งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่ง Subnet 1. เพิ่มประสิทธิภาพของ Network เพราะ สามารถลด Broadcast ลงได้ 2. เพิ่ม Security ให้กับ Network 3. ประยุกต์ใช้กับจำนวนเครื่องที่มีมากว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่ง Subnet 1. เพิ่มประสิทธิภาพของ Network เพราะ สามารถลด Broadcast ลงได้ 2. เพิ่ม Security ให้กับ Network 3. ประยุกต์ใช้กับจำนวนเครื่องที่มีมากว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่ง Subnet 1. เพิ่มประสิทธิภาพของ Network เพราะ สามารถลด Broadcast ลงได้ 2. เพิ่ม Security ให้กับ Network 3. ประยุกต์ใช้กับจำนวนเครื่องที่มีมากว่า 254 เครื่องใน 1 Network

3 1. เขียนเลข IP Address ให้อยู่ในเลขฐานสอง 2. เขียนเลข Subnet Mask ให้อยู่ในเลขฐานสองอีกเช่นกัน 3. ตั้งตำแหน่ง IP Address และ Subnet Mask ให้ตรงกัน แล้วทำการคูณกัน ( Logical AND ) 4. ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ Network Address นั้นเอง ตัวอย่าง IP Address เป็น 192.168.2.1 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0 นำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง แล้วนำมาคูณกันก็จะได้ Network Address ดังตัวตัวเลขสี แดง 11000000.10101000.00000010.00000001 11111111.11111111.11111111.00000000 11000000.10101000.00000010.00000000 วิธีการคำนวณหา Network Address จาก Subnet Mask

4 . ขั้นตอนที่ 1 หาจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address โดยใช้สูตร. 2 n ≥ x X คือจำนวน Subnet ที่ต้องการ n คือจำนวนที่ ต้องหา จะเห็นได้ว่า 2 ยกกำลัง 3 ได้เท่ากับ 8 ซึ่งใกล้เคียงกับ จำนวนที่ต้องการ ( ผลลัพธ์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ X) ดังนั้นจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address คือ 3 บิต จาก 192.168.2.0 จะเห็นได้ว่า Host Address นั้นมีเพียง 8 บิต เมื่อถูกยืมไปแล้ว 3 บิตก็จะเหลือเพียง 5 บิต จะคำนวณ Host ที่เหลือในแต่ละ Subnet ที่แบ่งออกมาได้จากสูตร ถัดไป ตัวอย่าง 2 3 ≥ 8 ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย

5 ขั้นตอนที่ 2 หาจำนวน Host ในแต่ล่ะ Network โดยใช้สูตร z = จำนวน Host ที่ได้, m = จำนวน Bit ที่เหลือ ตัวอย่าง Host ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย ( ต่อ )

6 ขั้นตอนที่ 3 คำนวณเลข Subnet ของแต่ละ เครือข่ายย่อย ให้นำ Host ในจำนวน 8 Bit สุดท้ายของ Network มาทำการคำนวณหา ค่า Subnet ของแต่ละเครือข่ายย่อยอีกที ให้นำจำนวน bit ที่เหลือจากการแบ่ง Network มาคำนวณ 2 8-m - 2 = x 2 8-3 - 2 = 30 ให้นำจำนวน Host ทั้งหมดของ Network ก็คือ 254 มาลบด้วยผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากสูตร ข้างบน 254 – 30 = 224 ฉะนั้นตัวเลข Subnet ในแต่ล่ะเครือข่ายย่อย ดังนี้ 255.255.255.224 ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย ( ต่อ )

7 ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ของการคำนวณได้ คำตอบคือ NetworkNetwork IDIP RangeBroadcastSubnet 1192.168.2.0192.168.2.1 - 192.168.2.30192.168.2.31255.255.255.224 2192.168.2.32192.168.2.33 - 192.168.2.62192.168.2.63255.255.255.224 3192.168.2.64192.168.2.65 - 192.168.2.94192.168.2.95255.255.255.224 4192.168.2.96 192.168.2.97 - 192.168.2.126 192.168.2.127255.255.255.224 5192.168.2.128 192.168.2.129 - 192.168.2.158 192.168.2.159255.255.255.224 ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่ง Subnet 1. เพิ่มประสิทธิภาพของ Network เพราะ สามารถลด Broadcast ลงได้ 2. เพิ่ม Security ให้กับ Network 3. ประยุกต์ใช้กับจำนวนเครื่องที่มีมากว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google