งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มสไลด์ แบบกราฟ Chart.  การสร้างสไลด์แบบ กราฟ  การสร้างกราฟบน สไลด์ที่มีอยู่แล้ว  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของกราฟ  การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มสไลด์ แบบกราฟ Chart.  การสร้างสไลด์แบบ กราฟ  การสร้างกราฟบน สไลด์ที่มีอยู่แล้ว  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของกราฟ  การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มสไลด์ แบบกราฟ Chart

2  การสร้างสไลด์แบบ กราฟ  การสร้างกราฟบน สไลด์ที่มีอยู่แล้ว  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของกราฟ  การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ

3 เป็นการเลือกกราฟชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงข้อมูล ตามที่ต้องการในสไลด์โดยการ เลือกสร้างจากแบบกราฟ ของ AutoLayout ที่กำหนดให้แล้ว เป็นการเลือกกราฟชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงข้อมูล ตามที่ต้องการในสไลด์โดยการ เลือกสร้างจากแบบกราฟ ของ AutoLayout ที่กำหนดให้แล้ว การเพิ่มสไลด์ แบบกราฟ To Index

4 การสร้างสไลด์ แบบกราฟ  คลิก Insert บนเมนู บาร์  คลิกเลือก New Slide  คลิกเลือกสไลด์ รูปแบบกราฟ  คลิก O.K  สไลด์แบบกราฟจะ ปรากฏ

5  ดับเบิลคลิกบน กราฟที่ปรากฏ (Double Click to add chart)  กรอกข้อมูลใน Datasheet  คลิกเลือกรูปแบบ กราฟจาก Chart Type บน ทูลบาร์ Standard  คลิกพื้นที่ว่างนอก เอกสาร เพื่อกลับสู่สไลด์ แบบปกติ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

6  ดับเบิลคลิกบนกราฟที่ ปรากฏ (Double Click to add chart) การสร้างสไลด์แบบกราฟ

7  กรอกข้อมูลใน Datasheet การสร้างสไลด์แบบกราฟ

8  คลิกเลือกรูปแบบกราฟจาก เมนูชนิดของแผนภูมิ บนทูลบาร์ Standard การสร้างสไลด์แบบกราฟ

9  คลิกพื้นที่ว่างนอกเอกสารเพื่อ กลับสู่สไลด์แบบปกติ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

10  การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือ ตำแหน่งการวางของแผนภูมิ การสร้างสไลด์แบบกราฟ

11  การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือ ตำแหน่งการวางของแผนภูมิ   ดับเบิลคลิกที่ แผนภูมิ  ดับเบิลคลิกยัง ตำแหน่ง ที่ต้องการ ปรับเปลี่ยน  ปรับเปลี่ยน รูปแบบตาม ต้องการ  ดับเบิลคลิกที่ กรอบ คำอธิบาย แผนภูมิเพื่อ เลือกปรับ รูปแบบหรือ ขนาดของ ตัวอักษร การสร้างสไลด์แบบกราฟ

12 การสร้างกราฟบน สไลด์ที่มีอยู่แล้ว  บนเมนูบาร์แทรกคลิก เลือกแผนภูมิ หรือคลิกปุ่ม (Insert Chart) บนทูลบาร์ Standard  กรอกข้อมูลใน Datasheet  คลิกเลือกการกำหนด รูปแบบ ของกราฟจาก Chart Type  คลิกพื้นที่ว่างนอก เอกสาร เพื่อเข้าสู่สไลด์แบบ ปกติ

13 การปรับเปลี่ยน รูปแบบของกราฟ u ดับเบิลคลิกบนกราฟที่ ต้องการ u คลิกขวาในเขตพื้นที่ กรอบของกราฟ จะปรากฏรายการให้ เลือก  Format Plot Area  Chart Type  Chart Option  3-D View  Datasheet  Clear

14 เป็นการกำหนดรูปแบบ ของพื้นที่กราฟ รายการคำสั่ง Format Plot Area  คลิกรายการคำสั่ง Format Plot Area  คลิกเลือกรายละเอียด รูปแบบของกราฟจาก รายการที่กำหนดให้  คลิก O.K งานที่ กำหนดจะปรากฏ

15 เป็นการกำหนดชนิด ของกราฟ รายการคำสั่ง Chart Type  คลิกรายการคำสั่ง Chart Type  คลิกเลือกชนิดของ กราฟจากรายการ ที่กำหนดให้  คลิก O.K งานที่ กำหนดจะปรากฏ

16 เป็นการกำหนด รายละเอียดของกราฟ รายการคำสั่ง Chart Option :  คลิกรายการคำสั่ง Chart Option  คลิกเลือกเพื่อกำหนด รายละเอียด ของกราฟจาก รายการที่กำหนดให้  คลิก O.K งานที่ กำหนดจะปรากฏ

17 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มสไลด์ แบบกราฟ Chart.  การสร้างสไลด์แบบ กราฟ  การสร้างกราฟบน สไลด์ที่มีอยู่แล้ว  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของกราฟ  การเพิ่มสไลด์แบบกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google