งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา... ที่ไป... ของการทำ KM ในหน่วยราชการ โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา... ที่ไป... ของการทำ KM ในหน่วยราชการ โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา... ที่ไป... ของการทำ KM ในหน่วยราชการ โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 17 เรื่อง “ การ จัดการความรู้ในวงราชการไทย ”

2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการ บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช กฤษฎีกานี้ ”

3 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร การจัดการสารสนเทศ (Information Management)5% การบริหารความรู้ (Knowledge Management)5% การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)10% 60 % 10 % 20 %

4 กพ ร. หน่วย งาน ราชกา ร หน่วยให้ คำปรึกษา ( สคส., สถาบัน เพิ่มฯ, บริษัทที่ ปรึกษา, etc ) TRIS ส่งนโยบายเรื่อง KM รับนโยบาย ให้คำแนะนำ จัดทำแผน KM รับแผน KM ประเมินหน่วยงาน ดำเนินการตามแผน รับผลประเมิน ได้รับรางวัล

5 KM

6 Basic Questions คำถามแรก คำถามแรก ที่ต้อง “ ตีให้แตก ”.... ทำไปทำไม ?.... ทำไปทำไม ?.... ทำแล้วได้อะไร ?.... ทำแล้วได้อะไร ?.... ไม่ทำได้ไหม ?.... ไม่ทำได้ไหม ?

7 Basic Questions ถาม เมื่อตัดสินใจว่าจะทำ ต้อง ถาม ต่อไปว่า.... อะไร คือ ปัจจัยหลัก ?.... อะไร คือ อุปสรรค ที่สำคัญ ?.... อะไร คือ อุปสรรค ที่สำคัญ ?

8 ไม่พูด ไม่คุย 1 ไม่เปิด ไม่รับ 2 ไม่ปรับ ไม่ เรียน 3 ไม่เพียร ไม่ทำ 4 บันไดสี่ขั้นที่ปิดกั้นการพัฒนา

9 “ ถึงการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่สำคัญ ประตูอยู่ที่ไหน แต่นั่นก็เป็นเพียงการชี้ว่า ประตูอยู่ที่ไหน ความกล้าที่จะเปิดประตู สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ ความกล้าที่จะเปิดประตู และก้าวเดินผ่านช่องประตูนั้น ” Learning is only the beginning of the journey, the important thing is that you must walk to start the real journey.

10 ก้าว ถ้าอยากจะ ก้าว ไปข้างหน้า กล้า ต้อง กล้า พอที่จะสาวเท้าก้าวออกไป You have to start walking, if you want to go forward.

11 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้นำ... สร้างวัฒนธรรม... นำสู่วิสัยทัศน์ 2. ระบบ และโครงสร้าง... กระบวนการและทีมงานสนับสนุน 3. ผู้ปฏิบัติงาน... ดำเนินการ... ผลักดัน... สานต่อ

12 เรื่องเล่า... ความสำเร็จ ความสำเร็จ 1. ความสำเร็จ ที่ว่านี้ คืออะไร ? ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ 2. อะไรเป็น ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ? “ หัวปลาใหญ่ ” 3. ความสำเร็จนี้มีผลต่อ “ หัวปลาใหญ่ ” ขององค์กรอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt ที่มา... ที่ไป... ของการทำ KM ในหน่วยราชการ โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google