งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย

2 วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

3 ให้บริการรับฝาก - ถอนเงิน ประเภท เงินฝาก ประเภท ออม ทรัพย์ อัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 บาท ต่อปี เปิดทุกวัน ทำการ เวลา น น

4 หลักการและเหตุผล ธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเป็นกิจกรรมของ โรงเรียนโดยโธนาคารโรงเรียนแก่งคอยเกิดขึ้นได้จาก การที่โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และ ฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน และฝึก ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็น การสร้างเยาวชนให้มีคุณค่าต่อสังคมโดยโรงเรียนได้ ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้เยาวชนและ นักเรียนได้ใช้บริการธนาคารโรงเรียน และได้ฝึกการ ปฏิบัติงานจริง ๆ ตามแบบของสถาบันการเงิน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน เอกสารแบบพิมพ์ สมุดเงินฝาก บัตรคู่ บัญชีต่างๆ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนแก่ง คอย โดยวิทยากรจากธนาคารออมสินภาค 14 และ ธนาคารออมสินสาขาแก่งคอย นอกจากนี้ธนาคารออม สินสาขาแก่งคอยยังทำหน้าที่ประสานงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเป็นธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงที่คอยดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานก่อนการเปิดดำเนินการจริง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการ ใช้จ่ายเงิน - นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น - นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงานสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ - นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความ รับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน - นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน - มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

6 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้ จ่ายเงิน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้ค่าของเงิน เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีเก็บรักษาเงินในที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความ สามัคคีกันในกลุ่ม

7 สรุปยอดเงินฝาก – ถอน ของแต่ละ เดือน ธนาคารโรงเรียนแก่งคอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วัน / เดือน / ปี จำนวนผู้ ฝากยอดเงินฝาก จำนวนผู้ ถอนเงิน ยอดเงิน ถอน 31 พ. ค , , มิ. ย , , ก. ค , , ส. ค , , ก. ย , , พ. ย , , ธ. ค , , ม. ค , , ก. พ , , รวม 4,148641, , ,

8 การให้บริการของ ธนาคารโรงเรียน ประเภทเงินฝาก คือ ฝากตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้ ประเภทเงินถอน คือ ถอนวันละกี่ครั้งก็ ได้ ในเงินฝากที่เหมาะ ( ต้องเหลือติด บัญชี 50 บาท ) อัตราดอกเบี้ย เหมือนกับธนาคารทั่ว ๆ ไปไม่ได้ต่ำกว่าและก็ไม่ได้สูงกว่า สมุด ฝากเงินจะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็น รูปร่างที่สีสันสวยงาม ดูดีกว่าสมุดเงิน ฝากทั่ว ๆ ไป

9 การจัดกิจกรรมงานธนาคาร จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการออม - รณรงค์ให้นักเรียนฝากเงิน โดยมีของขวัญให้ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากธนาคาร ออมสิน สาขาแก่งคอย

10 ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.75 บาท / ปี - สิ้นปีจะมีการประมวลผลดอกเบี้ย ให้ และดอกเบี้ยจะตีออกสมุดเงิน ฝากในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี - นักเรียนที่มีสมุดบัญชีไม่ เคลื่อนไหวขอเชิญไปเช็คยอดเงิน ได้ ไม่มีการตัดบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารโรงเรียน แก่งคอย. วิสัยทัศน์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google