งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การประชุมคณะทำงาน KM วศ. ครั้งที่ 2/2548 17 พค. 2548 1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ 1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ฯ ปี 48 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การประชุมคณะทำงาน KM วศ. ครั้งที่ 2/2548 17 พค. 2548 1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ 1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ฯ ปี 48 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การประชุมคณะทำงาน KM วศ. ครั้งที่ 2/2548 17 พค. 2548 1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ 1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ฯ ปี 48 2) ทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมย่อย - ขอความร่วมมือ ปส. วศ. ด้านประชาสัมพันธ์ 3) กำหนดสถานที่ ดูงาน KM

2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การประชุมคณะทำงาน KM วศ. ครั้งที่ 2/2548 17 พค. 2548 1.2 ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตค.47- เมย.48 ร้อยละของความสำเร็จ > 50 % คิดเป็นคะแนนระดับ 1 (0-80%) 1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ หน้าที่คณะทำงานฯ

3 คณะทำงาน พัฒนาระบบ KM ฯวศ. มีหน้าที่ ตามระบุใน แผนย่อย 2 K- Integration /application 1. จัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี (3 ครั้ง / ปี ) แผนย่อย 3 K- Accumulation/accessibility 2. สำรวจความรู้ในตัวบุคคล (1 ครั้ง / ปี ) 3. กำหนดประเภทขององค์ความรู้ที่ ผลิต (1 ครั้ง / ปี ) 4. จัดทำ แฟ้มบุคลากร K-file (1 ครั้ง / ปี ) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรู้ ภายในองค์กร ของ วศ. ปี 2548

4 คณะทำงานฯ วศ. มีหน้าที่ ( ต่อ ) แผนย่อย 4 k- Dissemination 5. จัดทำแผนผลักดันการเรียนรู้ใน หน่วยงาน (1 ครั้ง / ปี ) 6. จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2 ครั้ง / ปี ) แผนย่อย 5 k- Culture 7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ LO อย่าง ต่อเนื่อง 8. จัดวันพร้อมหน้า วศ. (1 ครั้ง / ปี ) แผนย่อย 6 k-Maintenance 9. ติดตามประเมินผล (2 ครั้ง / ปี ) 10. จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน (1 ครั้ง / ปี ) 30 กย.48

5 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

6 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ผลการสำรวจ Explicit /Tacit Knowledge ของคน วศ. 3.2 โครงร่างหน้าเว็บ LO / weblink กับ KC หน่วยงานย่อย

7 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ทบทวนแผนฯ ประจำปี 48 ของ วศ.

8 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 Action Plans ของกิจกรรมย่อย 1) แผนสะสมความรู้และการเข้าถึง - จัดทำแฟ้ม Knowledge files 2) แผนงานกระจายความรู้ในองค์กร - แผนผลักดันการเรียนรู้ในหน่วยงานย่อย - แผนศึกษาดูงานนอกสถานที่

9 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันเพิ่มผลผลิต วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

10 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 Action Plans ของกิจกรรมย่อย 3) แผนประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ LO วศ. 4) แผนธำรงรักษาความรู้ - ติดตามประเมินผล (2 ครั้ง / ปี ) - จัดทำรายงานผล (1 ครั้ง / ปี )

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การประชุมคณะทำงาน KM วศ. ครั้งที่ 2/2548 17 พค. 2548 1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ 1) ทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ฯ ปี 48 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google