งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

2 2 มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (NAV) ( ล้านบาท ) จำนวนนายจ้าง จำนวนสมาชิก เปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนสะสม = 12.01% รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน = 947,878,850.70 บาท สรุป การเปลี่ยนแปลงของกองทุน มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิต่อหน่วย (NAV per unit)

3 3 รายงานสถานะ และสัดส่วนการลงทุน

4 4 สถานะของนโยบาย

5 5 อายุเฉลี่ยของ กองทุน = สัดส่วนการ ลงทุน สัดส่วนการลงทุนของกองทุน พันธบัตร, ตั๋วเงิน คลัง พันธบัตรธปท. = เงินฝาก ธ. พาณิชย์ = ตราสารหนี้ธนาคาร = ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจวิธี งบประมาณ = ตราสารหนี้ บริษัทเอกชน = ตราสารหนี้ ภาคเอกชน อาทิ - หุ้นกู้ ตั๋วแลก เงิน บริษัทเอกชน เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ตั๋วเงินคลัง - ตราสารหนี้ของ ธนาคาร สถาบันการเงิน นโยบายการลงทุน * < 35 % > 65% * แผนการลงทุนอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ภายใต้กรอบของสัญญา

6 6 กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุน ปี 2553 และ

7 7 รายละเอียดเงินลงทุน

8 8 Top Holdings พันธบัตร, ตั๋วเงิน คลัง พันธบัตร ธ. ประเทศ ไทย ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร ตราสารหนี้บริษัท จำกัด

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 โครงสร้างรายได้ และอัตราผลตอบแทนสะสม

14 14 โครงสร้างรายได้สะสม

15 15 อัตราผลตอบแทนกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย = 13.6503 บาท ( ณ 31 ธันวาคม 2554) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย = 13.3238 บาท ( ณ 31 ธันวาคม 2553) อัตราผลตอบแทนสะสม = 2.45% อัตราเงินฝากประจำบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 1 ปี หลัง หักภาษี ณ ที่จ่าย = 1.84 %

16 16 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี (2545 – ธ. ค. 2554)

17 17 ผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง

18 18

19 19 พิจารณารับรองงบการเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2554

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 โครงสร้างรายได้สะสม


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google