งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

02/10/571 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "02/10/571 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 02/10/571 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

2 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/572 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

3 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/573 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

4 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 2. วุฒิภาวะ ( maturity ) กันยา สุวรรณแสง หมายถึง ภาวะที่บุคคลเจริญเติบโตโดย ส่วนรวม เจริญเติบโตเต็มที่ทั้ง ทางกายภาพและจิตภาพ พรรณี ชูทัย เจนจิต หมายถึง เป็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่การมี วุฒิภาวะ 2. วุฒิภาวะ ( maturity ) กันยา สุวรรณแสง หมายถึง ภาวะที่บุคคลเจริญเติบโตโดย ส่วนรวม เจริญเติบโตเต็มที่ทั้ง ทางกายภาพและจิตภาพ พรรณี ชูทัย เจนจิต หมายถึง เป็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่การมี วุฒิภาวะ 02/10/574 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

5 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/575 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

6 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/576 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

7 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/577 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

8 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/578 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

9 แนวคิดความพร้อมใน การเรียนรู้ 02/10/579 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

10 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/5710 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

11 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/5711 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

12 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/5712 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

13 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/5713 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

14 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน เกี่ยวกับตัวการสอน  การเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญมาก  สร้างบรรยากาศในการสอน ให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลิน ไม่ให้ตึงเครียด  สอนมุ่งเนื้อหา  สอนโดยเคารพ  ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่ หยาบคาย เกี่ยวกับตัวการสอน  การเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญมาก  สร้างบรรยากาศในการสอน ให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลิน ไม่ให้ตึงเครียด  สอนมุ่งเนื้อหา  สอนโดยเคารพ  ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่ หยาบคาย 02/10/5714 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

15 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน 1. ธรรมชาติของผู้เรียน 2. วิธีการการเรียนรู้ หรือ ลีลา การเรียนรู้ 3. บุคลิกภาพ มี 6 แบบ ( อิสระ หลีกเลี่ยง ร่วมมือ พึ่งพา แข่งขัน และมีส่วนร่วม 4. การปรับวิธีการสอนให้ สอดคล้องกับผู้เรียน 5. นำผลการทดลองใช้เป็นข้อมูล การวิเคราะห์ผู้เรียน 1. ธรรมชาติของผู้เรียน 2. วิธีการการเรียนรู้ หรือ ลีลา การเรียนรู้ 3. บุคลิกภาพ มี 6 แบบ ( อิสระ หลีกเลี่ยง ร่วมมือ พึ่งพา แข่งขัน และมีส่วนร่วม 4. การปรับวิธีการสอนให้ สอดคล้องกับผู้เรียน 5. นำผลการทดลองใช้เป็นข้อมูล 02/10/5715 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙

16 วิเคราะห์ธรรมชาติ ผู้เรียน 02/10/5716 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙


ดาวน์โหลด ppt 02/10/571 พุทธวิธีการสอน โดย พระมหาทิพย์ โอภาสโก ป. ธ. ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google