งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์ในสังคมกับการ จัดการความรู้ 9 กรกฎาคม 2550 ยุวนุช ทินนะลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์ในสังคมกับการ จัดการความรู้ 9 กรกฎาคม 2550 ยุวนุช ทินนะลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์ในสังคมกับการ จัดการความรู้ 9 กรกฎาคม 2550 ยุวนุช ทินนะลักษณ์

2 วศ. กับ การเป็น LO การเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง การเคลื่อนที่ไปในเชิงรุก คาดการณ์และดำเนินการแบบ Proactive ขยายโลกทัศน์ เรียนรู้โลกที่กว้างกว่า ขอบเขตงาน

3 วศ. กับ การเป็นองค์กรทาง วิทยาศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ S&T ที่เป็นไป อย่างรวดเร็ว ทำความเข้าใจสังคมแต่ละส่วนที่ได้รับ ผลกระทบทั้งบวกและลบจาก S&T มุ่งเป้าหมายหลักในทิศเดียวกันกับนโยบาย S&T ของกระทรวงฯ / ประเทศ ( พันธกิจหลัก + การสร้างความตระหนัก S&T ในประชาชน ) “ สังคมอุดมปัญญา – Knowledge-based Society”

4 วศ. กับ การร่วมสร้างสังคม อุดมปัญญา วิทยาศาสตร์ ( และเทคโนโลยี ) กับ / ใน สังคม Science and/in Society การสร้างความสัมพันธ์ของวศ. กับ สังคม ที่มีความหลากหลาย การเปิดมุมมองใหม่ การเปิดใจ เปลี่ยนวิธี คิด เปลี่ยนการกระทำ ทำไมต้องเปลี่ยน จากเดิม... สู่อะไร ?

5 การสื่อสาร... เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ใหม่... และ... ความรู้ใหม่ การสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ / บรรณารักษ์ @ ภายในในวศ. @ กับหน่วยงานอื่น การสื่อสารออกไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดย @ นักวิทยาศาสตร์ / บรรณารักษ์ @ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ = Networking

6 Knowledge vs. Information Knowledge = Information in Action

7 ความรู้ 2 ประเภท Explicit Knowledge – ความรู้แจ้งชัด Tacit Knowledge – ความรู้ฝังลึกอยู่ในตัว คน

8 Knowledge Spiral การสื่อสารเป็นตัวทำให้เกิดการหมุนของ “ เกลียวความรู้ ” เกลียวความรู้เกิดจากการที่การสื่อสารทำ ให้ “ ความรู้แจ้งชัด ” และ “ ความรู้ฝังลึก ” มีการเปลี่ยนกลับไปมา (Conversion)

9 การจัดการความรู้... องค์ประกอบ People Process Content Technology

10 ชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices-CoPs การรวมตัวกันของคนที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน มีกิจกรรมหรือเรื่องหรือโครงการที่ ทำงานร่วมกันอย่างหวังผลสัมฤทธิ์ มีได้ทั้ง ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

11 พื้นที่แห่งการปฏิบัติ (Ba) สถานที่ที่เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้คนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน สถานที่อาจเป็น สถานที่จริงที่มาพบกันอย่าง ตัวบุคคล (Physical Space) หรือสถานที่เสมือน (Virtual Space) หรือสถานที่ในความคิด (Mental Space) Ba ที่ดีเกิดจากความมีอิสระของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมที่ได้กำหนด มีความตั้งใจ ทิศทางและภารกิจของกลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก เชื่อใจ มั่นใจ และเคารพซึ่งกันและกัน

12 CoPs + Ba ทั้งสองสิ่งเป็นสภาพที่ต้องไปด้วยกัน จึงจะ บ่มเพาะให้เกิด Creative Dialogue ระหว่าง ผู้คนที่มาจากหลายแนวหรือสาขาของความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนความคิดเห็นที่ หลากหลาย เป็นการเอื้อให้เปิดใจ ให้แต่ละคนกล้า เปิดเผย Tacit knowledge ซึ่งสำคัญมากในการ จัดการและสร้างความรู้ นำไปสู่ การร่วมสร้างความรู้ที่สามารถนำไป ปฏิบัติ (Operational Knowledge)

13 ทำอะไรกันใน CoPs และ Ba? Share & Learn เริ่มจากความสำเร็จเล็กๆ โดยกระบวนการและวิธีการต่างๆ เช่น Storytelling Deep Listening Appreciative Inquiry Peer Assist Before & After Action Review (BAR และ AAR)

14 ทุกคนมีบทบาท มีความสำคัญ...... ในการร่วมสร้าง “ ปัญญาปฏิบัติ ” คุณเอื้อ คุณกิจ คุณอำนวย คุณลิขิต คุณประสาน ฯลฯ

15 สรุป การปรับโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ เพื่อช่วยกันสร้าง สังคมอุดมปัญญา ที่มีความรู้ทาง S&T เป็น ตัวขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างสรรค์ขึ้นเป็น กิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายทุกระดับ ใช้ KM เป็นเครื่องมือ ปรับใช้ให้เหมาะกับ บริบทของตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือ ช่วย ไม่ใช่มุ่งเก็บความรู้ใส่ตุ่ม

16 ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์ในสังคมกับการ จัดการความรู้ 9 กรกฎาคม 2550 ยุวนุช ทินนะลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google