งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. การลบ Whitespace ออกจาก หัวและท้ายสตริง trim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ ลบ ]) ltrim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. การลบ Whitespace ออกจาก หัวและท้ายสตริง trim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ ลบ ]) ltrim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง

2 การลบ Whitespace ออกจาก หัวและท้ายสตริง trim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ ลบ ]) ltrim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ ลบ ]) rtrim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ ต้องการลบ ]) - ต้องเป็นเลขฐานสิบหก - ถ้าจะทำเป็นช่วงก็ใช้.. ระบุช่วงที่ ต้องการ

3 ตัวอย่าง trim $text = "\t\n สวัสดีครับ... "; // ลบ Whitespace echo " บรรทัด 1: ". trim($text). " \n"; // ลบช่องว่าง แท็บ และจุด echo " บรรทัด 2: ". trim($text, " \t."). " \n"; // ลบอักขระควบคุม ( อักขระที่มีรหัสแอสกี้ 0 ถึง 31) echo " บรรทัด 3: ". trim($text, "\x00..\x1F"). " \n"; trim.php

4 การแปลง case ของตัวอักษร ในสตริง strtoupper แปลงอักษร ทั้งหมดเป็นตัวใหญ่ strtolower แปลงอักษร ทั้งหมดเป็นตัวเล็ก ucfirst แปลงอักษรตัวแรก ของสตริงเป็นตัว ใหญ่ ucwords แปลงอักษรตัว แรกของแต่ละคำเป็น ตัวใหญ่

5 ตัวอย่าง การแปลง case ของ ตัวอักษรในสตริง $str = "twinkle, twinkle LITTLE STAR."; echo $str. " "; echo " แปลงเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด : ". strtoupper($str). " "; echo " แปลงเป็นตัวเล็กทั้งหมด : ". strtolower($str). " "; echo " แปลงตัวอักษรแรกของสตริงเป็น ตัวใหญ่ : ". ucfirst($str). " "; echo " แปลงตัวอักษรแรกของแต่ละคำ ในสตริงเป็นตัวใหญ่ : ". ucwords($str). " "; convert_case.php

6 การทำงานกับสตริงย่อย substr( ตัวแปร, ตำแหน่งที่จัดตัด, จำนวนที่จะตัด ) echo " บรรทัด 1: ". substr(" กขคงจ ", 1). " "; echo " บรรทัด 2: ". substr(" กขคงจ ", 1, 3). " "; echo " บรรทัด 3: ". substr(" กขคงจ ", 0, 4). " "; echo " บรรทัด 4: ". substr(" กขคงจ ", 0, 8). " "; echo " บรรทัด 5: ". substr(" กขคงจ ", -2, 1). " "; substr.php

7 การเปรียบเทียบสตริง strcmp( สตริง 1, สตริง 2) จะสนใจอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ strcasecmp( สตริง 1, สตริง 2) จะไม่สนใจอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ผลที่ได้ ค่าที่น้อยกว่า 0 ( ค่าลบ ) str1 น้อยกว่า str2 ค่าที่มากกว่า 0 ( ค่าบวก ) str1 มากกว่า str2 0 str1 เท่ากับ str2

8 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบสตริง $str1 = "promlert"; $str2 = "Provision"; echo " เปรียบเทียบโดยใช้ strcmp: "; if (strcmp($str1, $str2) < 0) echo "\"$str1\" น้อยกว่า \"$str2\" "; elseif (strcmp($str1, $str2) > 0) echo "\"$str1\" มากกว่า \"$str2\" "; else echo "\"$str1\" เท่ากับ \"$str2\" "; echo " เปรียบเทียบโดยใช้ strcasecmp: "; if (strcasecmp($str1, $str2) < 0) echo "\"$str1\" น้อยกว่า \"$str2\" "; elseif (strcasecmp($str1, $str2) > 0) echo "\"$str1\" มากกว่า \"$str2\" "; else echo "\"$str1\" เท่ากับ \"$str2\" "; compare_string.php

9 การรวมสตริง implode( ตัวเชื่อม, อาร์เรย์ที่บรรจุสตริง ต่างๆไว้ ) นำข้อมูลในอาร์เรย์มาเชื่อมต่อกัน $arr = array(" ไข่ดาว ", " หมูแฮม ", " แยมสัปปะรด "); echo " บรรทัด 1: ". implode("-", $arr). " "; echo " บรรทัด 2: ". implode("/", $arr). " "; echo " บรรทัด 3: ". implode(", ", $arr). " "; implode.php

10 การแยกสตริง explode( ตัวแยก, สตริง ) นำข้อมูลในสตริงแยกออก ไปเก็บไว้ใน อาร์เรย์ $filepath = "C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe"; $arr = explode("/", $filepath); print_array($arr); $arr = explode("/", $filepath, 2); print_array($arr); $arr = explode(" ", $filepath); print_array($arr); function print_array($a) { … } explode.php

11 การจัดรูปแบบสตริง printf( สตริง ) printf( รูปแบบ, สตริง ) ค่า % ต่างๆ %b เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสอง %c ตัวอักษรที่มีค่าแอสกี้เท่ากับค่าที่กำหนด %d เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบ %e เลขในรูปแบบวิทยาศาสตร์ %u เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบ โดยไม่ คิดเครื่องหมาย %f เลขจำนวนทศนิยม %o เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานแปด %s สตริง %x เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบหก ใช้ ตัวเล็ก 0-9 และ a-z %X เลขจำนวนเต็มในรูปแบบเลขฐานสิบหก ใช้ ตัวเล็ก 0-9 และ A-Z explode.php

12 ตัวอย่าง การจัดรูปแบบสตริง $price = 550; $item = “ หนังสือ ”; printf(“ สินค้า %s นี้มีราคา %d บาท ”, $item, $price); printf(“ สินค้า %s นี้มีราคา %.2f บาท ”, $item, $price); printf(“ สินค้า %s นี้มีราคา %8.2f บาท ”, $item, $price);

13 การจัดรูปแบบสตริง ( ต่อ ) sprintf( รูปแบบ, สตริง ) โดยจะคืนค่าออกมาเป็นสตริงด้วย $price = 550; $item = “ หนังสือ ”; $text = sprintf(“ สินค้า %s นี้มีราคา %d บาท ”, $item, $price);


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. การลบ Whitespace ออกจาก หัวและท้ายสตริง trim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ ลบ ]) ltrim( ตัวแปร [, ตัวอักษรที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google