งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยอาร์เรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยอาร์เรย์
บทที่ 8 เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยอาร์เรย์

2 ชนิดของข้อมูล 1. Scalar Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้ 1 ค่า 2. Compound Type คือ ตัวแปร 1 ตัวจะเก็บค่าหรือข้อมูลได้หลายๆค่า เช่น Array

3 พื้นฐานเกี่ยวอาร์เรย์ในภาษา PHP
สมาชิก (Element) คีย์ (Key) หรือ อินเด็กซ์ (Index) อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ Numerically Indexed อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ sun mon tue wed thu fri sat Associative Indexed

4 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 1
$weekdays = array("อาทิตย์", "จันทร์", "อังคาร", "พุธ", "พฤหัสบดี", "ศุกร์", "เสาร์"); อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

5 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 2
$weekdays[0] = "อาทิตย์"; $weekdays[1] = "จันทร์"; $weekdays[2] = "อังคาร"; $weekdays[3] = "พุธ"; $weekdays[4] = "พฤหัสบดี"; $weekdays[5] = "ศุกร์"; $weekdays[6] = "เสาร์"; อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

6 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Numeric แบบที่ 2 อีกแบบ
$weekdays[] = "อาทิตย์"; $weekdays[] = "จันทร์"; $weekdays[] = "อังคาร"; $weekdays[] = "พุธ"; $weekdays[] = "พฤหัสบดี"; $weekdays[] = "ศุกร์"; $weekdays[] = "เสาร์"; อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

7 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Associative แบบที่ 1
$weekdays2 = array("sun" => "อาทิตย์", "mon" => "จันทร์", "tue" => "อังคาร", "wed" => "พุธ", "thu" => "พฤหัสบดี", "fri" => "ศุกร์", "sat" => "เสาร์"); อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ sun mon tue wed thu fri sat

8 การสร้างอาร์เรย์ – แบบ Associative แบบที่ 2
$weekdays3["sun"] = "อาทิตย์"; $weekdays3["mon"] = "จันทร์"; $weekdays3["tue"] = "อังคาร"; $weekdays3["wed"] = "พุธ"; $weekdays3["thu"] = "พฤหัสบดี"; $weekdays3["fri"] = "ศุกร์"; $weekdays3["sat"] = "เสาร์"; อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ sun mon tue wed thu fri sat

9 การเข้าถึงสมาชิกของอาร์เรย์
echo $weekdays[1]; อธิบาย access_array.php

10 การวนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกอาร์เรย์
foreach (arr_expr as $key => $value) { statement }

11 ตัวอย่าง การวนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกอาร์เรย์
$products = array("T0001" => "บล็อคหยอดหมีพูห์", "T0004" => "ตุ๊กตากบสอน ABC", "T0005" => "โต๊ะกิจกรรม", "P0001" => "กระดานลื่นสุขสันต์", "B0001" => "หนังสือมีเสียง: Pooh's Musical Party"); echo '<table border="1" width="100%">'; echo "<tr><th>รหัสสินค้า</th><th>ชื่อสินค้า</th></tr>"; foreach ($products as $key => $value) { echo "<tr><td>{$key}</td><td>{$value}</td></tr>"; } echo "</table>"; loop_through_array1.php

12 การวนลูปเพื่อเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของสมาชิก
foreach (arr_expr as $value) { statement }

13 ตัวอย่าง การวนลูปเพื่อเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของสมาชิก
$products = array("T0001" => "บล็อคหยอดหมีพูห์", "T0004" => "ตุ๊กตากบสอน ABC", "T0005" => "โต๊ะกิจกรรม", "P0001" => "กระดานลื่นสุขสันต์", "B0001" => "หนังสือมีเสียง: Pooh's Musical Party"); echo '<table border="1" width="100%">'; echo "<tr><th>ลำดับที่</th><th>ชื่อสินค้า</th></tr>"; $i = 1; foreach ($products as $value) { echo "<tr><td>{$i}</td><td>{$value}</td></tr>"; $i++; } echo "</table>"; loop_through_array2.php

14 การวนลูปเพื่อแก้ไขข้อมูลในอาร์เรย์
$price_list = array("T0001" => 599, "T0004" => 2400, "T0005" => 1690, "P0001" => 9800, "B0001" => 550); echo '<table border="1" width="100%">'; echo "<tr><th>รหัสสินค้า</th><th>ราคาเดิม (บาท)</th></tr>"; foreach ($price_list as $key => $value) { echo "<tr><td>{$key}</td><td>{$value}</td></tr>"; $price_list[$key] = $price_list[$key] * 1.05; } echo "</table><br>"; echo "<tr><th>รหัสสินค้า</th><th>ราคาใหม่ (บาท)</th></tr>"; } echo "</table>"; loop_through_array3.php

15 อาร์เรย์หลายมิติ (Multi-Dimensional Array)
multi_dimensional_array1.php

16 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์
array_push(อาร์เรย์,ข้อมูลที่จะเพิ่ม) เพิ่มข้อมูลเข้าไปตอนปลายของอาร์เรย์ array_pop(อาร์เรย์) ลบข้อมูลตัวสุดท้ายของอาร์เรย์ array_unshift(อาร์เรย์,ข้อมูลที่จะเพิ่ม) เพิ่มข้อมูลเข้าไปตอนต้นของอาร์เรย์

17 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ (ต่อ)
array_shift(อาร์เรย์) ลบข้อมูลตัวแรกของอาร์เรย์ ส่งคืนค่าของสมาชิกนั้นกลับมา array_merge (อาร์เรย์ , อาร์เรย์) รวมอาร์เรย์เข้าด้วยกัน แล้วสร้างเป็นอาร์เรยใหม่ เช่น $combined_array=array_merge($fruits,$vegetable);

18 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ (ต่อ)
array_keys(อาร์เรย์) ให้ค่าเป็น Numberic Array ที่มีข้อมูลเป็นคีย์ของอาร์เรย์ที่กำหนด array_values(อาร์เรย์) ให้ค่าเป็น Numberic Array ที่มีข้อมูลเป็นข้อมูลของอาร์เรย์ที่กำหนด array_function1.php

19 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ (ต่อ)
sort(อาร์เรย์) เรียงจากน้อยไปหามาก rsort(อาร์เรย์) เรียงจากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะให้ค่าคีย์ในอาร์เรย์ใหม่ เริ่มจาก 0 array_function2.php

20 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ (ต่อ)
asort(อาร์เรย์) เรียงจากน้อยไปหามาก arsort(อาร์เรย์) เรียงจากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะรักษาค่าคีย์ในอาร์เรย์เดิม

21 ฟังก์ชั่นที่ใช้ทำงานกับอาร์เรย์ (ต่อ)
ksort(อาร์เรย์) เรียงลำดับคีย์ จากน้อยไปหามาก krsort(อาร์เรย์) เรียงลำดับคีย์ จากมากไปหาน้อย โดยทั้งสองอันนี้จะรักษาค่าคีย์ในอาร์เรย์เดิม

22 งาน 1. lab08_1.php เขียนโปรแกรมแสดงชื่อจริงของเพื่อน จำนวน 5 คน โดยป้อนชื่อเล่น และให้โปรแกรมบอกว่าชื่อจริงอะไร (array) หลักการ เก็บชื่อจริง(ให้เป็นค่า)และชื่อเล่น(ให้เป็นคีย์)

23 งาน (ต่อ) 2. lab08_2.php จากข้อ lab07_1 จงแก้จากใช้ if มาเป็น array แทน


ดาวน์โหลด ppt เก็บข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google