งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย

2 วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

3 เวลา 11.30 น. - 13.00 น ให้บริการ รับฝาก - ถอนเงิน ประเภท เงินฝาก
ประเภท ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 บาท ต่อปี เปิดทุกวัน ทำการ เวลา น น

4 หลักการและเหตุผล ธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเป็นกิจกรรมของโรงเรียนโดยโธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเกิดขึ้นได้จากการที่โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน และฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างเยาวชนให้มีคุณค่าต่อสังคมโดยโรงเรียนได้ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนได้ใช้บริการธนาคารโรงเรียน และได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง ๆ ตามแบบของสถาบันการเงิน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เอกสารแบบพิมพ์ สมุดเงินฝาก บัตรคู่บัญชีต่างๆ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย โดยวิทยากรจากธนาคารออมสินภาค 14 และธนาคารออมสินสาขาแก่งคอย นอกจากนี้ธนาคารออมสินสาขาแก่งคอยยังทำหน้าที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเป็นธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงที่คอยดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานก่อนการเปิดดำเนินการจริง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการ
ใช้จ่ายเงิน นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงานสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความ รับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน - มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

6 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้ค่าของเงิน เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีเก็บรักษาเงินในที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีกันในกลุ่ม

7 สรุปยอดเงินฝาก – ถอน ของแต่ละเดือน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วัน/เดือน/ปี จำนวนผู้ฝาก ยอดเงินฝาก จำนวนผู้ ถอนเงิน ยอดเงินถอน 31 พ.ค. 2552 29 9,824.00 38 29,138.00 30 มิ.ย 750 111,667.00 164 45,136.00 30 ก.ค. 2549 839 125,402.00 196 69,137.00 31 ส.ค. 2549 547 133,829.00 151 58,176.00 30 ก.ย. 2549 640 93,968.00 159 49,519.00 30 พ.ย. 2549 221 53,623.00 180 65,953.00 30 ธ.ค. 2549 785 29,551.00 170 69,091.00 31 ม.ค. 2550 131 32,513.00 233 64,014.00 28 ก.พ 2550 206 50,965.00 454 185,951.00 รวม 4,148 641,342.00 1,745 636,115.00

8 การให้บริการของธนาคารโรงเรียน
ประเภทเงินฝาก คือ ฝากตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้ ประเภทเงินถอน คือ ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ ในเงินฝากที่เหมาะ (ต้องเหลือติดบัญชี 50 บาท) อัตราดอกเบี้ย เหมือนกับธนาคารทั่ว ๆ ไปไม่ได้ต่ำกว่าและก็ไม่ได้สูงกว่า สมุดฝากเงินจะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นรูปร่างที่สีสันสวยงาม ดูดีกว่าสมุดเงินฝากทั่ว ๆ ไป

9 การจัดกิจกรรมงานธนาคาร
จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการออม - รณรงค์ให้นักเรียนฝากเงิน โดยมีของขวัญให้ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากธนาคาร ออมสิน สาขาแก่งคอย

10 ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.75 บาท/ปี
- สิ้นปีจะมีการประมวลผลดอกเบี้ยให้ และดอกเบี้ยจะตีออกสมุดเงินฝากในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี - นักเรียนที่มีสมุดบัญชีไม่เคลื่อนไหวขอเชิญไปเช็คยอดเงินได้ ไม่มีการตัดบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google