ตัวชี้วัด.. ปชช.อายุ 15 ปีขึ้นไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังเพียงพอต่อสุขภาพ ปชช.อายุ 15 ปี ขึ้นไปมีรอบเอวไม่เกิน (ชาย = 90 ซม. หญิง = 80 ซม.) ปชช. มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เป้าหมายที่ 7 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี ตัวชี้วัด.. อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี 2551
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับจังหวัดกับท้องถิ่น ตัวชี้วัด.. ยังไม่มีในระดับพื้นที่ ตัวชี้วัด.. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 6. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 2. ลดปัจจัยเสี่ยงในวันเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด.. เมืองน่าอยู่ 5. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี 2551 ตัวชี้วัด.. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3. ลดปัญหาโรคอ้วนคนไทย ตัวชี้วัด.. สุขภาพช่องปาก ตัวชี้วัด.. รอบเอว

11 แนวทางการประเมินผลระดับจังหวัดกับท้องถิ่น
A ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของพื้นที่ B ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวง นโยบายของกลุ่มภารกิจ นโยบายของกรมอนามัย C 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย

12 แนวทางการสนับสนุนจังหวัด ปี 2551
แนวทางการสนับสนุนจังหวัด ปี 2551 การให้คำปรึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จำเป็น งบประมาณไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2550

13 "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"
กรมอนามัย "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google