งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมรอบกองไฟ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมรอบกองไฟ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมรอบกองไฟ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C.

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ :
๑. อธิบายความมุ่งหมายและดำเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟได้ ๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในการชุมนุมรอบกองไฟได้ดีพอสมควร ๓. ทำหน้าที่ประธานการชุมนุมรอบกองไฟได้อย่างถูกต้อง

3 ความมุ่งหมายของ การชุมนุมรอบกองไฟ
การชุมนุมรอบกองไฟมีความ มุ่งหมายสำคัญอยู่ ๕ ประการ คือ

4 ๒. ให้ลูกเสือได้ร้องเพลงร่วมกัน ๓. ให้ลูกเสือแต่ละคนมีโอกาสแสดงออก
๑. เป็นการฝึกอบรมตอนกลางคืน ๒. ให้ลูกเสือได้ร้องเพลงร่วมกัน ๓. ให้ลูกเสือแต่ละคนมีโอกาสแสดงออก ในที่ชุมนุม โดยไม่เก้อเขินกระดากอาย ๔. ใช้เป็นโอกาสสำหรับประกอบพิธีสำคัญ บางกรณี ๕. เชิญบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนทั่วไป

5 สถานที่ใช้ชุมนุมรอบกองไฟ
ควรเลือกใช้สถานที่ที่เหมาะสม ไม่ควรไกลจากที่พักมากนัก กองไฟ (ไม้ฟืน) หากจัดภายในอาคาร กองไฟที่ใช้แสดงสามารถใช้แสงสว่างอย่างอื่นแทนได้

6 การเตรียมก่อนเริ่มชุมนุมรอบกองไฟ
คณะผู้จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ต้องปรึกษาหารือกันในเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. มีกิจกรรมอะไรบ้าง จะให้หมู่ใดทำหน้าที่หมู่บริการ ๒. ให้ผู้ใดเป็นพิธีกร ๓. จะเชิญผู้ใดเป็นประธาน (ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟดีพอสมควร)

7 หน้าที่ของพิธีกร นัดหมาย - ประธาน (ขั้นตอนที่จะปฏิบัติ)
- ประธาน (ขั้นตอนที่จะปฏิบัติ) - ผู้ร่วมแสดง (ขั้นตอนการปฏิบัติ การแต่งเพลาประจำหมู่/กลุ่ม, การแต่งกายตามเนื้อเรื่อง, การรายงานเมื่อเริ่มแสดง, การกล่าวชมเชย, การตอบรับคำชมเชย, การกล่าวเมื่อมีผู้มาเยี่ยม, ข้อห้ามในเรื่องที่จะแสดง - หมู่/กลุ่ม บริการให้จัดสถานที่ ก่อกองไฟ จัดทำพวงมาลัย ทำพุ่มฉลากและคนถือขบวนแห่ การช่วยเหลือพิธีกร, การทำความสะอาดสถานที่เมื่อเลิกการแสดง

8 ชี้แจงลำดับการแสดง ซักซ้อมข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม
ประกาศชื่อผู้มาเป็นประธาน และผู้ติดตาม เชิญประธานและผู้ติดตามเข้าสู่ที่ประชุม ควบคุมและดำเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความสนุกสนานสูงสุด เลือกเพลงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม/สุภาพ รักษาเวลาโดยเคร่งครัด

9 กองไฟแบบต่างๆ กองไฟแบบคอกหมู

10 กองไฟแบบกระโจม

11 กองไฟแบบผสม

12

13 พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
ขั้นตอน ผู้ร่วมแสดงต้องแต่งกายตามเนื้อเรื่อง เข้านั่งเรียงตามลำดับหมู่/กลุ่มจากซ้ายของประธานไปทางขวา พร้อมก่อนเริ่มการแสดง ๑๐ นาที พิธีกรชี้แจง ซักซ้อมการปฏิบัติ (แล้วแจ้งชื่อ และตำแหน่งทางลูกเสือของประธาน และผู้ติดตามให้ทราบโดยทั่วกัน)

14 การจัดที่นั่งของลูกเสือในการแสดงรอบกองไฟ
พิธีกร ประธาน ผู้ติดตาม ผู้ช่วยพิธีกร แขกผู้มีเกียรติ

15 พิธีกรเชิญประธานและผู้ติดตาม

16 พิธีกรเชิญประธานและผู้ติดตาม

17 ประธานกล่าวเปิดและกลับประจำที่

18 เริ่มการแสดง หมู่ที่จะแสดง

19 เริ่มการแสดง

20 แสดงเสร็จกล่าวคำชมเชย

21


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมรอบกองไฟ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google