งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยงห้องสมุด : กรณีศึกษา ดร.นฤมล รื่นไวย์ ศูนย์ความรู้ (ศคร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยงห้องสมุด : กรณีศึกษา ดร.นฤมล รื่นไวย์ ศูนย์ความรู้ (ศคร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยงห้องสมุด : กรณีศึกษา ดร.นฤมล รื่นไวย์ ศูนย์ความรู้ (ศคร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) http://klc.tistr.or.th/

2 30 Aug 20102 รู้จักความเสี่ยง ความเสี่ยง = ภัยคุกคามต่อ ความสำเร็จขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง = กระบวนการในการตระหนักถึง ความเสี่ยงและวิธีการในการลด ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

3 30 Aug 20103 http://www.clir.org/pubs/reports/pub90/appendix1.html

4 30 Aug 20104 การประเมินความเสี่ยง พื้นฐานในการสร้างหรือพัฒนา ระบบเพื่อสร้างกรอบการควบคุม ภายใน internal control ซึ่งจะ ทำให้ผู้บริหารได้รับรู้ถึง สถานภาพของทรัพย์สินของ องค์กรที่มีอยู่ รู้จักความเสี่ยง

5 30 Aug 20105 ความเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อมต่อการเกิดความเสี่ยง

6 30 Aug 20106 ปัจจัยสำคัญของความเสี่ยงในห้องสมุด คน (expertise) การเงิน งบประมาณ (ผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ)

7 30 Aug 20107 ปัจจัยสำคัญของความเสี่ยงในห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ (print, digital) อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) สิ่งแวดล้อมต่างๆ (ปลวก รา ความชื้น ภัยธรรมชาติ) การเมือง (ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน)

8 30 Aug 20108 การดำเนินงานด้านความเสี่ยง การบ่งชี้ความ เสี่ยง ทบทวนสภาวะแวดล้อม ภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสภาวะ ต่างๆ natural man-made

9 30 Aug 20109 พันธกิจของห้องสมุด ประเภทของทรัพยากรห้องสมุด กรอบแนวทางการควบคุมและ ดูแลรักษา เพื่อลด ความเสี่ยงใน การดำเนินกิจการ การดำเนินงานด้านความเสี่ยง

10 30 Aug 201010 การพัฒนา การสงวนรักษา การให้บริการ การยืม คืน ไม่อยู่ที่ชั้น สูญหาย ถูกขโมย แคตตาล็อกไม่ถูกกลุ่ม ค้นไม่เจอ การดำเนินงานด้านความเสี่ยง

11 30 Aug 201011 การลดโอกาสความเสี่ยง ด้วยการ พัฒนากรอบในการควบคุมภายใน เชื่อมโยงกิจกรรมประจำวันเข้ากับ นโยบายเรื่องความเสี่ยง และ ขั้นตอนในการทำงาน การควบคุมภายในนั้น ต้องช่วยลด ความเสี่ยง การดำเนินงานด้านความเสี่ยง

12 30 Aug 201012 กรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกา Library of Congress Harvard College Library Denver Public Library Caltech Library System

13 30 Aug 201013 Library of Congress พันธกิจ (Mission) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มี ความพร้อมและเป็นประโยชน์ต่อ สมาชิกรัฐสภาและประชาชน อเมริกัน

14 30 Aug 201014 Library of Congress พันธกิจ (Mission) สร้างความยั่งยืนและสงวนรักษา ไว้ซึ่งทรัพยากรความรู้ที่รวบรวม (knowledge collection) และ การสร้างสรรค์เพื่อชนรุ่นอนาคต

15 30 Aug 201015 มีประเภท Collections ที่ หลากหลาย และมีระดับคุณค่าที่ แตกต่างกัน การมี collections ที่ครอบคลุม แทบทุกด้านอย่างกว้างขวางเป็น เรื่องจำเป็น Library of Congress

16 30 Aug 201016 Collection เพื่อการวิจัยมี ความสำคัญและมีคุณค่ามาก ที่สุด จึงต้องการการดูแล สงวน รักษาในระยะยาว Library of Congress

17 30 Aug 201017 Library of Congress ต้นทุนในการจัดหา ขั้นตอนใน การดำเนินการ และการสงวน รักษาทรัพยากรใน collection ต้นทุนในการดูแลรักษาทรัพยากร ให้มีความทันสมัย มีความคงทน และเข้าถึงได้โดยสะดวก

18 30 Aug 201018 ความเสี่ยงที่สำคัญในการ ดำเนินงานของ Library of Congress ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องของ Collection ไม่สามารถจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญต่อ การวิจัย ซึ่งเป็นที่ต้องการของ ผู้ใช้บริการ Library of Congress

19 30 Aug 201019 ไม่สามารถจัดหาทรัพยากร เพื่อให้บริการได้ตามเวลา และ เหมาะสมกับยุคสมัย Library of Congress

20 30 Aug 201020 ไม่สามารถสงวนรักษาทรัพยากร สารสนเทศใน collections ให้อยู่ ในสภาพที่ดี ไม่เกิดการเสียหาย physical degradation ขึ้นกับสื่อ หลายๆ ประเภทของห้องสมุด หรือการเกิดความเสียหายจาก การใช้งาน Library of Congress

21 30 Aug 201021 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพยากร สารสนเทศถูกขโมย เกิดการ เสียหาย หรือ เกิดความสูญเสีย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ Library of Congress

22 30 Aug 201022 Harvard College Library ภารกิจหลัก “ให้การสนับสนุนการสอนและการ วิจัยของคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย นอกจาก ภารกิจในขั้นพื้นฐานนี้แล้ว ยัง รวมถึงการสนับสนุนชุมชน วิชาการในวงกว้างด้วย”

23 30 Aug 201023 Denver Public Library พันธกิจ การช่วยให้ประชาชนในชุมชน บรรลุศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ โดยการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้การศึกษา ให้แรงบันดาลใจ และให้ความบันเทิงแก่ ผู้ใช้บริการ

24 30 Aug 201024 Denver Public Library นโยบายการจัดหาทรัพยากร การ อนุรักษ์ และมาตรการด้านความ ปลอดภัย และระบบการยืม-คืน จะแตกต่างจากสถาบันหรือ ห้องสมุดอื่นๆ ที่มีผู้ใช้บริการเป็น กลุ่มหรือชุมชนในระดับประเทศ

25 30 Aug 201025 Caltech Library System พันธกิจของ Caltech Library System ให้บริการทรัพยากรห้องสมุด และการบริการสารสนเทศที่ ทันสมัย ด้วยคุณภาพสูงสุด ภายในเวลาอันรวดเร็วและ คุ้มค่าการลงทุน

26 30 Aug 201026 Caltech Library System ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับ ความทันสมัยของสารสนเทศ currency of information มีความต้องการในการดูแลรักษา ทรัพยากรสารสนเทศที่แตกต่าง กัน

27 30 Aug 201027 สถาบันการวิจัยต้องพบกับความ เสี่ยงด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Caltech Library System

28 30 Aug 201028 รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ งานวิจัยต่างๆ ต้องการเครื่องมือ การสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ เป็นที่ผิดหวังของผู้ใช้บริการ Caltech Library System

29 30 Aug 201029 Caltech Library System ลักษณะที่แตกต่างจากห้องสมุดอื่น จึง ต้อง สมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลต่างๆ เป็นสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรเพื่อการบริการ ควรอยู่ใน รูปแบบ digital ต้องลงทุนด้าน IT

30 30 Aug 201030 กรณีศึกษาในอังกฤษ

31 30 Aug 201031 บ่งชี้ความเสี่ยง และจัดลำดับ เพื่อให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์และ การเปรียบเทียบความเสี่ยงนั้นอยู่ บนพื้นฐานเดียวกันอย่าง สม่ำเสมอ เลือกควบคุมเฉพาะความเสี่ยง หลักก่อน (the major ones) British Library

32 30 Aug 201032 จัดทำแผนธุรกิจของห้องสมุด (Library’s business plans) ตั้งทีมบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและ ทบทวนความคืบหน้า เขียนกระบวนการบริหารจัดการโครงการของ ห้องสมุด British Library

33 30 Aug 201033 British Library “Any internal or external event that might adversely affect the ability of the Library to achieve its strategy, policy or operational goals.”

34 30 Aug 201034 British Library “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน หรือภายนอก ที่อาจมีผลกระทบ ต่อความสามารถในการดำเนินการ ของห้องสมุด มิให้บรรลุตามกล ยุทธ์ นโยบาย หรือเป้าหมายใน การปฏิบัติการ”

35 30 Aug 201035 British Library ส่วนหนึ่งของการวางแผนบริหาร ห้องสมุด และเฝ้าระวัง กระบวนการ ที่มีกรอบการทำงาน ในการควบคุมภายใน

36 30 Aug 201036 การพิจารณาถึงการจัดสรร ทรัพยากรห้องสมุด การจัดลำดับ ความสำคัญ และการจัดทำ รายงานเกี่ยวกับกระบวนการการ ควบคุมภายใน British Library

37 30 Aug 201037 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องรู้แจ้ง ถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุดคือ อะไร และอะไรคือสิ่งที่จะมา ขัดขวางไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นั้นๆ British Library

38 30 Aug 201038 ต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ความ เสี่ยงนั้น มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้น และจะมีผลกระทบอย่างไร British Library

39 30 Aug 201039 Pilkington Library Loughborough University Disaster Control Plan สร้างจิตสำนึกผ่านทาง Intranet จุดมุ่งหมายของแผน รายละเอียดของการประกันภัย

40 30 Aug 201040 Pilkington Library Loughborough University ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย การรับมือและการจัดการกับ ทรัพยากรห้องสมุดที่เสียหาย

41 30 Aug 201041 Pilkington Library Loughborough University สิ่งที่มีอยู่ในแผน รวบรวมข้อมูลในการรับมือกับ ความเสี่ยงหรือความหายนะ

42 30 Aug 201042 Pilkington Library Loughborough University นำมาประมวลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ สามารถใช้ได้ทันท่วงทีในยาม ฉุกเฉิน เช่น รายละเอียดที่ ติดต่อของหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการกอบกู้ ความเสี่ยง และ ข้อมูลด้าน ความปลอดภัย (Security information)

43 30 Aug 201043 Pilkington Library Loughborough University กระบวนการ ขั้นตอนใน สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการ รายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การจัดทำแผนผังห้องสมุด โดย ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถคลิกเข้าดูได้

44 30 Aug 201044 Pilkington Library Loughborough University แผนใช้สำหรับทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีการประเมินผลโดยใช้ แบบสอบถาม

45 30 Aug 201045 Disaster management

46 30 Aug 201046 ทุนการวิจัยจาก Arts and Humanities Research Council โครงการ ‘Safeguarding heritage at risk: disaster management in UK archives, libraries and museums’, ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2006 Disaster management Graham Matthews Head of Department Information Science Loughborough University

47 30 Aug 201047 สำรวจ 1996 archives, libraries and museums ตอบแบบสอบถาม 635 archives, libraries and museums a response rate of 32% Disaster management

48 30 Aug 201048 แบบสอบถาม เกี่ยวกับ disaster control plan; training; in-house disaster ของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมในการบริหารจัดการ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ ภายนอก ความเห็นที่มีต่อการ บริหารความหายนะ Disaster management

49 30 Aug 201049 ประสบการณ์ที่เคยพบความ หายนะด้านต่างๆ Disaster management

50 30 Aug 201050 สร้างให้เกิดความตระหนัก เกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่ เช่น การซ่อมบำรุง การตรจสอบ อย่างวม่ำเสมอ การปรับปรุงแผน ให้ทันสมัย Disaster management

51 30 Aug 201051 ความสำคัญของการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ เกี่ยวกับความหายนะที่อาจ เกิดขึ้น แผนการควบคุมและการรับมือ กับความหายนะที่อาจเกิดขึ้น Disaster management

52 30 Aug 201052 ความพร้อมและความพอเพียง ของอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เหมาะสม กับสถานที่ Disaster management

53 30 Aug 201053 ความเสี่ยงของ ทรัพยากร Digital Digital Preservation Coalition (UK) หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001

54 30 Aug 201054 ความเสี่ยงของ ทรัพยากร Digital Digital Preservation Coalition (UK) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด เพื่อให้เกิดความ มั่นคง ปลอดภัยในการสงวนรักษา ทรัพยากรในอังกฤษ ร่วมมือกับหน่วยงานนานาประเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากร digital

55 30 Aug 201055 มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

56 30 Aug 201056 The Australian New Zealand Risk Management Standard (AS/NZ 4360:2004) คำจำกัดความ “ความเสี่ยง” มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ “the culture, processes and structures that are directed towards the effective management of potential opportunities and adverse effects”.

57 30 Aug 201057

58 30 Aug 201058 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 1. สื่อสารและปรึกษา (Communicate and Consult) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ การปรึกษาหารือ การศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงประสบ ผลอย่างเป็นบูรณาการ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

59 30 Aug 201059 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 2. การกำหนดบริบท (Establish the Context) เข้าใจถึงกลยุทธ์ การบริหารองค์กร และการบริหารความเสี่ยง ทำการ ประเมินความเสี่ยงขององค์กร ที่ สัมพันธ์เชื่อมโยง บริบทภายนอกกับ สภาวะแวดล้อมภายใน มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

60 30 Aug 201060 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 3. บ่งชี้ความเสี่ยง (Identify Risks) บ่งชี้โครงการที่มีการกำหนดกล ยุทธ์ แผนปฏิบัติการของความ เสี่ยงด้านต่างๆ ที่เป็นระบบ แสดง ให้เห็นทั้งภาพย่อย และภาพรวม ของกระบวนการในการดำเนินการ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

61 30 Aug 201061 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Analyse Risks)  การคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ผลลัพธ์หรือผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น นำมาจัดอันดับความรุนแรงของความ เสี่ยง  ถ้ารุนแรงมาก อาจต้องให้ หน่วยงานแม่เข้ามาสนับสนุนมากขึ้น มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

62 30 Aug 201062 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 5. การประเมินความเสี่ยง (Evaluate Risks) การประเมินเพื่อจัดลำดับ  ความรุนแรง  จัดลำดับความสำคัญตาม มาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

63 30 Aug 201063 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 6. ความเสี่ยงที่คุกคาม (Treat Risks) การพัฒนาและการปฏิบัติ เพื่อ ลดความเสี่ยง ได้แก่แผนปฏิบัติ การต่างๆ รวมทั้งงบประมาณการ สนับสนุนที่ต้องใช้ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

64 30 Aug 201064 AS/NZ 4360:2004 Risk Management Process 7. การเฝ้าระวังและการทบทวน (Monitor and Review)  มีการเฝ้าระวังและทบทวน ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  ตรวจสอบประสิทธิผลของ แผนการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

65 30 Aug 201065 ผลที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน collection การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้ เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เช่น booktalks

66 30 Aug 201066 ผลที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง การให้ความรู้กับผู้ใช้บริการ เช่น ความรู้เท่าทันสารสนเทศ information กลุ่มนักอ่าน book discussion groups ทำให้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม

67 30 Aug 201067 ขอบคุณ & คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยงห้องสมุด : กรณีศึกษา ดร.นฤมล รื่นไวย์ ศูนย์ความรู้ (ศคร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google