งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความรู้ภายใน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. 1. คณะทำงานดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารความรู้ ภายในองค์กรของ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1. นายปรีชา ธรรมนิยมผวช.ประธานฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความรู้ภายใน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. 1. คณะทำงานดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารความรู้ ภายในองค์กรของ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1. นายปรีชา ธรรมนิยมผวช.ประธานฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความรู้ภายใน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2 1. คณะทำงานดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารความรู้ ภายในองค์กรของ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1. นายปรีชา ธรรมนิยมผวช.ประธานฯ 2. นางธิดาดวง ฟอลเล็ตนว. 8วคณะทำงาน 3. นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะนว. 8วคณะทำงาน 4. นางบังอร บุญชูนว. 8วคณะทำงาน 5. นางรัชนีพร หอมสนิทจพธ. 5คณะทำงาน 6. นายมโนวิช เรื่องดิษฐ์นว. 5คณะทำงาน 7. นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์นว. 4คณะทำงาน 8. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์นว. 7วคณะทำงานและ เลขานุการ 9. นายชินวัฒน์ ทองชัชนว. 4คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

3 แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปี 2548

4 2.จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน หลังจากการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ฟังบรรยาย 2.1 ภายในโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.2 ภายในกลุ่มงาน

5 2.1 ภายในโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ –รัฐบาลที่มีประชาชนเป็นศุนย์กลาง วันที่ 7 เม.ย.48 มีผู้ร่วมกิจกรรม 9 คน –ก้าวต่อไปของการปรับเปลี่ยนระบบราชการ วันที่ 8 มิ.ย.48 มีผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน –การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ วศ. และ SWOT Analysis วันที่ 10 มิ.ย.48 มีผู้ร่วมกิจกรรม 37 คน

6 “Government Evolution Transforming Towards Co-Creation Trend” The next four years

7 Bureaucratic Centered Government Citizen Centered Government

8 Make it big Make it better Make it lean

9 The 4 th Wave of Change Make it leanMake it smart

10 Smart - Clean + Clear - Governing - Care + Share - Managing - Shape + Sharp - Directing

11 ส่วนที่ 1 : การประเมินความต้องการ ศักยภาพองค์กร ของจริงสถานที่จริง Policy Needs Stakeholder Needs Business Needs Performanc ed Benchmarkin g แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประเทศ การเทียบเคียง กับ มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ระบบราชการ ไทย แผนแม่บท วิทย์ฯ NEW MANAGEMENT TOOLS SWOT Analysis ศักยภาพ ของ วศ. ความต้องการ ของผู้ ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ของจริงสถานที่จริง

12 ส่วนที่ 2 การกำหนดทิศทางในการบริหาร ยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน กรม กอง Mission Strategic Issue Goal Vision

13 ส่วนที่ 3 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติ Plan/Project Target KPI Strategy

14 2.2 ภายในกลุ่มงาน มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/สอนงาน ภายในกลุ่มงาน รวม 12 ครั้ง

15 3. สำรวจองค์ความรู้บุคลากรของโครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และจัดทำ knowledge file –สำรวจและรวบรวมความเชี่ยวชาญของบุคลากร ของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้ว รวม 26 คน –ได้ร่วมกับ กม. และ กฟ. จัดทำผังการไหลของงาน ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบรวม 4 กระบวนงาน ซึ่ง ใช้ในการจัดทำ Blueprint for Changes ของ วศ.

16 4. ดำเนินการจัดเก็บ จัดระบบและการค้นคืน เอกสารที่ได้รับจากการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ฟังบรรยาย และที่ผลิตภายในวศ. คณะทำงานได้ติดตามและรวบรวมความรู้ที่ได้ จากการอบรม/สัมมนาของวช.และได้ลงใน elib จำนวน 2 รายการ คือ วช 0001 และ วช 0002

17 5. การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 48 –ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมแห่งชาติ จำนวน 6 คน –ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 2 คน –ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติด้านวัสดุ จำนวน 5 คน

18

19

20

21 5. การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น –บุคลากรของ วช. ได้ร่วมศึกษาดูงาน สำนักงาน กพร. 2 คน

22 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน วศ. –จัดอบรมหลักสูตร Method Validation วันที่ 9 พ.ค. 2548 มีบุคลากรของ วศ 38 คน จาก 4 หน่วยงานเข้าร่วมอบรมคือ วช. 10 คน คม. 10 คน กฟ. 10 คน และ บร. 8 คน

23

24 7. ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน วช.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวิชาการ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม/สัมมนา/อบรม ที่ น่าสนใจทั้งภายในและภายนอก วศ.  มุมหนังสือและเอกสารวิชาการ และเรื่องน่ารู้  หนังสือเวียนเรื่องที่น่าสนใจทั้งภายในและภายนอก วศ.ไปตามกลุ่มงานต่างๆ ของ วช.

25 ต่อ  จัดการอบรม/สัมมนาเรื่องที่น่าสนใจแก่บุคลากร วช. และ วศ.  การประชุมภายในโครงการฯ  การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล การชี้แจง แจ้งให้ทราบ ภายในกลุ่มงาน  การสอนงานข้าราชการใหม่ 7. ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน วช.

26

27

28

29

30

31

32 8. ประเมินและรายงานผล –รวบรวมผลงานรายเดือนส่งคณะทำงานกรม วิทยาศาสตร์บริการ –ประชุมประเมินการทำงานทุก 3 เดือน

33 The five Disciplines System Thinking Team Learning Share Vision Mental Models Personal Mastery คิดเป็นเชิงระบบ ทีมเรียนรู้ อุดม สามัคคี มองและมี วิสัยทัศน์ร่วม เข้าใจกรอบ ความคิด เชี่ยวและเป็นที่ หนึ่งใน หน้าที่การงาน

34 What is a Learning Organization: An Organization that is continually improving it’s ability to get the results it truly wants. องค์กรที่มีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพอย่าง ต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปผลลัพธ์ ที่สมาชิกขององค์กรมีความ ต้องการร่วมกันอย่างแท้จริง

35 VISION Almost all of our organizations have a vision, but very few have a vision that people feel committed to. Without that commitment, the vision is just another document for the files.

36 VISION What the commitment, the vision is our energy, our aspiration, and the route to the future we want to create. Vision is about creating our future. It is empowering, and emotionally uplifting. It releases and focuses our passion.

37 Engine for Success ความสัมพันธ์ที่มี คุณภาพ ผลลัพธ์ที่มี คุณภาพ การกระทำที่มี คุณภาพ ความคิดที่มี คุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความรู้ภายใน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. 1. คณะทำงานดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารความรู้ ภายในองค์กรของ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1. นายปรีชา ธรรมนิยมผวช.ประธานฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google