งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advanced Encryption Standard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advanced Encryption Standard"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advanced Encryption Standard

2 The AES Cipher คุณสมบัติ การ attacks ทำได้ยาก
ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความง่ายในการพัฒนาเป็นการกระทำการแบบ byte

3 AES Parameters

4 AES Encryption and Decryption

5 AES Data Structures

6 Substitute Bytes Transformation
การเปลี่ยนข้อมูลแบบbyte โดยวิธีการใช้ S-box

7 Substitute Bytes Transformation
ตาราง S-box

8 Substitute Bytes Transformation
ตาราง Inverse S-box

9 Substitute Bytes Transformation

10 ShiftRows Transformation
ทำการเลือนข้อมูลแบบ byte ในตาราง

11 ShiftRows Transformation

12 MixColumns Transformation
เป็นการคูณ Matrix กับค่าคงที่

13 MixColumns Transformation
Equation . multiplication over the finite field GF(256)  XOR

14 MixColumns Transformation
({02}{87})({03} {6E}) {46} {A6} ={47} {87}({02} {6E}) ({03} {46}) {A6} ={37} {87}{6E} ({02} {46}) ({03} {A6}) ={94} ({03}{87}){6E} {46} ({02} {A6}) ={ED}

15 เช่น Finite Field Mutiplication
จะทำการแทนค่า binary ด้วย สมการ Polynomial b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 แทนด้วย b7x7+ b6x6+ b5x5+ b4x4+ b3x3+ b2x2+ b1x1+ b0x0 เช่น  x6+ x4 + x2 +X+1

16 Finite Field Mutiplication
ในรูปแบบของ GF(256) f(x)  g(x) mod m(x)=y(x) f(x),g(x) เป็นสมการ Polynomial m(x)= x8+ x4 + x3 +X+1

17 Finite Field Mutiplication
({02}{87})={15} แปลง เป็น สมการ Polynomial 02 X 87=  x7+ x2 +X+1 f(x)=X g(x)= x7+ x2 +X+1

18 y(x)=f(x)  g(x) mod m(x)
f(x)  g(x)=(X)*(x7+ x2 +X+1 ) f(x)  g(x)= x8+ x3 + x2 +X (x8+ x3 + x2 +X) mod x8+ x4 + x3 +X+1 =x4 +x2+1 =15H

19 inverse mix column transformation

20 inverse mix column transformation

21 AddRoundKey Transformation
เป็นการเอาข้อมูลมา XOR กับ key 47 xor AC=EB

22 AES Key Expansion


ดาวน์โหลด ppt Advanced Encryption Standard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google