งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทพนาครีศรี อักษร รู้จักรักอัษ รเทพนาครี จัดทำโดย พระมหานพดล ปุญฺสุว ฑฺฒโก Pali-Sanskrit-Hindi Tutor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทพนาครีศรี อักษร รู้จักรักอัษ รเทพนาครี จัดทำโดย พระมหานพดล ปุญฺสุว ฑฺฒโก Pali-Sanskrit-Hindi Tutor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทพนาครีศรี อักษร รู้จักรักอัษ รเทพนาครี จัดทำโดย พระมหานพดล ปุญฺสุว ฑฺฒโก Pali-Sanskrit-Hindi Tutor

2 มาเข้าใจกัน ก่อน ภาษา กับ อักษร เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร

3 ภาษา คือเสียง คำพูดสื่อ ความหมายให้ เข้าใจกับผู้ฟัง อักษร คือ ตัวหนังสือใช้เขียน สื่อความหมายให้ เข้าใจกับผู้อ่าน

4 ภาษาบาลี - สันสกฤต - ฮินดี เป็นภาษาที่ใช้พูดสื่อ ความหมาย ของชาวอารยันโบราณ จนถึงปัจจุบัน มีระบบไวยากรณ์ที่ แม่นยำ ใช้ถ่ายทอด ความรู้ในคัมภีร์ตำราทาง ปรัชญา ศาสนา ศาสตร์ ต่าง ๆ ถือเป็นมรดกแห่ง ภูมิปัญญาโลกตะวันออก

5 ยุคแรก ภาษาบาลี - สันสกฤต มีแต่ภาษาพูดสื่อ ความหมาย ของชาวอารยันโบราณ ไม่มีภาษาเขียนหรือ ตัวหนังสือเขียนหรือ จารึก การถ่ายทอด ความรู้ใช้การพูด - ฟัง แล้วท่องจำต่อ ๆ กันมา เรียกว่า มุขปาฐะ

6 ยุคต่อมา ภาษาบาลี - สันสกฤต และภาษาฮินดีปัจจุบัน มีทั้งภาษาพูด สื่อความหมาย มีทั้งภาษา เขียนหรือตัวหนังสือเขียน หรือจารึก เพื่อถ่ายทอด ความรู้โดยการพูดและฟัง เขียนและอ่าน

7 ยุคปัจจุบัน ภาษาบาลี - สันสกฤต และภาษาฮินดี สามารถ เขียนด้วยอักษรใด ๆ ก็ได้ใน โลกนี้ ที่เป็นตัวหนังสือ หรือสัทอักษรเขียนแทน เสียงพูดสื่อความหมาย ตามที่กำหนดไว้โดย สมาคมสัทอักษรสากล ( International Phonetic Alphabet หรือ IPA ) http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/index.html

8 ภาษาบาลี - สันสกฤต - ภาษาฮินดี ในคัมภีร์พระเวท คัมภีร์ศาสตร์ พระไตรปิฎก เป็นต้น ส่วนใหญ่จารึกหรือเขียน ด้วยพราหมี อักษรเท วนาครี หรือเทพนาครี ก่อน จากนั้นจึงปริวรรต ไปเป็นอักษรที่ใช้ในแต่ละ ประเทศ

9 เทพนาครีศรี อักษร รู้จักรักอัษ รเทพนาครี โดย... พระมหานพดล ปุญฺสุวฑฺฒโก Pali-Sanskrit-Hindi Tutor

10 เชิญมารู้จักรัก เทพนาครีศรี อักษร ที่ใช้จารึกและเขียน ภาษาบาลี - สันสกฤต - ภาษา ฮินดี ในปัจจุบัน

11 อักษรเทพ นาครี Devanagari EaIdovan agarIAxar

12 ตารางเทียบอักษรที่ใช้ในเขียนจารึก ภาษาบาลี - สันสกฤต - ฮินดี เทวนาครีกับอักษรไทย PALI-SANSKRIT-HINDI in Thai and Devanagari qaa[- AaOr EaIdovanagarIAxar maoM palaI saMsÌt ihndI โดย.... พระมหานพดล ปุญฺสุวฑฺฒโก อักษรเทพนาครี ประกอบด้วย สระมี ๑๔ ตัว และ พยัญชนะ ๓๔ ตัว

13 สระมี ๑๔ ตัว อAอA อา Aa อิ [ อี [ อุ a ] อู a } ริ / ฤ ? รี / ฤๅ ? เอ e ไอ eo โอ Aa o เอา Aa O อํ AM อะ A:

14 A สระ อ เช่น อนฺน อนามย AÙ Anaamaya

15 A a สระ อา เช่น อาหาร อากาส อากาศ Aahar Aakasa AakaSa

16 [ สระ อิ เช่น อิทํ อิห อินฺทฺริยํ วิทฺยา [dM [h [ind`yaM ivaVa

17 [- สระ อี เช่น อีทิส อีศ อีศฺวร [-idsa [-Sa [-Svar

18 ] สระ อุ เช่น อุจฺจ อุทร อุทฺ ยาน ]cca ]dr ]Vana

19 } สระ อู เช่น อู  จ ทูร สูรฺย มูรฺธา }^Mca dUr saUya- maUQa-a

20 ? สระ ฤ เช่น ฤษิ ฤกฺษ ฤกฺต วฺฤกฺษ ?iYa ?xa ?> vaRxa

21 e สระ เอ เช่น เอส เอก มเหศฺวร นิเทศ esa ek doSa mahoSvar

22 e o สระ ไอ เช่น ไอยรา ไปสา ไชน ไปศาจ eoyara pOsaa jaOna pOSaaca

23 A a o สระ โอ เช่น โอกาศ โอกาส โอภาส AaokaSa Aaokasa AaoBaasa

24 A a O สระ เอา เช่น เอารต เคาตม เคารฺว AaOrt gaaOtma gaaOva-

25 A M สระ อํ เช่น อํกูร อํศ หํส กํสตาร AMkUr AMSa hMsa kMsatar

26 A: สระ อะ เช่น ทุะขํ เทวะ สฺ วาหะ du:KM dova: hMsvaah:

27 พยัญชนะมี ๓๔ ตัว จัดเป็นพยัญชนะ วรรค ๒๕ ตัว พยัญชนะอ วรรค ๙ ตัว

28 พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว กkกk ขKขK ค ga ฆ Ga ง a = จ ca ฉCฉC ช ja ฌ Ja  Ha ฏTฏT zz ฑDฑD ฒZฒZ ณ Na ตtตt ถ qa ทdทd ธ Qa น na ปpปp ผfผf พ ba ภ Ba ม ma

29 พยัญชนะอวรรคมี ๙ ตัว ย ya รrรr ล la ว va ศ Sa ษ Ya ส sa หhหh ฬLฬL ­

30 พยัญชนะผสม ( สัง ยุกต์ ) กฺฤ Ì กฺต > กฺร Ë กฺษ xa ชฺ  a& ตฺร a~ ทฺธ w ทฺย V ปฺร p` พฺร ba`

31 พยัญชนะผสม ( สัง ยุกต์ ) ฏฺฏ a+ ฐฺ  a{ ตฺต a< a ทฺว W นฺน Ù ผฺร Î $ รุ ศฺร Ea หฺม *m a หฺย (a


ดาวน์โหลด ppt เทพนาครีศรี อักษร รู้จักรักอัษ รเทพนาครี จัดทำโดย พระมหานพดล ปุญฺสุว ฑฺฒโก Pali-Sanskrit-Hindi Tutor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google