งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549

2 2 กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ นายแพทย์สถาพร วงษ์ เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13 11 กันยายน 2549 ณ โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพมหานคร

3 3 หลักการประโยชน์มหาชน ความเป็นนิติรัฐ ความคาดหวังของสังคม

4 4 1. การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน (Better Service Quality) 2. การยกระดับขีดความสามารถการทำงาน (High Performance) 3. การพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบเปิด (People Participation) 4. การปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้เหมาะสม (Rightsizing) การพัฒนาประเด็น สำคัญ 4 ประการ

5 5 สุขภาวะ อันเป็นประโยชน์สุข ของมหาชน ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดให้เหมาะสม พัฒนาให้ระบบ ราชการเป็นระบบเปิด พัฒนาคุณภาพการ บริการประชาชน ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงาน ภาพผังความเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ด้านสาธารณสุข

6 6 สุขภาพหรือสุขภาวะ เป็นเป้าหมาย สร้างค่านิยมร่วม (Share Value) การบริหารจัดการด้านสุขภาพให้เป็นระบบ มีเอกภาพ ดำเนินงานให้ทุกภาคีมีส่วนร่วม

7 7 น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Sound Policy)

8 8 ปรับทัศนคติ ปรับค่านิยม ปรับพฤติกรรม ให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อ

9 9 การพัฒนาให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด กระบวนงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บ่งบอกถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน - หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ หน่วยงานรัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรในกำกับรัฐ องค์กรมหาชน - เอกชน - องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร - ภาคประชาสังคม / ประชาชนทั่วไป

10 10 ประชาชนคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) เหตุผลนำสู่ข้อสรุป (Reason lead to Concluding) ความตระหนักรู้ ความรู้สึก อารมณ์ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Emotion lead to Acting)

11 11 ความรู้คู่ คุณธรรม ธรร มาภิ บาล ชี้นำการพัฒนาที่ถูกต้อง เป็นธรรม ให้ทุกฝ่าย WIN - WIN

12 12 มาตรฐานการบริการ 1. ด้านการรักษาพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ 2. ด้านการบริการทั่วไป เน้นความพึงพอใจ ของ ประชาชนอย่างมีเหตุผล สายกลาง มีความคุ้มค่า ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( เน้นความรวดเร็ว ความสะอาด สงบ สถานที่ไม่แออัด ดูแลผู้ป่วยทั่วถึง ภูมิทัศน์รื่นรมย์ น่าอยู่ เป็นหลัก )

13 13 วันนี้ทำดีที่สุด วันพรุ่งนี้ต้องทำ ให้ดีกว่าวันนี้ ลดภารกิจงานพื้นฐาน กระจาย อำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หาภาคี เครือข่ายมาร่วมดำเนินการ พัฒนางานที่เป็นทุนเดิม ให้ดี ยิ่งขึ้น พัฒนางานระดับเชี่ยวชาญ องค์ ความรู้ระดับสูง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ และมาตรฐานการทำงาน

14 14 การปรับบทบาทภารกิจและ ขนาดให้เหมาะสม จัดกำลังคนให้เหมาะสม ทั้ง ด้านความรับผิดชอบ วิชาการ และขวัญกำลังใจ พัฒนาการสร้างนำซ่อมให้ เป็นรูปธรรม พัฒนาคุณภาพการรักษาให้ ดียิ่งขึ้น พัฒนาภูมิปัญญา ลดการพึง พิงต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการสุขภาพใน เอเชีย และสามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล

15 15 ที่ท่านจะเป็นพลังหนึ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สู่การปฏิบัติอย่างหวังผล ให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ให้สังคมไทยมีสุขภาวะดีที่ ยั่งยืน เพื่อลูกหลานสืบไป ในระยะ ยาว


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google