งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ มีความเข้มแข็งสามารถชี้นำทิศทาง นโยบายและเป็นคลังสมองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ มีความเข้มแข็งสามารถชี้นำทิศทาง นโยบายและเป็นคลังสมองของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ มีความเข้มแข็งสามารถชี้นำทิศทาง นโยบายและเป็นคลังสมองของ กสธ. สนย. ต้องเป็นผู้นำ ชี้นำ ให้ข้อเสนอแนะแผนยุทธศาสตร์ทั่วบทบาทหลัก/พึง ประสงค์/บูรณาการ ขาดบุคลากรที่เข้มแข็ง 2. ลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ เห็นด้วย เพราะ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3. เอื้ออำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนภาคประชาสังคม ตลอดจนภูมิภาค เห็นด้วย เพราะ เรื่องของนโยบาย และยุทธศาสตร์ ต้องเปิดให้การมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการ ยอมรับสามารถนำสู่การปฏิบัติ และบรรลุเป้าหมายตามความเหมาะสม 4. บูรณาการการแปลงยุทธศาสตร์สู่พลังทวีคูณในทางปฏิบัติระหว่าง agenda/function/area โดยยึดหลักความคุ้มค่า เห็นด้วย เพราะ เพื่อทำให้เกิดการทำงานที่มีพลังและเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วน

2 กลุ่มที่ 2 อำนวยการและประสานระดับนโยบาย 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ ยกระดับการทำงานของกลุ่มอำนวยการปัจจุบันให้มี 2. ลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ เห็นด้วย เพราะ รวมการทำงานที่มีลักษณะคล้ายๆ กันไว้ด้วยกันและเอื้อเสริมกัน 3. เอื้ออำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนภาคประชาสังคม ตลอดจนภูมิภาค เห็นด้วย 4. บูรณาการการแปลงยุทธศาสตร์สู่พลังทวีคูณในทางปฏิบัติระหว่าง agenda/function/area โดยยึดหลักความคุ้มค่า เห็นด้วย

3 กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ สอดคล้องกับบทบาทเดิม เสริมพลังในการทำงานเข้มแข็งมากขึ้น 2.ลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ เห็นด้วย เพราะ มีความซ้ำซ้อนการทำงานจริง 3.เอื้ออำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนภาคประชาสังคม ตลอดจนภูมิภาค เห็นด้วย เพราะ องค์กร สนย. มีส่วนร่วมกับภาคีแต่ยังขาดการมีส่วนร่วมกับภาคีภาคประชาชน สังคม 4. บูรณาการการแปลงยุทธศาสตร์สู่พลังทวีคูณในทางปฏิบัติระหว่าง agenda/function/area โดยยึดหลักความคุ้มค่า เห็นด้วย เพราะ แต่ก็ยังมีอุปสรรคเพราแต่ละองค์กรต่างก็มีเอกภาพของตนเอง

4 กลุ่มที่ 4 สื่อสาร-บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ ภารกิจ สนย. ปัจจุบัน ตรงกับ OSM อยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับศักยภาพเพิ่มให้ เป็น OSM เต็มรูปแบบ 2. ลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ เห็นด้วย เพราะ ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอำนวยความสะดวกลูกค้าได้ดีกว่า 3. เอื้ออำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนภาคประชาสังคม ตลอดจนภูมิภาค เห็นด้วย เพราะ หลักธรรมาภิบาล เพิ่มจากเดิมเป็นทุกขั้นตอนกระบวนการให้ภาคีมีส่วนร่วมโดยเฉพาะขั้นตอน นำแผนสู่การปฏิบัติ 4. บูรณาการการแปลงยุทธศาสตร์สู่พลังทวีคูณในทางปฏิบัติระหว่าง agenda/function/area โดยยึดหลักความคุ้มค่า เห็นด้วย เพราะ ทำอยู่แล้วที่ควรเป็นให้เข้มข้นขึ้น

5 ความเห็นเพิ่มเติม ใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผลักดันโครงสร้างใหม่ วิธีการสรรหาผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) จะใช้วิธีใด

6 กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ เป็นการปรับศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2. ลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ เห็นด้วย เพราะ เป็น FACT มี Fragmentation ในการทำงานขาดการมองเป้าประสงค์ใน ภาพรวม 3. เอื้ออำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนภาคประชาสังคม ตลอดจนภูมิภาค เห็นด้วย เพราะ จะทำให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึก รับผิดชอบ ส่วนร่วม โปร่งใสของภาคีหุ้นส่วนส่งผลให้เกิดความยั่งยืน 4. บูรณาการการแปลงยุทธศาสตร์สู่พลังทวีคูณในทางปฏิบัติระหว่าง agenda/function/area โดยยึดหลักความคุ้มค่า เห็นด้วย เพราะ หลักการดีโดยที่แนวทางการปฏิบัติควรประนีประนอมเพื่อไม่ให้เกิดความ ขัดแย้ง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 1. รองรับการเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) เห็นด้วย เพราะ มีความเข้มแข็งสามารถชี้นำทิศทาง นโยบายและเป็นคลังสมองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google