งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของระบบสารสนเทศใน องค์การ. องค์การ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอย่าง เป็นทางการที่มีความมั่นคง โดยรับเอาทรัพยากรจาก สิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างหรือผลิตผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของระบบสารสนเทศใน องค์การ. องค์การ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอย่าง เป็นทางการที่มีความมั่นคง โดยรับเอาทรัพยากรจาก สิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างหรือผลิตผลลัพธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของระบบสารสนเทศใน องค์การ

2 องค์การ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอย่าง เป็นทางการที่มีความมั่นคง โดยรับเอาทรัพยากรจาก สิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างหรือผลิตผลลัพธ์ ทรัพยากรจาก สิ่งแวดล้อม Input กระบวนการ ผลิต (Production Process) ผลผลิต (Output)

3 องค์การ ความหมายเชิงพฤติกรรม หมายถึง เป็นที่รวมของสิทธิ เอก สิทธิ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งตั้งอยู่บนความ สมดุลที่มีความละเอียดอ่อน ผ่านช่วงเวลาอันยาวนานของ การขัดแย้งและการแก้ปัญหา บุคลากรในองค์การจะพัฒนาวิธีการทำงานของตน มีรูปแบบ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่อยู่ใน ระดับสูงกว่าเกี่ยวกับการทำงาน ปริมาณงาน และเงื่อนไขใน การทำงาน

4 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การ เปลี่ยนแปลงกระบวนการที่นำทรัพยากรมาเปลี่ยนเป็น ผลผลิต เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของ สิทธิในการใช้ ข้อมูล อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีมาเป็นระยะ เวลานาน

5 ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ ลดขั้นตอนของการจัดการ มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานใหม่

6 องค์การดิจิทัลและองค์การแบบเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งของระบบ สารสนเทศ ส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน การสร้างช่องทางการตลาด การขาย และการให้การ สนับสนุนลูกค้า

7 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหาร ระดับสูง ระดับ ปฏิบัติงาน ระดับควบคุมการ ปฏิบัติงาน ระดับบริหาร จัดการ ระดับวางแผน กลยุทธ์

8 ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศจำแนกตามประเภทธุรกิจ เช่น ระบบ สารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศบริหารโรงแรม ระบบสารสนเทศธนาคาร เป็นต้น ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่ของงาน เช่น ระบบ สารสนเทศการตลาด ระบบสารสนเทศบัญชี ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศห้องสมุด เป็นต้น ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน เช่น ระบบประมวลผลธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสำนักงาน เป็นต้น

9 ระบบประมวลผลธุรกรรม ทำหน้าที่รวบรวม บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูล หรือ ฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำธุรกรรม และการปฏิบัติงานประจำ ลักษณะการประมวลผล มี 2 ประเภท คือ  การประมวลผลแบบกลุ่ม เป็นการประมวลผลที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมและ สะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด แล้วจึงจะประมวลผลรวมกันเป็นครั้ง เดียว  การประมวลผลแบบทันที เป็นการประมวลผลแต่ละรายการและให้ ผลลัพธ์ทันทีเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ

10 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ประมวลผลและสรุปผลจากแฟ้มข้อมูลของการทำธุรกรรม เพื่อจัดทำสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ ในการ วางแผน ควบคุม กำกับดูแล สั่งการ และ ประกอบการตัดสินใจ มักเป็นรายงานสรุปค่าสถิติต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด  รายงานสรุป  รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ  รายงานที่จัดทำตามต้องการ

11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เฉพาะกรณีที่ผู้บริหารต้องการ เป็นการเน้นการตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สารสนเทศเป็นพื้นฐาน เพื่อ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

12 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา แนวโน้ม และการวางแผนกลยุทธ์ ระบบต้องมีความยืดหยุ่น สูง มีความรวดเร็ว

13 ระบบสารสนเทศสำนักงาน เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ระบบสำนักงานอัตโนมัติ มี 5 ประเภท คือ ระบบจัดการ เอกสาร ระบบการจัดการข่าวสาร ระบบการทำงานร่วมกัน / ประชุมทางไกล ระบบการประมวลภาพ และระบบจัดการ สำนักงาน โปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรม ประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เป็นต้น

14

15 ระบบการ ประมวล ผล ธุรกรรม ระบบ สารสนเท ศ สำนักงา น ระบบ สนับสนุน การ ตัดสินใจ ระบบ สารสนเท ศเพื่อการ จัดการ ระบบ สารสนเทศ สำหรับ ผู้บริหาร

16 ฐานข้อ มูล วิชากา ร ฐานข้อ มูลงาน บุคคล ฐานข้อ มูล บริหาร โครงกา ร ฐานข้อ มูล ประชา สัมพันธ์ ฐานข้อ มูล การเงิน ฐานข้อ มูล เทคโนโ ลยี ฐานข้อ มูล บริหาร ทั่วไป ฐานข้อ มูล กฎหมา ย ระบบ MIS ของแต่ละ หน่วยงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกคัด กรองแล้ว ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร ข้อมูลต่างๆ ที่ถูก วิเคราะห์แล้ว


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของระบบสารสนเทศใน องค์การ. องค์การ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอย่าง เป็นทางการที่มีความมั่นคง โดยรับเอาทรัพยากรจาก สิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างหรือผลิตผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google