งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 วิสัยทัศน์ Slide นี้ คณะกรรมาธิการฯ ไม่เน้น
เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน องค์ประกอบวิสัยทัศน์ : 1) ผู้บริโภคอุดมปัญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม 2) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือในการพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง 4) อย. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพ วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นผู้นำในการ พัฒนาสังคมฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน” Slide นี้ คณะกรรมาธิการฯ ไม่เน้น ท่านเลขาธิการฯ สามารถพูดผ่าน ๆ ได้

3 Slide นี้ คณะกรรมาธิการฯ ไม่เน้น ท่านเลขาธิการฯ สามารถพูดผ่าน ๆ ได้
พันธกิจ 1. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถ นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 2. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมการ บริโภคเพื่อสุขภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบ คุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 2. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสุขภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม Slide นี้ คณะกรรมาธิการฯ ไม่เน้น ท่านเลขาธิการฯ สามารถพูดผ่าน ๆ ได้

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร 2. โครงการพัฒนาคุณภาพยาและวัคซีน 3. โครงการความปลอดภัยด้าน เครื่องสำอาง 4. การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย จากสารปนเปื้อน 6 ชนิด ร้อยละ 95 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทได้มาตรฐาน GMP ร้อยละ 95 ผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพมาตรฐานตาม ที่ขึ้นทะเบียน ร้อยละ 95 เครื่องสำอางมีคุณภาพมาตรฐาน ตามกฎหมาย ร้อยละ 90 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการที่ ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ กำหนด ร้อยละ 85

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ต่อ) แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5. การควบคุมตัวยาและสารเสพติด 6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 7. โครงการพัฒนาระบบ Logistic ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดที่นำเข้า ณด่าน อย. ถูกต้องตามที่สำแดงในคำขออนุญาตนำเข้า ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพได้ มาตรฐานร้อยละ 90 Hardware รองรับการใช้งานครอบคลุม ส่วนกลาง มีระบบเครือข่ายรองรับทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ระบบงาน Logistic 12 ระบบงาน

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วัฒนธรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วัฒนธรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 1.1 การถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 1.2 การสร้างความตระหนักและความ เข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.3 โครงการ อย. น้อย 1.4 โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 1.5 โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภครู้สิทธิ ร้อยละ 90 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 85 ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ร้อยละ 90

7 การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551
การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 1. งบประมาณ ล้านบาท แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลผลิตที่ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ภัยสุขภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามสภาพ ปัญหาของพื้นที่

8 การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551 (ต่อ)
การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551 (ต่อ) 2. สนับสนุนงาน คบส. ในรูปแบบต่าง ๆ ตามโครงการ 2.1 โครงการ Food Safety และ Mobile Unit for Food Safety - สนับสนุนวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ - พัฒนา Competency เจ้าหน้าที่ 2.2 โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง 2.3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 2.4 โครงการพัฒนาระบบ Logistic ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 2.6 โครงการ อย. น้อย 2.7 โครงการด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค (22 จังหวัด)

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google