งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advanced Encryption Standard The AES Cipher คุณสมบัติ การ attacks ทำได้ยาก ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความง่ายในการพัฒนาเป็นการกระทำการแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advanced Encryption Standard The AES Cipher คุณสมบัติ การ attacks ทำได้ยาก ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความง่ายในการพัฒนาเป็นการกระทำการแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advanced Encryption Standard boonrit@feu.ac.th

2 The AES Cipher คุณสมบัติ การ attacks ทำได้ยาก ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความง่ายในการพัฒนาเป็นการกระทำการแบบ byte

3 AES Parameters

4 AES Encryption and Decryption

5 AES Data Structures

6 Substitute Bytes Transformation การเปลี่ยนข้อมูลแบบ byte โดยวิธีการใช้ S- box

7 Substitute Bytes Transformation ตาราง S-box

8 Substitute Bytes Transformation ตาราง Inverse S-box

9 Substitute Bytes Transformation ตัวอย่างของ Substitute Bytes

10 ShiftRows Transformation ทำการเลือนข้อมูลแบบ byte ในตาราง

11 ShiftRows Transformation ตัวอย่างของ ShiftRows Transformation

12 MixColumns Transformation เป็นการคูณ Matrix กับค่าคงที่

13 MixColumns Transformation Equation. multiplication over the finite field GF(256)  XOR

14 MixColumns Transformation ({02}  {87})  ({03}  {6E})  {46}  {A6} ={47} {87}  ({02}  {6E})  ({03}  {46})  {A6} ={37} {87}  {6E}  ({02}  {46})  ({03}  {A6}) ={94} ({03}  {87})  {6E}  {46}  ({02}  {A6}) ={ED}

15 Finite Field Mutiplication จะทำการแทนค่า binary ด้วย สมการ Polynomial b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 แทนด้วย b 7 x 7 + b 6 x 6 + b 5 x 5 + b 4 x 4 + b 3 x 3 + b 2 x 2 + b 1 x 1 + b 0 x 0 เช่น 01010111  x 6 + x 4 + x 2 +X+1

16 Finite Field Mutiplication ในรูปแบบของ GF(256) f(x)  g(x) mod m(x)=y(x) f(x),g(x) เป็นสมการ Polynomial m(x)= x 8 + x 4 + x 3 +X+1

17 Finite Field Mutiplication ({02}  {87})={15} แปลง เป็น สมการ Polynomial 02  X 87=10000111  x 7 + x 2 +X+1 f(x)=X g(x)= x 7 + x 2 +X+1

18 y(x)=f(x)  g(x) mod m(x) f(x)  g(x)=(X)*( x 7 + x 2 +X+1 ) f(x)  g(x)= x 8 + x 3 + x 2 +X (x 8 + x 3 + x 2 +X) mod x 8 + x 4 + x 3 +X+1 =x 4 +x 2+ 1  00010101=15H

19 inverse mix column transformation

20

21 AddRoundKey Transformation เป็นการเอาข้อมูลมา XOR กับ key 47 xor AC=EB

22 AES Key Expansion


ดาวน์โหลด ppt Advanced Encryption Standard The AES Cipher คุณสมบัติ การ attacks ทำได้ยาก ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความง่ายในการพัฒนาเป็นการกระทำการแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google