งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่. ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อ $first_name $percent $_line3 $first-name $pct% $3rd_line Case Sensitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่. ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อ $first_name $percent $_line3 $first-name $pct% $3rd_line Case Sensitive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่

2 ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อ $first_name $percent $_line3 $first-name $pct% $3rd_line Case Sensitive

3 ชนิดข้อมูล (Data Type) ตรรกศาสตร์ (Boolean) TRUE,FALSE เลขจำนวนเต็ม (Integer) เลขจำนวนทศนิยม (Float หรือ Double) สตริง (String) gettype($i)

4 ตัวแปรในค่าสตริง “ เรียกว่า double quote ‘ เรียกว่า single quote

5 ตัวอย่าง $name = “ เขียน PHP”; echo “ วิธี $name ให้เก่ง ”; หรือ echo “ วิธี ”.$name. “ ให้เก่ง ”; แต่ไม่เหมือน echo ‘ วิธี $name ให้เก่ง ’; วิธี $name ให้เก่ง วิธี เขียน PHP ให้เก่ง

6 เทคนิคเกี่ยวกับสตริง $speed = 56; echo “ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ ความเร็ว {$speed}Kbps”; echo “ ตัวแปร \$speed มีค่าเท่ากับ $speed”; echo “ โมเด็ม ‘56’ ”; echo ‘ โมเด็ม “56” ’; echo ‘ โมเด็ม “56” \n\t’; 56Kbps ตัวแปร $speed มีค่า เท่ากับ 56 โมเด็ม ‘56’ โมเด็ม “56”

7 ค่าคงที่ (Constant) define(“HELLO”,“ สวัสดี ”); define(“VAT”,7); echo HELLO. “ นักศึกษา ”. “ ” ; echo “ ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดที่ ”. VAT. “%” ;


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่. ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อ $first_name $percent $_line3 $first-name $pct% $3rd_line Case Sensitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google