งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง
บทที่ 11 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง

2 การลบ Whitespace ออกจากหัวและท้ายสตริง
trim(ตัวแปร[, ตัวอักษรที่ต้องการลบ]) ltrim(ตัวแปร[, ตัวอักษรที่ต้องการลบ]) rtrim(ตัวแปร[, ตัวอักษรที่ต้องการลบ]) ต้องเป็นเลขฐานสิบหก ถ้าจะทำเป็นช่วงก็ใช้ .. ระบุช่วงที่ต้องการ

3 ตัวอย่าง trim trim.php $text = "\t\nสวัสดีครับ... "; //ลบ Whitespace
echo "บรรทัด 1: " . trim($text) . "<br>\n"; //ลบช่องว่าง แท็บ และจุด echo "บรรทัด 2: " . trim($text, " \t.") . "<br>\n"; //ลบอักขระควบคุม (อักขระที่มีรหัสแอสกี้ 0 ถึง 31) echo "บรรทัด 3: " . trim($text, "\x00..\x1F") . "<br>\n";

4 การแปลง case ของตัวอักษรในสตริง
strtoupper แปลงอักษรทั้งหมดเป็นตัวใหญ่ strtolower แปลงอักษรทั้งหมดเป็นตัวเล็ก ucfirst แปลงอักษรตัวแรกของสตริง เป็นตัวใหญ่ ucwords แปลงอักษรตัวแรกของแต่ละคำ เป็นตัวใหญ่

5 ตัวอย่าง การแปลง case ของตัวอักษรในสตริง
$str = "twinkle, twinkle LITTLE STAR."; echo $str . "<hr>"; echo "แปลงเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด: " . strtoupper($str) . "<br>"; echo "แปลงเป็นตัวเล็กทั้งหมด: " . strtolower($str) . "<br>"; echo "แปลงตัวอักษรแรกของสตริงเป็นตัวใหญ่: " . ucfirst($str) . "<br>"; echo "แปลงตัวอักษรแรกของแต่ละคำในสตริงเป็นตัวใหญ่: " . ucwords($str) . "<br>"; convert_case.php

6 การทำงานกับสตริงย่อย
substr.php substr(ตัวแปร, ตำแหน่งที่จัดตัด,จำนวนที่จะตัด) echo "บรรทัด 1: " . substr("กขคงจ", 1) . "<br>"; echo "บรรทัด 2: " . substr("กขคงจ", 1, 3) . "<br>"; echo "บรรทัด 3: " . substr("กขคงจ", 0, 4) . "<br>"; echo "บรรทัด 4: " . substr("กขคงจ", 0, 8) . "<br>"; echo "บรรทัด 5: " . substr("กขคงจ", -2, 1) . "<br><hr>"; ข้ามไปหลายฟังก์ชั่น เพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน

7 การเปรียบเทียบสตริง strcmp(สตริง1, สตริง2)
จะสนใจอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ strcasecmp(สตริง1, สตริง2) จะไม่สนใจอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ผลที่ได้ ค่าที่น้อยกว่า 0 (ค่าลบ) str1 น้อยกว่า str2 ค่าที่มากกว่า 0 (ค่าบวก) str1 มากกว่า str2 0 str1 เท่ากับ str2

8 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบสตริง
compare_string.php $str1 = "promlert"; $str2 = "Provision"; echo "<b>เปรียบเทียบโดยใช้ strcmp: </b>"; if (strcmp($str1, $str2) < 0) echo "\"$str1\" น้อยกว่า \"$str2\"<br>"; elseif (strcmp($str1, $str2) > 0) echo "\"$str1\" มากกว่า \"$str2\"<br>"; else echo "\"$str1\" เท่ากับ \"$str2\"<br>"; echo "<b>เปรียบเทียบโดยใช้ strcasecmp: </b>"; if (strcasecmp($str1, $str2) < 0) elseif (strcasecmp($str1, $str2) > 0) ข้ามไปหลายฟังก์ชั่น เพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน

9 การรวมสตริง implode(ตัวเชื่อม, อาร์เรย์ที่บรรจุสตริงต่างๆไว้)
implode.php implode(ตัวเชื่อม, อาร์เรย์ที่บรรจุสตริงต่างๆไว้) นำข้อมูลในอาร์เรย์มาเชื่อมต่อกัน $arr = array("ไข่ดาว", "หมูแฮม", "แยมสัปปะรด"); echo "บรรทัด 1: " . implode("-", $arr) . "<br>"; echo "บรรทัด 2: " . implode("/", $arr) . "<br>"; echo "บรรทัด 3: " . implode(", ", $arr) . "<br>";

10 การแยกสตริง explode.php explode(ตัวแยก, สตริง)
นำข้อมูลในสตริงแยกออก ไปเก็บไว้ในอาร์เรย์ $filepath = "C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe"; $arr = explode("/", $filepath); print_array($arr); $arr = explode("/", $filepath, 2); $arr = explode(" ", $filepath); function print_array($a) { }

11 การจัดรูปแบบสตริง printf(สตริง) printf(รูปแบบ,สตริง) explode.php
ค่า % ต่างๆ %b เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสอง %c ตัวอักษรที่มีค่าแอสกี้เท่ากับค่าที่กำหนด %d เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบ %e เลขในรูปแบบวิทยาศาสตร์ %u เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบ โดยไม่คิดเครื่องหมาย %f เลขจำนวนทศนิยม %o เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานแปด %s สตริง %x เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบหก ใช้ตัวเล็ก 0-9 และ a-z %X เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบหก ใช้ตัวเล็ก 0-9 และ A-Z

12 ตัวอย่าง การจัดรูปแบบสตริง
$price = 550; $item = “หนังสือ”; printf(“สินค้า %s นี้มีราคา %d บาท”, $item, $price); printf(“สินค้า %s นี้มีราคา %.2f บาท”, $item, $price); printf(“สินค้า %s นี้มีราคา %8.2f บาท”, $item, $price); ข้ามไปหลายฟังก์ชั่น เพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน

13 การจัดรูปแบบสตริง (ต่อ)
sprintf(รูปแบบ,สตริง) โดยจะคืนค่าออกมาเป็นสตริงด้วย $price = 550; $item = “หนังสือ”; $text = sprintf(“สินค้า %s นี้มีราคา %d บาท”, $item, $price); ข้ามฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ HTML


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google