งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน องค์ประกอบวิสัยทัศน์ : 1) ผู้บริโภคอุดมปัญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน องค์ประกอบวิสัยทัศน์ : 1) ผู้บริโภคอุดมปัญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน องค์ประกอบวิสัยทัศน์ : 1) ผู้บริโภคอุดมปัญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม 2) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือในการพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง 4) อย. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพ

3 1. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถ นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 2. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมการ บริโภคเพื่อสุขภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบ คุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ แผนงาน/โครงการ 1. โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร 2. โครงการพัฒนาคุณภาพยาและวัคซีน 3. โครงการความปลอดภัยด้าน เครื่องสำอาง 4. การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย อาหารมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย จากสารปนเปื้อน 6 ชนิด ร้อยละ 95 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทได้มาตรฐาน GMP ร้อยละ 95 ผลิตภัณฑ์ยามีคุณภาพมาตรฐานตาม ที่ขึ้นทะเบียน ร้อยละ 95 เครื่องสำอางมีคุณภาพมาตรฐาน ตามกฎหมาย ร้อยละ 90 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการที่ ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ กำหนด ร้อยละ 85

5 แผนงาน/โครงการตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5. การควบคุมตัวยาและสารเสพติด 6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 7. โครงการพัฒนาระบบ Logistic ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดที่นำเข้า ณด่าน อย. ถูกต้องตามที่สำแดงในคำขออนุญาตนำเข้า ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพได้ มาตรฐานร้อยละ 90 Hardware รองรับการใช้งานครอบคลุม ส่วนกลาง มีระบบเครือข่ายรองรับทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ระบบงาน Logistic 12 ระบบงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ต่อ)

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วัฒนธรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ แผนงาน/โครงการตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 1.1 การถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 1.2 การสร้างความตระหนักและความ เข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.3 โครงการ อย. น้อย 1.4 โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 1.5 โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภครู้สิทธิ ร้อยละ 90 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 85 ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ร้อยละ 90

7 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 1. งบประมาณ83.475 ล้านบาท แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ภัยสุขภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามสภาพ ปัญหาของพื้นที่ การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551

8 การสนับสนุนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2551 (ต่อ) 2. สนับสนุนงาน คบส. ในรูปแบบต่าง ๆ ตามโครงการ 2.1 โครงการ Food Safety และ Mobile Unit for Food Safety - สนับสนุนวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ - พัฒนา Competency เจ้าหน้าที่ 2.2 โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง 2.3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 2.4 โครงการพัฒนาระบบ Logistic ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 2.6 โครงการ อย. น้อย 2.7 โครงการด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค (22 จังหวัด)

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน องค์ประกอบวิสัยทัศน์ : 1) ผู้บริโภคอุดมปัญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google