งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การควบคุมโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การควบคุมโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การควบคุมโปรแกรม

2 การตัดสินใจเลือกทำ (Decision)
if , else และ elseif switch ?: (หรือ conditional operator)

3 if if (expr) statement หรือ if (expr) { statement1 statement2 }
$b = 0; if ($b > $a) echo "บรรทัด 1: \$a มีค่ามากกว่า \$b<br>"; if ($a) echo "บรรทัด 2: $a<br>"; if ($b) echo "บรรทัด 3: $b<br>"; if (expr) statement หรือ if (expr) { statement1 statement2 } บรรทัดที่ 3 ไม่ออก

4 else if (expr) statement1 else statement2 $username = "promlert";
if ($username == "Admin") echo "ยินดีต้อนรับสู่ admin page"; else echo "ยินดีต้อนรับสู่ user page"; if (expr) statement1 else statement2

5 elseif $a = 10; $b = 20; if ($a > $b) echo "\$a มีค่ามากกว่า \$b";
if (expr1) statement1 elseif (expr2) statement2 elseif (expr3) statement3 else statement ใช้ && หรือ || มาช่วยก็ได้

6 switch } $i = 1; switch ($i) { case 0: echo "\$i เท่ากับ 0"; break;
switch (expr) { case value1 : statement1 break(); case value2 : statement2 default: statement } default: ไม่มีก็ได้ break() ต้องมี ถ้าไม่มีจะเข้าไปทำคำสั่งล่างต่อ

7 expr1 ? expr2 : expr3 ?: $a = 15; $b = 33;
$diff = ($a > $b) ? ($a - $b) : ($b - $a); echo "\$a = $a, \$b = $b<br>"; echo "ดังนั้น \$a กับ \$b มีค่าต่างกันอยู่ $diff";

8 การทำซ้ำ (Repetition)
while do...while for foreach (บทที่ 8)

9 while while (expr){ statement } echo "โปรแกรมจะนับ 1 ถึง 5<br>";
$num = 1; while ($num <= 5) { echo "$num<br>"; $num++; } echo "จบ"; while (expr){ statement }

10 do...while do{ statement }while (expr) $i = 5; do { $square = $i * $i;
echo "$i ยกกำลัง 2 เท่ากับ $square<br>"; $i += 5; } while ($i <= 40); do{ statement }while (expr) 5 ยกกำลัง 2 เท่า 25 10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 100 15 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 225 40 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 1600

11 for (expr1 : expr2 : expr3){ statement }
echo "โปรแกรมจะนับ 1 ถึง 5<br>"; echo "เริ่ม<br>"; for ($num = 1; $num <= 5; $num++) { echo "$num<br>"; } echo "จบ";

12 งาน 1. lab06_1.php เขียนโปรแกรมแสดงเงื่อนไขสภาพนักศึกษา
โดยกำหนดค่าเกรดเฉลี่ยลงในตัวแปรเลย (if..else) เช่น เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า พ้นสภาพ เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า รอพินิจแบบมีเงื่อนไข เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า รอพินิจ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ปกติ

13 งาน 2. lab06_2.php เขียนโปรแกรมแสดงเลขคี่ จาก 0 ถึง 100 (for)
พนักงานเงินเดือน < ปรับขึ้น 3% ของเงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ และ < ปรับขึ้น 5 % ของเงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ และ < ปรับขึ้น 7 % ของเงินเดือน พนักงานเงินเดือน ≥ ปรับขึ้น 10% ของเงินเดือน โดยกำหนดข้อมูลเงินเดือนในตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การควบคุมโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google