งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมรอบ กองไฟ วันชัย สาม สุวรรณ L.T.C.. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมควรจะสามารถ : ๑. อธิบายความมุ่งหมายและ ดำเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมรอบ กองไฟ วันชัย สาม สุวรรณ L.T.C.. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมควรจะสามารถ : ๑. อธิบายความมุ่งหมายและ ดำเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมรอบ กองไฟ วันชัย สาม สุวรรณ L.T.C.

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมควรจะสามารถ : ๑. อธิบายความมุ่งหมายและ ดำเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟ ได้ ๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรใน การชุมนุมรอบกองไฟได้ดี พอสมควร ๓. ทำหน้าที่ประธานการชุมนุม รอบกองไฟได้อย่างถูกต้อง

3 ความมุ่งหมายของ การชุมนุมรอบกองไฟ การชุมนุมรอบกองไฟมี ความ มุ่งหมายสำคัญอยู่ ๕ ประการ คือ

4 ๑. เป็นการฝึกอบรมตอน กลางคืน ๒. ให้ลูกเสือได้ร้องเพลง ร่วมกัน ๓. ให้ลูกเสือแต่ละคนมี โอกาสแสดงออก ในที่ชุมนุม โดยไม่เก้อ เขินกระดากอาย ๔. ใช้เป็นโอกาสสำหรับ ประกอบพิธีสำคัญ บางกรณี ๕. เชิญบุคคลสำคัญใน ท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนทั่วไป

5 สถานที่ใช้ชุมนุมรอบกอง ไฟ ควรเลือกใช้สถานที่ที่ เหมาะสม ไม่ควรไกล จากที่พักมากนัก กองไฟ ( ไม้ฟืน ) หาก จัดภายในอาคาร กอง ไฟที่ใช้แสดงสามารถ ใช้แสงสว่างอย่างอื่น แทนได้

6 การเตรียมก่อนเริ่มชุมนุม รอบกองไฟ คณะผู้จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ต้องปรึกษาหารือกันในเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. มีกิจกรรมอะไรบ้าง จะให้ หมู่ใดทำหน้าที่หมู่บริการ ๒. ให้ผู้ใดเป็นพิธีกร ๓. จะเชิญผู้ใดเป็นประธาน ( ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟดี พอสมควร )

7 หน้าที่ของพิธีกร ๑.นัดหมาย - ประธาน ( ขั้นตอนที่จะปฏิบัติ ) - ผู้ร่วมแสดง ( ขั้นตอนการปฏิบัติ การ แต่งเพลาประจำหมู่ / กลุ่ม, การแต่งกาย ตามเนื้อเรื่อง, การรายงานเมื่อเริ่มแสดง, การกล่าวชมเชย, การตอบรับคำ ชมเชย, การกล่าวเมื่อมีผู้มาเยี่ยม, ข้อ ห้ามในเรื่องที่จะแสดง - หมู่ / กลุ่ม บริการให้จัดสถานที่ ก่อกอง ไฟ จัดทำพวงมาลัย ทำพุ่มฉลากและ คนถือขบวนแห่ การช่วยเหลือพิธีกร, การทำความสะอาดสถานที่เมื่อเลิกการ แสดง

8 ๒.ชี้แจงลำดับการแสดง ซักซ้อมข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม ๓.ประกาศชื่อผู้มาเป็นประธาน และผู้ติดตาม ๔.เชิญประธานและผู้ติดตาม เข้าสู่ที่ประชุม ๕.ควบคุมและดำเนินการให้ ถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมชุมนุม ได้รับความสนุกสนานสูงสุด ๖.เลือกเพลงที่จะนำมาใช้ให้ เหมาะสม / สุภาพ ๗.รักษาเวลาโดยเคร่งครัด

9 กองไฟแบบต่างๆ กองไฟแบบคอกหมู

10 กองไฟแบบ กระโจม

11 กองไฟแบบผสม

12

13 พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ขั้นตอน ๑.ผู้ร่วมแสดงต้องแต่งกายตาม เนื้อเรื่อง เข้านั่งเรียงตามลำดับ หมู่ / กลุ่มจากซ้ายของประธาน ไปทางขวา พร้อมก่อนเริ่มการ แสดง ๑๐ นาที ๒.พิธีกรชี้แจง ซักซ้อมการ ปฏิบัติ ( แล้วแจ้งชื่อ และ ตำแหน่งทางลูกเสือของ ประธาน และผู้ติดตามให้ทราบ โดยทั่วกัน )

14 การจัดที่นั่งของลูกเสือในการแสดงรอบกองไฟ ลูกเสื อ พิธีก ร ผู้ช่วย พิธีกร แขกผู้มี เกียรติ ประธ าน ผู้ติดต าม

15 พิธีกรเชิญประธานและผู้ติดตาม

16

17 ประธานกล่าวเปิดและกลับประจำที่

18 เริ่มการแสดง หมู่ที่จะแสดง

19 เริ่มการแสดง

20 แสดงเสร็จกล่าวคำชมเชย

21


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมรอบ กองไฟ วันชัย สาม สุวรรณ L.T.C.. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมควรจะสามารถ : ๑. อธิบายความมุ่งหมายและ ดำเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google