งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photovoice. หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถ แสดงแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆโดยผ่าน เทคนิคการถ่ายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photovoice. หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถ แสดงแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆโดยผ่าน เทคนิคการถ่ายภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photovoice

2 หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถ แสดงแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆโดยผ่าน เทคนิคการถ่ายภาพ

3 เป้าหมาย - บุคคลสามารถหยิบยก และสะท้อนให้ เห็นจุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน หรือ ปัญหาของชุมชน - ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญ ต่างๆโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ - ดึงความสนใจจากผู้มีส่วนกำหนด นโยบายของชุมชนนั้นๆ

4 ขั้นตอนการทำ - กำหนดเรื่องราวหรือหัวข้อที่สนใจ - รวบรวม ค้นคว้า หาข้อมูลประกอบ - อภิปรายหาข้อสรุปกันในกลุ่มผู้ทำ - ถ่ายภาพ - สร้างสรรค์ภาพให้ตรงกับแนวคิด - นำเสนอภาพถ่ายต่อกลุ่มเป้าหมาย - รับฟังความคิดเห็นและข้อสรุปใน ประเด็นที่นำเสนอ

5 ถุงยางนิรภัย (Condo-bag)

6 เพื่อนสนิท (Close friend)

7 สะพานลอยคน ( มอง ) ข้าม

8 เป็นห่วง (The Ring)

9 มองมุมไหนก็เหมือนกัน (On the other hand)

10 ลักษณะของภาพ photovoice ที่ดี - มีความชัดเจนของเนื้อหา ผู้ชมต่าง คิดไปในแนวทาง เดียวกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ เจ้าของภาพ - เป็นภาพที่ดูแล้วเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน - สวยงามตามคุณลักษณะหลักเกณฑ์ ของภาพถ่ายทั่วไป - มีความดึงดูดชวนมอง - ไม่ส่อไปในแนวทางให้เกิดผลทางลบ

11 The End


ดาวน์โหลด ppt Photovoice. หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถ แสดงแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆโดยผ่าน เทคนิคการถ่ายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google