งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น. ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมา รวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น. ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมา รวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น

2 ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมา รวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญ ควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจ เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถ นำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมา รวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญ ควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจ เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถ นำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจาก ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลัก วิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจาก ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลัก วิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

3 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี สื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ใน กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่ สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

4 องค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม การนำเข้า ข้อมูล การ ประมวลผล ข้อมูล การแสดงผล ข้อมูล ผู้ส่ง สารสนเทศ ผู้รับ สารสนเทศ

5 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ จำแนกตามลักษณะการใช้งาน 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล จะเป็นสื่อบันทึก ข้อมูลต่าง ๆ เช่น เทป แม่เหล็ก, จานแม่เหล็ก, จานแสงหรือจานเลเซอร์, บัตร เอทีเอ็ม ฯลฯ 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์, จอภาพ, พลอตเตอร์ ฯลฯ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องถ่าย ไมโครฟิล์ม 6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง, โทรเลข, เทเล็กซ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งระยะใกล้และไกล

6 ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคม เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม มาเป็นสังคมสารสนเทศ ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบ เศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบ แห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมี ลักษณะผูกพัน ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยี แบบสุนทรียสัมผัส ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดสภาพ ทางการทำงานแบบทุกสถานที่ และทุกเวลา ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวาง แผนการดำเนินการระยะยาว ขึ้น

7 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการ เป็นแบบกระจาย  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

8 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจาย โอกาส  สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ  การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้น. ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมา รวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google