งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ด้วยอาร์เรย์. ชนิดของข้อมูล 1. Scalar Type คือ ตัวแปร 1 ตัว จะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ 1 ค่า 2. Compound Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ด้วยอาร์เรย์. ชนิดของข้อมูล 1. Scalar Type คือ ตัวแปร 1 ตัว จะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ 1 ค่า 2. Compound Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ด้วยอาร์เรย์

2 ชนิดของข้อมูล 1. Scalar Type คือ ตัวแปร 1 ตัว จะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ 1 ค่า 2. Compound Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ หลายๆค่า เช่น Array

3 พื้นฐานเกี่ยวอาร์เรย์ในภาษา PHP สมาชิก (Element) คีย์ (Key) หรือ อินเด็กซ์ (Index) อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ 0 123456 Numerically Indexed อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ sunmontue wed thu fri sat Associative Indexed

4 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 1 $weekdays = array(" อาทิตย์ ", " จันทร์ ", " อังคาร ", " พุธ ", " พฤหัสบดี ", " ศุกร์ ", " เสาร์ "); อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ 0 123456

5 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 2 อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ 0 123456 $weekdays[0] = " อาทิตย์ "; $weekdays[1] = " จันทร์ "; $weekdays[2] = " อังคาร "; $weekdays[3] = " พุธ "; $weekdays[4] = " พฤหัสบดี "; $weekdays[5] = " ศุกร์ "; $weekdays[6] = " เสาร์ ";

6 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 2 อีกแบบ อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ 0 123456 $weekdays[] = " อาทิตย์ "; $weekdays[] = " จันทร์ "; $weekdays[] = " อังคาร "; $weekdays[] = " พุธ "; $weekdays[] = " พฤหัสบดี "; $weekdays[] = " ศุกร์ "; $weekdays[] = " เสาร์ ";

7 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Associative แบบที่ 1 อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ sunmontue wed thu fri sat $weekdays2 = array("sun" => " อาทิตย์ ", "mon" => " จันทร์ ", "tue" => " อังคาร ", "wed" => " พุธ ", "thu" => " พฤหัสบดี ", "fri" => " ศุกร์ ", "sat" => " เสาร์ ");

8 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Associative แบบที่ 2 อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ sunmontue wed thu fri sat $weekdays3["sun"] = " อาทิตย์ "; $weekdays3["mon"] = " จันทร์ "; $weekdays3["tue"] = " อังคาร "; $weekdays3["wed"] = " พุธ "; $weekdays3["thu"] = " พฤหัสบดี "; $weekdays3["fri"] = " ศุกร์ "; $weekdays3["sat"] = " เสาร์ ";

9 การเข้าถึงสมาชิกของอาร์เรย์ echo $weekdays[1]; อธิบาย access_array.php อธิบาย access_array.php

10 การวนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิก อาร์เรย์ foreach (arr_expr as $key => $value) { statement }

11 ตัวอย่าง การวนลูปเพื่อเข้าถึง สมาชิกอาร์เรย์ $products = array("T0001" => " บล็อค หยอดหมีพูห์ ", "T0004" => " ตุ๊กตากบสอน ABC", "T0005" => " โต๊ะกิจกรรม ", "P0001" => " กระดานลื่นสุข สันต์ ", "B0001" => " หนังสือมีเสียง : Pooh's Musical Party"); echo ' '; echo " รหัสสินค้า ชื่อ สินค้า "; foreach ($products as $key => $value) { echo " {$key} {$value} "; } echo " "; loop_through_array1.php loop_through_array1.php

12 การวนลูปเพื่อเข้าถึงเฉพาะ ข้อมูลของสมาชิก foreach (arr_expr as $value) { statement }

13 ตัวอย่าง การวนลูปเพื่อเข้าถึง เฉพาะข้อมูลของสมาชิก $products = array("T0001" => " บล็อคหยอด หมีพูห์ ", "T0004" => " ตุ๊กตากบสอน ABC", "T0005" => " โต๊ะกิจกรรม ", "P0001" => " กระดานลื่นสุขสันต์ ", "B0001" => " หนังสือมีเสียง : Pooh's Musical Party"); echo ' '; echo " ลำดับที่ ชื่อสินค้า "; $i = 1; foreach ($products as $value) { echo " {$i} {$value} "; $i++; }echo " "; loop_through_array2.php loop_through_array2.php

14 การวนลูปเพื่อแก้ไขข้อมูลใน อาร์เรย์ $price_list = array("T0001" => 599, "T0004" => 2400, "T0005" => 1690, "P0001" => 9800, "B0001" => 550); echo ' '; echo " รหัสสินค้า ราคาเดิม ( บาท ) "; foreach ($price_list as $key => $value) { echo " {$key} {$value} "; $price_list[$key] = $price_list[$key] * 1.05; } echo " "; echo ' '; echo " รหัสสินค้า ราคาใหม่ ( บาท ) "; foreach ($price_list as $key => $value) { echo " {$key} {$value} "; } echo " "; loop_through_array3.php loop_through_array3.php

15 อาร์เรย์หลายมิติ (Multi- Dimensional Array) multi_dimensional_array1.php

16 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ array_push( อาร์เรย์, ข้อมูลที่จะเพิ่ม ) เพิ่มข้อมูลเข้าไปตอนปลายของอาร์เรย์ array_pop( อาร์เรย์ ) ลบข้อมูลตัวสุดท้ายของอาร์เรย์ array_unshift( อาร์เรย์, ข้อมูลที่จะเพิ่ม ) เพิ่มข้อมูลเข้าไปตอนต้นของอาร์เรย์

17 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ ( ต่อ ) array_shift( อาร์เรย์ ) ลบข้อมูลตัวแรกของอาร์เรย์ ส่งคืน ค่าของสมาชิกนั้นกลับมา array_merge ( อาร์เรย์, อาร์เรย์ ) รวมอาร์เรย์เข้าด้วยกัน แล้วสร้าง เป็นอาร์เรยใหม่ เช่น $combined_array=array_merge ($fruits,$vegetable);

18 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ ( ต่อ ) array_keys( อาร์เรย์ ) ให้ค่าเป็น Numberic Array ที่มี ข้อมูลเป็นคีย์ของอาร์เรย์ที่กำหนด array_values( อาร์เรย์ ) ให้ค่าเป็น Numberic Array ที่มี ข้อมูลเป็นข้อมูลของอาร์เรย์ที่ กำหนด array_function1.php

19 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ ( ต่อ ) sort( อาร์เรย์ ) เรียงจากน้อยไปหามาก rsort( อาร์เรย์ ) เรียงจากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะให้ค่าคีย์ในอาร์เรย์ ใหม่ เริ่มจาก 0 array_function2.php array_function2.php

20 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ ( ต่อ ) asort( อาร์เรย์ ) เรียงจากน้อยไปหามาก arsort( อาร์เรย์ ) เรียงจากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะรักษาค่าคีย์ใน อาร์เรย์เดิม

21 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ ( ต่อ ) ksort( อาร์เรย์ ) เรียงลำดับคีย์ จากน้อยไปหามาก krsort( อาร์เรย์ ) เรียงลำดับคีย์ จากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะรักษาค่าคีย์ใน อาร์เรย์เดิม

22 งาน 1. lab08_1.php เขียนโปรแกรม แสดงชื่อจริงของเพื่อน จำนวน 5 คน โดยป้อนชื่อเล่น และให้ โปรแกรมบอกว่าชื่อจริงอะไร (array) หลักการ เก็บชื่อจริง ( ให้เป็นค่า ) และชื่อเล่น ( ให้เป็นคีย์ )

23 งาน ( ต่อ ) 2. lab08_2.php จากข้อ lab07_1 จงแก้จากใช้ if มาเป็น array แทน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ด้วยอาร์เรย์. ชนิดของข้อมูล 1. Scalar Type คือ ตัวแปร 1 ตัว จะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ 1 ค่า 2. Compound Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google