งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มสไลด์ แบบตาราง Table. การเพิ่มสไลด์แบบ ตาราง การแทรกตาราง ในสไลด์ การป้อนข้อความใน ตาราง การเพิ่มหรือลบ เซลล์ในตาราง การเปลี่ยนขนาด ของเซลล์ การรวมเซลล์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มสไลด์ แบบตาราง Table. การเพิ่มสไลด์แบบ ตาราง การแทรกตาราง ในสไลด์ การป้อนข้อความใน ตาราง การเพิ่มหรือลบ เซลล์ในตาราง การเปลี่ยนขนาด ของเซลล์ การรวมเซลล์ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มสไลด์ แบบตาราง Table

2 การเพิ่มสไลด์แบบ ตาราง การแทรกตาราง ในสไลด์ การป้อนข้อความใน ตาราง การเพิ่มหรือลบ เซลล์ในตาราง การเปลี่ยนขนาด ของเซลล์ การรวมเซลล์ใน ตาราง การแยกเซลล์ ในตาราง การจัดการ ข้อความในตาราง การจัดรูปแบบ ตาราง การเพิ่มขอบและ เงาในตาราง To Index

3 การเพิ่มสไลด์ แบบตาราง  คลิกเมนู Insert และเลือก New Slide บนทูลบาร์ Common Tasks  คลิกเลือก AutoLayout แบบตาราง  คลิก O.K สไลด์ใหม่แบบ ตารางจะปรากฏ เป็น เป็นการสร้างสไลด์ใหม่แบบ ตารางในงานนำเสนอ Index

4 การแทรกตาราง ลงในสไลด์  คลิกปุ่ม Insert Microsoft Word Table บนทูลบาร์ Standard  กำหนดจำนวนของแถว และคอลัมน์ด้วยการกด ปุ่มเมาส์พอยน์เตอร์ค้าง ไว้แล้วลาก  ปล่อยเมาส์เมื่อได้ จำนวนตาราง ตามต้องการ เป็นการแทรกตารางลงในสไลด์งาน นำเสนอที่มีอยู่แล้ว Index

5 การป้อน ข้อความใน ตาราง ในตาราง... จุดแทรก ข้อความจะกระพริบ อยู่ที่เซลล์แรกตรงมุมบน ด้ายซ้ายของตาราง การย้ายจุดแทรกไปยังเซลล์ อื่นทำได้ โดยการกดคีย์ Tab หรือ คลิกเซลล์ที่ต้องการ ขณะที่พิมพ์ ข้อความจะ ปรากฏภายในเซลล์ ที่ใช้อยู่ หากเนื้อที่ภายใน เซลล์ไม่พอ คำต่อไปที่พิมพ์จะขึ้นใน บรรทัดใหม่ แต่ยังคงอยู่ในเซลล์เดิม Index

6 การเพิ่มและลบเซลล์ ในตาราง เป็นการเพิ่มหรือลบเซลล์ ในตารางตาม ความต้องการ  เลือกเซลล์ที่ ต้องการเพิ่มหรือลด  คลิกเมนู Table  เลือกคำสั่ง Insert Rows เมื่อต้องการเพิ่ม เซลล์ในตาราง หรือเลือกคำสั่ง Delete Cells เมื่อต้องการลบ เซลล์ในตาราง Index

7 การเปลี่ยนขนาดของ เซลล์ในตาราง เป็นการเปลี่ยนความกว้าง ของคอลัมน์ หรือเปลี่ยนความสูงของ แถวในตาราง  เลือกแถวหรือคอลัมน์ ที่ต้องการ  คลิกเมนู Table  คลิกเลือกแท็บ Column หรือ Rows เพื่อกำหนดค่าหรือ ขนาดของเซลล์ตามที่ ต้องการ Index

8 การรวมเซลล์ใน ตาราง เป็นการรวมเซลล์หรือคอลัมน์ให้เป็นเซลล์ หรือคอลัมน์เดียวกัน  เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ ต้องการ  คลิกเมนู Table  คลิกเลือก Merge Cells หรือคลิกปุ่ม บน ทูลบาร์ Index

9 การแยกเซลล์ ในตาราง เป็นการแยกเซลล์หรือคอลัมน์ให้เป็นหลาย ๆ เซลล์หรือหลาย ๆ คอลัมน์  เลือกแถวหรือคอลัมน์ ที่ต้องการ  คลิกเมนู Table  คลิกเลือก Split Cells และกำหนดค่าใน รายการที่กำหนดและ คลิก O.K หรือคลิกปุ่ม บนทูลบาร์ Tables and Borders Index

10 การจัดการ ข้อความในตาราง เป็นการกำหนดลักษณะการวางของ ข้อความในตาราง  คลิกขวาภายในเซลล์ที่ ต้องการ  คลิกคำสั่ง Text Direction  คลิกเลือกรูปแบบ ข้อความจากรายการ  คลิก O.K Index

11 การจัดรูปแบบ ตาราง เป็นการเลือกรูปแบบหรือลักษณะของตาราง จากรูปแบบที่กำหนดให้  คลิกที่ตาราง  คลิกเมนู Table AutoFormat บนเมนู Table  คลิกเลือกรูปแบบของ ตารางที่ต้องการจาก รายการที่กำหนดให้ Index

12 การเพิ่มขอบและ เงาในตาราง เป็นการเพิ่มขอบและเงาของ ตาราง ตามความต้องการ  คลิกตารางที่ต้องการ เพิ่มขอบและเงา  คลิกเมนู Format และ คลิกเลือก รายการ Borders and Shading  คลิกเลือกรูปแบบของ ขอบและเงา ที่ต้องการจากแท็บ Borders และ Shading ที่กำหนดให้ และคลิก OK.

13 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มสไลด์ แบบตาราง Table. การเพิ่มสไลด์แบบ ตาราง การแทรกตาราง ในสไลด์ การป้อนข้อความใน ตาราง การเพิ่มหรือลบ เซลล์ในตาราง การเปลี่ยนขนาด ของเซลล์ การรวมเซลล์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google