งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักฐานประวัติศาสตร์สุ ราษฎร์ธานี โดย น. ส. ปราณี เพ็ชร อินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักฐานประวัติศาสตร์สุ ราษฎร์ธานี โดย น. ส. ปราณี เพ็ชร อินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักฐานประวัติศาสตร์สุ ราษฎร์ธานี

3 โดย น. ส. ปราณี เพ็ชร อินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 เพื่อ นำเสนอการสืบค้น หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ของสุราษฎร์ธานี

5 หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณี สิ่งที่ มนุษย์จับต้อง ส่วนใหญ่มักจะอยู่ ในธรรมชาติ และในวัฒนธรรม ของมนุษย์

6 ประเภทของหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐาน ตามยุคสมัย  1. หลักฐานสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ไม่มีการ บันทึกเป็นอักษร 2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ มนุษย์ สามารถ ประดิษฐ์ตัวอักษรและบันทึกใน วัสดุต่างๆ

7 ประเภทของหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐานตาม ลักษณะ  1. หลักฐานประเภทลายลักษณ์ อักษร ได้แก่ จารึก ตำนาน พงศาวดาร ฯลฯ 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร ได้แก่ หลักฐานโบราณคดี ทั้ง ก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์

8 ประเภทของหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐาน …………….. ตามลำดับ ความสำคัญ  1. หลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐาน ปฐมภูมิ เช่น สนธิสัญญา จดหมายเหตุ กฎหมาย เจดีย์ ภาพเขียน เครื่องประดับ ฯลฯ 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐาน ทุติยภูมิ คือ หลักฐานที่วิเคราะห์ตีความ เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็น ต้น

9 www.thailandmuseu m.com www.suratthani.go.t h

10


ดาวน์โหลด ppt หลักฐานประวัติศาสตร์สุ ราษฎร์ธานี โดย น. ส. ปราณี เพ็ชร อินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google