งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การควบคุม โปรแกรม. การตัดสินใจเลือกทำ (Decision) if, else และ elseif switch ?: ( หรือ conditional operator)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การควบคุม โปรแกรม. การตัดสินใจเลือกทำ (Decision) if, else และ elseif switch ?: ( หรือ conditional operator)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การควบคุม โปรแกรม

2 การตัดสินใจเลือกทำ (Decision) if, else และ elseif switch ?: ( หรือ conditional operator)

3 if if (expr) statement หรือ if (expr) { statement1 statement2 } $a = -5; $b = 0; if ($b > $a) echo " บรรทัด 1: \$a มีค่า มากกว่า \$b "; if ($a) echo " บรรทัด 2: $a "; if ($b) echo " บรรทัด 3: $b ";

4 else if (expr) statement1 else statement2 $username = "promlert"; if ($username == "Admin") echo " ยินดีต้อนรับสู่ admin page"; else echo " ยินดีต้อนรับสู่ user page";

5 elseif if (expr1) statement1 elseif (expr2) statement2 elseif (expr3) statement3 else statement $a = 10; $b = 20; if ($a > $b) echo "\$a มีค่า มากกว่า \$b"; elseif ($a < $b) echo "\$a มีค่าน้อย กว่า \$b"; else echo "\$a มีค่าเท่ากับ \$b";

6 switch switch (expr) { case value1 : statement1 break(); case value2 : statement2 break(); default: statement } $i = 1; switch ($i) { case 0: echo "\$i เท่ากับ 0"; break; case 1: echo "\$i เท่ากับ 1"; break; case 2: echo "\$i เท่ากับ 2"; break; }

7 ?: expr1 ? expr2 : expr3 $a = 15; $b = 33; $diff = ($a > $b) ? ($a - $b) : ($b - $a); echo "\$a = $a, \$b = $b "; echo " ดังนั้น \$a กับ \$b มีค่า ต่างกันอยู่ $diff";

8 การทำซ้ำ (Repetition) while do...while for foreach ( บทที่ 8)

9 while while (expr){ statement } echo " โปรแกรมจะนับ 1 ถึง 5 "; echo " เริ่ม "; $num = 1; while ($num <= 5) { echo "$num "; $num++; } echo " จบ ";

10 do...while do{ statement }while (expr) $i = 5; do { $square = $i * $i; echo "$i ยกกำลัง 2 เท่ากับ $square "; $i += 5; } while ($i <= 40);

11 for for (expr1 : expr2 : expr3){ statement } echo " โปรแกรมจะนับ 1 ถึง 5 "; echo " เริ่ม "; for ($num = 1; $num <= 5; $num++) { echo "$num "; } echo " จบ ";

12 งาน 1. lab06_1.php เขียนโปรแกรมแสดง เงื่อนไขสภาพนักศึกษา โดยกำหนดค่าเกรดเฉลี่ยลงในตัวแปรเลย (if..else) เช่น เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า 1.75 พ้น สภาพ เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า 1.86 รอ พินิจแบบมีเงื่อนไข เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า 2.00 รอ พินิจ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ปกติ

13 งาน 2. lab06_2.php เขียนโปรแกรมแสดงเลขคี่ จาก 0 ถึง 100 (for) 3. lab06_3.php เขียนโปรแกรมขึ้นเงินเดือนให้กับ พนักงานในบริษัท โดยมีเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนดังนี้ พนักงานเงินเดือน < 5000 ปรับขึ้น 3% ของ เงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ 5000 และ < 10000 ปรับ ขึ้น 5 % ของเงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ 10000 และ < 15000 ปรับ ขึ้น 7 % ของเงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ 15000 ปรับขึ้น 10% ของ เงินเดือน โดยกำหนดข้อมูลเงินเดือนในตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การควบคุม โปรแกรม. การตัดสินใจเลือกทำ (Decision) if, else และ elseif switch ?: ( หรือ conditional operator)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google