งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมอง PowerPoint Slide View Outline View Sorter View Note Page

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมอง PowerPoint Slide View Outline View Sorter View Note Page"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมอง PowerPoint Slide View Outline View Sorter View Note Page
Slide Show

2 มุมมองแบบสไลด์ Slide View
เป็นการทำงานบนสไลด์ทีละแผ่น โดยสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อความและรูปภาพได้ To Index

3 มุมมองแบบโครงร่าง Outline View
เป็นการแสดงข้อความที่นำเสนอเป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไป ใช้เพื่อความสะดวกในการป้อนข้อมูลที่ต่อเนื่องกันไป หรือเพื่อการคัดลอก ตัดต่อ โยกย้ายข้อมูล To Index

4 มุมมองแบบจัดเรียงสไลด์ Slide Sorter View
เป็นการแสดงงานนำเสนอทั้งหมดแบบเรียงตามลำดับ ทำให้ง่ายต่อการเพิ่ม ลบหรือย้ายภาพสไลด์ To Index

5 มุมมองแบบหน้าบันทึก Note Pages View
เป็นการแสดงภาพย่อ ๆ ของ Slide 1 ภาพ พร้อมช่องบันทึกข้อความเพื่อการบันทึกข้อความ ที่ใช้ในระหว่างการนำเสนอผลงาน To Index

6 มุมมองแบบแสดงสไลด์ Slide Show View
เป็นการแสดงงานนำเสนอเต็มจอครั้งละ 1 ภาพ ซึ่งอาจกำหนดให้แสดงแบบอัตโนมัติหรือผู้นำเสนอกำหนดก็ได้ next

7 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt มุมมอง PowerPoint Slide View Outline View Sorter View Note Page

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google