งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักฐานประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักฐานประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักฐานประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี

3 โดย น.ส. ปราณี เพ็ชรอินทร์
โดย น.ส. ปราณี เพ็ชรอินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 เพื่อนำเสนอการสืบค้นหลักฐาน
จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอการสืบค้นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ของสุราษฎร์ธานี

5 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณี สิ่งที่มนุษย์จับต้อง ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในธรรมชาติ และในวัฒนธรรมของมนุษย์

6 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ประเภทของหลักฐานตามยุคสมัย  1. หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไม่มีการ บันทึกเป็นอักษร 2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ มนุษย์ สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรและบันทึกใน วัสดุต่างๆ

7 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ประเภทของหลักฐานตามลักษณะ  1. หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารึก ตำนาน พงศาวดาร ฯลฯ 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานโบราณคดี ทั้งก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์

8 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ประเภทของหลักฐาน …………….. ตามลำดับความสำคัญ  1. หลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิ เช่น สนธิสัญญา จดหมายเหตุ กฎหมาย เจดีย์ ภาพเขียน เครื่องประดับ ฯลฯ 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ คือ หลักฐานที่วิเคราะห์ตีความ เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น

9 แหล่งเรียนรู้

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หลักฐานประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google