งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551

2 2 องค์กรหลักในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี วิสัยทัศ น์ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ จากประชาชนและภาคี เครือข่ายในการพัฒนางาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศ

3 3 เป็น แกนกลาง การ ประสานงาน กับแหล่งทุน ทั้งในและ ต่างประเทศ วิสัยทัศน์กรม อนามัย “ เป็น องค์กรหลัก ในการส่งเสริมสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ” องค์กร หลัก เป็น แกนกลาง การพัฒนา ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ สาธารณะ 5 เป็นแกนกลาง การพัฒนา ศักยภาพและ สร้างความ ร่วมมือภาคี เครือข่าย 4 เป็น แกนกลาง การพัฒนา องค์ความรู้ นวตกรรม และ เทคโนโลยี 2 เป็นแกนกลาง การติดตาม ประเมินผลเพื่อ การพัฒนา นโยบาย สาธารณะและ กฎหมาย 3 เป็น แกนกลาง การเฝ้า ระวังและ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ 1 6

4 4 Information Knowledge Consumer Protection Provider Support Funder Alliance Healthy People Healthy Thailand R & D Surveillances Management M & E Human Resource Development Six Key Functions to High Performance Organization Organization Development

5 5 5 กลยุทธ์สำคัญของกรมอนามัย พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับ ภาคีเครือข่าย (Partner) ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กร พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบาย สาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพ (Regulate and Legislate) จากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย สร้างความตระหนัก (Advocate) เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Build Capacity) ให้ เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

6 6 กรอบกำหนดนโยบายกรมอนามัย ปี 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ / พรบ. สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข / กลุ่มภารกิจ MDG และ MDG+ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง OTTAWA/BANGKOK CHARTER SIX KEY FUNCTIONS END MEAN พันธะสัญญากรมอนามัย 4 ด้าน (12 มีนาคม 2550) แผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10

7 7 พัฒนา อนามัยแม่ และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยง ในเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น แก้ไขปัญหา โรคอ้วนคน ไทย ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่น น่าอยู่ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ Goals : Healthy People Healthy Environment

8 8 ค.1 หน่วยงาน สาธารณสุข ค.1 หน่วยงาน สาธารณสุข อ.1 รพัฒนา ระบบการนำองค์กร ( หมวด 1) อ.1 รพัฒนา ระบบการนำองค์กร ( หมวด 1) อ.4 พัฒนา ระบบการวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ ( หมวด 4) อ.4 พัฒนา ระบบการวัด การวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ ( หมวด 4) Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ค.2 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค.2 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.5 พัฒนา ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ( หมวด 5) อ.5 พัฒนา ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ( หมวด 5) ค.4 องค์กร สื่อมวลชน ค.4 องค์กร สื่อมวลชน DriverDriver SystemSystem ResultsResults เป้าหมายระยะ 4 ปี มิติ ด้าน ประสิทธิ ภาพ ภ.1 การเฝ้า ระวังและ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ มิติ ด้าน คุณภาพ การ บริการ มิติ ด้านการ พัฒนาองค์กร ภ.5 การ คุ้มครอง สุขภาพ ประชาชน ภ.3 การ ติดตาม และ ประเมินผ ล ภ.2 การ พัฒน า วิชาก าร ค.3 องค์กร ภาคประชาชน ค.3 องค์กร ภาคประชาชน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ภ.4 การ สนับสนุน ภาคี เครือข่าย ภ.6 การ ประสาน กับแหล่ง ทุน การพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ( หมวด 6.1) อ.3 พัฒนา ระบบการสนับสนุน ( หมวด 6.2) อ.3 พัฒนา ระบบการสนับสนุน ( หมวด 6.2) อ.2 บริหารและ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ ( หมวด 2) อ.2 บริหารและ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ ( หมวด 2) ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ResultsResults มิติด้านประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนา อนามัยแม่ และเด็ก แก้ไข ปัญหาโรค อ้วนคนไทย ลดปัจจัย เสี่ยงเด็กวัย เรียนและ วัยรุ่น ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ งานตาม พันธกิจ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่น น่าอยู่

9 9 แผน ยุทธศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุข ปี 2551 เป้าหมายที่ 3 ปัญหาสุขภาพของ ประชาชนที่เกิดจากภาระโรค ภัย คุกคามและความรุนแรงลดลง เป้าหมายที่ 4 ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพ พอเพียง รวมทั้งมีส่วน ร่วมในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง เป้าหมายที่ 7 ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี ตัวชี้วัด.. 1.อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง 2.อัตราตายทารก 3.อัตราส่วนการตายของมารดา 4.อัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ 5.อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม 6.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 7.อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ตัวชี้วัด.. 1.ปชช.อายุ 15 ปีขึ้นไปมีการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง เพียงพอต่อสุขภาพ 2.ปชช.อายุ 15 ปี ขึ้นไปมีรอบเอวไม่ เกิน (ชาย = 90 ซม. หญิง = 80 ซม.) 3.ปชช. มีพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ตัวชี้วัด.. 1.อัตราส่วนการตายมารดาใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 10 แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปี 2551 1. พัฒนา งานอนามัย แม่และเด็ก 2. ลดปัจจัย เสี่ยงในวัน เรียนและ วัยรุ่น 3. ลด ปัญหาโรค อ้วนคนไทย ตัวชี้วัด.. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ตัวชี้วัด.. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัด.. รอบเอว 4. ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ 5. พัฒนา ชุมชนและ ท้องถิ่นน่าอยู่ ตัวชี้วัด.. สุขภาพช่องปาก ตัวชี้วัด.. เมืองน่าอยู่ 6. ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ ตัวชี้วัด.. ยังไม่มีในระดับพื้นที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับจังหวัดกับท้องถิ่น

11 11 แนวทางการประเมินผลระดับจังหวัดกับท้องถิ่น A B C ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตาม สภาพปัญหาของพื้นที่ ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม กรอบแนวทางที่กำหนด ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวง นโยบายของกลุ่มภารกิจ นโยบายของกรมอนามัย 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของกรม อนามัย

12 12 แนวทางการ สนับสนุนจังหวัด ปี 2551 การให้คำปรึกษา การประสานความร่วมมือ ในการพัฒนางาน การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ จำเป็น งบประมาณไม่น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2550

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google