งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 30 มีนาคม 2549 Participation : Road to Success.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 30 มีนาคม 2549 Participation : Road to Success."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในการดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 30 มีนาคม 2549 Participation : Road to Success

2 (Participative Management) ต้องการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจ ที่สำคัญขององค์กรที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคนและ องค์กร เกิดความเป็นเจ้าของ คนที่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด คือผู้ที่ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ดีที่สุด การนำเอาศักยภาพของผู้ปฏิบัติมาใช้

3 ข้อผูกพัน ข้อตกลง ความ เกี่ยวข้อง ผูกพัน กระบวนการมี ส่วนร่วม เป้าหมาย หรือพันธกิจ ขององค์กร

4 (Learning Organization) 1. การรวมพลังของทุกคนในองค์กร (Synergy) 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จะสร้างสัญญาผูกพัน (Commitment) 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถพัฒนา ศักยภาพให้กับคนในองค์กร (Competence)

5 การมีส่วนร่วมหัวใจ ของการบริหารงาน การ บริหาร แบบมี ส่วนร่วม ร่วมคิด 1 ร่วม วางแผน 2 ร่วมทำ 3 ร่วม ติดตาม ผล 8 ร่วมรับ ประโยช น์ 5 ร่วม รับผิดชอ บ 4

6 1. การประชุมระดมความต้องการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมปรึกษาหารือ 2. การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO) 3. การจัดเวทีประชาคมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน ภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร 4. การใช้ระบบข้อมูล เพื่อการ ตัดสินใจและการวางแผน 5. การจัดระบบการสื่อสารที่ดี แสดง ความชัดเจนทั่วถึง เข้าใจง่าย เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง

7 1. ได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ณ จุดเริ่มต้นจึงสามารถ หาแนวทาง / หรือตัดสินใจเลือกดำเนินการ ต่างๆ ได้ตรงกับสถานการณ์ และทันเวลา 2. เกิดความคิดหรือข้อเสนอใหม่ๆ ได้มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพของ การตัดสินใจทางการบริหารเพิ่มมากขึ้น 3. เกิดการต่อต้านน้อยลง กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายเกิดขึ้น 4. การสื่อสาร 2 ทาง จะช่วยลดการสูญเสีย และช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการบริหาร 5. เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน

8 1. เกิดการพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรให้ สามารถปลดปล่อยสมรรถนะ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ 2. เกิดความพึงพอใจในงาน สร้างแรงจูงใจ และข้อผูกพันระหว่างคน และองค์กรมากขึ้น รวมไปถึงความ รับผิดชอบที่เกิดขึ้น 3. เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะมี ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร พลังการทำงาน จึงพร้อมยอมมอบให้ องค์กรชนิดที่เรียกว่าให้หัวจิต หัวใจกันเลย

9 1. ทัศนคติของนักบริหารและผู้ปฏิบัติที่ ยังไม่ยอมรับการบริหาร แบบมีส่วนร่วมเพราะผู้บริหารกลัว สูญเสียอำนาจ 2. กระบวนการมีส่วนร่วม มีขั้นตอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก ทำให้ต้องใช้เวลา อาจล่าช้าไม่ทัน สถานการณ์ 3. สังคมไทยทั่วไปมุ่งเน้นความเคารพ นับถือผู้อาวุโส นักบริหาร ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิสูงกว่าของคนใน องค์กร ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า จึงแสดงความเกรงใจ ไม่กล้า

10 1. มีมุมมองและยอมรับว่า ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า มนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นคนดี มุ่งที่จะทำ ความดี หากได้มีการ จูงใจที่ถูกต้อง มนุษย์ทุกคนต่างมีความคิดริเริ่มที่ดี ที่ นำมาใช้ประโยชน์ได้ หากได้ให้โอกาส หากผู้บริหารได้ให้โอกาสเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองกับผู้ปฏิบัติและผู้ปฏิบัติจะ เติบโต และมีแรงจูงใจพร้อมรับผิดชอบ

11 2. สิ่งที่องค์กรต้องสร้างให้เกิด มุ่งพัฒนาองค์กรมากกว่านำองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความอดทน รอ คอยความเจริญงอกงาม จัดเวทีการแสดงความคิดเห็นในการ กำหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ อย่าง กว้างขวาง สร้างบรรยากาศการทำงาน และพัฒนา ทีมงานมากกว่ารายบุคคล เปิดยอมรับฟังความคิดเห็น รับฟังคำ วิพากษ์ วิจารณ์ ยึดหลักการทำงานอย่างเป็น กระบวนการมิได้มุ่งเน้นแต่ปริมาณงาน หรือผลงานเป็นหลัก บริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ( ต่อ )

12 ความร่วมแรง ร่วมใจ เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนความมุ่งมั่นของ ทุกคน ใน สนย. จะเป็นหนทางไปสู่ ความสำเร็จขององค์กร

13


ดาวน์โหลด ppt ในการดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย โดย … นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 30 มีนาคม 2549 Participation : Road to Success.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google