งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย www.cric.a c.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย www.cric.a c.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย www.cric.a c.th

2 นโยบายของ สอศ. 12 ข้อ 1. การเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน 2. การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 3. การเทียบโอนประสบการณ์และ VQ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน วิชาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ 4. การจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตร 3 แนวทาง 5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน 6. ความร่วมมือกับสถาน ประกอบการอุตสาหกรรมและ สถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย 7. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 9. คุณธรรมนำวิชาชีพ 10. ความมีประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการด้านการเงิน 11. วิธีการศึกษาดูงานนักศึกษา ( ปวช.1 และปวส.1) 12. การจัดการความรู้

3 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย MARKETING STRATEGY FOR VTET INSTITUTIONS 22-26 May 2006 Bangkok Palace Hotel,Bangkok, Thailand Knowledge Management (KM) Enhance store leaning apply build Care & hare capture ExplicitTacit

4 กลยุทธ์ในการ ดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย www.cric.a c.th 1. วิเคราะห์และเจาะกลุ่มเป้าหมาย 2. ยืดหยุ่นขยาย ศูนย์การเรียนรู้ 3. หลากหลายรูปแบบ การเรียนรู้

5 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปี การศึกษา 2550 วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย จำนวนนักเรียน / น. ศ ปี 49 จำนวนนักเรียน / น. ศ ปี 2550 จำนวน ที่เพิ่ม เปอร์เ ซนต์ - ปวช. - ปวส. - วิชาชีพระยะ สั้น - วิชา มัธยมศึกษา 1,01 2 29 259 315 - ปวช. - ปวส. - วิชาชีพระยะ สั้น - วิชา มัธยมศึกษา 1,56 3 433 537 901 551 404 278 586 54 % 1,393 % 107 % 186 % - รวม 1,61 5 - รวม 343 4 1,819113 %

6 ศูนย์วิทยบริการที่วิทยาลัยการอาชีพ เชียงรายได้ดำเนินการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 1. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเวียง ป่าเป้า 3. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเวียง แก่น 4. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอเชียง ของ 5. เปิดศูนย์วิทยบริการเขตอำเภอแม่ จัน 6. เปิดศูนย์วิทยบริการ ในเรือนจำ กลางเชียงราย และเรือนจำเทิง 7. เปิดศูนย์การเรียนรู้เวียงป่าเป้า ณ โรงเรียนบ้านกู่ วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

7 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบ โอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

8 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบ โอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเวียงป่าเป้า วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

9 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเวียงแก่น วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

10 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการเชียงของ วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

11 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ณ ศูนย์วิทยบริการแม่จัน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

12 เปิดศูนย์วิทยบริการ ในเรือนจำกลาง เชียงราย และเรือนจำเทิง วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

13 เปิดศูนย์การเรียนรู้เวียงป่าเป้า ณ โรงเรียน บ้านกู่ วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย

14


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ เชียงราย www.cric.a c.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google