งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

2 นโยบายของ สอศ. 12 ข้อ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
1.การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 2.การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 3.การเทียบโอนประสบการณ์และVQคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ 4.การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง 5.ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน 6.ความร่วมมือกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 7.การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 8.การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 9.คุณธรรมนำวิชาชีพ 10.ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการเงิน 11.วิธีการศึกษาดูงานนักศึกษา(ปวช.1 และปวส.1) 12.การจัดการความรู้ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

3 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ การเพิ่มปริมาณผู้เรียน MARKETING STRATEGY FOR VTET INSTITUTIONS May 2006 Bangkok Palace Hotel,Bangkok , Thailand Knowledge Management (KM) Enhance store leaning apply build Care & hare capture Explicit Tacit วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

4 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
1. วิเคราะห์และเจาะกลุ่มเป้าหมาย 2. ยืดหยุ่นขยาย ศูนย์การเรียนรู้ 3. หลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

5 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2550
จำนวนนักเรียน / น.ศ ปี 49 จำนวนนักเรียน / น.ศ ปี 2550 จำนวนที่เพิ่ม เปอร์เซนต์ ปวช. -ปวส. -วิชาชีพระยะสั้น -วิชามัธยมศึกษา 1,012 29 259 315 1,563 433 537 901 551 404 278 586 54 % 1,393 % 107 % 186 % รวม 1,615 3434 1,819 113 % วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

6 ศูนย์วิทยบริการที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้ดำเนินการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
1.เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 2. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเวียงป่าเป้า 3. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเวียงแก่น 4. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเชียงของ 5. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอแม่จัน 6. เปิดศูนย์วิทยบริการ ในเรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำเทิง 7.เปิดศูนย์การเรียนรู้เวียงป่าเป้า ณ โรงเรียนบ้านกู่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

7 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

8 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเวียงป่าเป้า วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

9 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเวียงแก่น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

10 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเชียงของ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

11 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการแม่จัน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

12 เปิดศูนย์วิทยบริการ ในเรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

13 เปิดศูนย์การเรียนรู้เวียงป่าเป้า ณ โรงเรียนบ้านกู่
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

14 The End... วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google