งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photovoice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photovoice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photovoice

2 Photovoice หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถแสดงแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆโดยผ่านเทคนิคการถ่ายภาพ

3 เป้าหมาย - บุคคลสามารถหยิบยก และสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน หรือปัญหาของชุมชน - ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญต่างๆโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ - ดึงความสนใจจากผู้มีส่วนกำหนดนโยบายของชุมชนนั้นๆ

4 ขั้นตอนการทำ - กำหนดเรื่องราวหรือหัวข้อที่สนใจ
- รวบรวม ค้นคว้า หาข้อมูลประกอบ - อภิปรายหาข้อสรุปกันในกลุ่มผู้ทำ - ถ่ายภาพ - สร้างสรรค์ภาพให้ตรงกับแนวคิด - นำเสนอภาพถ่ายต่อกลุ่มเป้าหมาย - รับฟังความคิดเห็นและข้อสรุปในประเด็นที่นำเสนอ

5 ถุงยางนิรภัย (Condo-bag)

6 เพื่อนสนิท (Close friend)

7 สะพานลอยคน (มอง) ข้าม

8 เป็นห่วง (The Ring)

9 มองมุมไหนก็เหมือนกัน (On the other hand)

10 ลักษณะของภาพ photovoice ที่ดี
- มีความชัดเจนของเนื้อหา ผู้ชมต่างคิดไปในแนวทาง เดียวกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของภาพ เป็นภาพที่ดูแล้วเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สวยงามตามคุณลักษณะหลักเกณฑ์ของภาพถ่ายทั่วไป มีความดึงดูดชวนมอง - ไม่ส่อไปในแนวทางให้เกิดผลทางลบ

11 The End


ดาวน์โหลด ppt Photovoice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google