งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย

2 วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

3 ให้บริการรับฝาก - ถอนเงิน ประเภท เงินฝาก ประเภท ออม ทรัพย์ อัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 บาท ต่อปี เปิดทุกวัน ทำการ เวลา 11.30 น. - 13.00 น

4 หลักการและเหตุผล ธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเป็นกิจกรรมของ โรงเรียนโดยโธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเกิดขึ้นได้จาก การที่โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และ ฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน และฝึก ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็น การสร้างเยาวชนให้มีคุณค่าต่อสังคมโดยโรงเรียนได้ ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้เยาวชนและ นักเรียนได้ใช้บริการธนาคารโรงเรียน และได้ฝึกการ ปฏิบัติงานจริง ๆ ตามแบบของสถาบันการเงิน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน เอกสารแบบพิมพ์ สมุดเงินฝาก บัตรคู่ บัญชีต่างๆ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนแก่ง คอย โดยวิทยากรจากธนาคารออมสินภาค 14 และ ธนาคารออมสินสาขาแก่งคอย นอกจากนี้ธนาคารออม สินสาขาแก่งคอยยังทำหน้าที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเป็นธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงที่คอยดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานก่อนการเปิดดำเนินการจริง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการ ใช้จ่ายเงิน - นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น - นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงานสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ - นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความ รับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน - นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน - มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

6 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้ จ่ายเงิน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้ค่าของเงิน เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีเก็บรักษาเงินในที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความ สามัคคีกันในกลุ่ม

7 สรุปยอดเงินฝาก – ถอน ของแต่ละ เดือน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วัน / เดือน / ปี จำนวนผู้ ฝากยอดเงินฝาก จำนวนผู้ ถอนเงิน ยอดเงิน ถอน 31 พ. ค. 2552299,824.003829,138.00 30 มิ. ย. 2552750111,667.0016445,136.00 30 ก. ค. 2549839125,402.0019669,137.00 31 ส. ค. 2549547133,829.0015158,176.00 30 ก. ย. 254964093,968.0015949,519.00 30 พ. ย. 254922153,623.0018065,953.00 30 ธ. ค. 254978529,551.0017069,091.00 31 ม. ค. 255013132,513.0023364,014.00 28 ก. พ 2550 20650,965.00454 185,951.0 0 รวม 4,148641,342.001,745 636,115. 00

8 การให้บริการของ ธนาคารโรงเรียน ประเภทเงินฝาก คือ ฝากตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้ ประเภทเงินถอน คือ ถอนวันละกี่ครั้งก็ ได้ ในเงินฝากที่เหมาะ ( ต้องเหลือติด บัญชี 50 บาท ) อัตราดอกเบี้ย เหมือนกับธนาคารทั่ว ๆ ไปไม่ได้ต่ำกว่าและก็ไม่ได้สูงกว่า สมุด ฝากเงินจะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็น รูปร่างที่สีสันสวยงาม ดูดีกว่าสมุดเงิน ฝากทั่ว ๆ ไป

9 การจัดกิจกรรมงานธนาคาร จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการออม - รณรงค์ให้นักเรียนฝากเงิน โดยมีของขวัญให้ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากธนาคาร ออมสิน สาขาแก่งคอย

10 ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.75 บาท / ปี - สิ้นปีจะมีการประมวลผลดอกเบี้ย ให้ และดอกเบี้ยจะตีออกสมุดเงิน ฝากในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี - นักเรียนที่มีสมุดบัญชีไม่ เคลื่อนไหวขอเชิญไปเช็คยอดเงิน ได้ ไม่มีการตัดบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google