งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่
บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่

2 ตัวแปร (Variable) การตั้งชื่อ $first_name $percent $_line3 $first-name
$pct% $3rd_line Case Sensitive

3 ชนิดข้อมูล (Data Type)
ตรรกศาสตร์ (Boolean) TRUE,FALSE เลขจำนวนเต็ม (Integer) เลขจำนวนทศนิยม (Float หรือ Double) สตริง (String) gettype($i)

4 “ เรียกว่า double quote ‘ เรียกว่า single quote
ตัวแปรในค่าสตริง “ เรียกว่า double quote ‘ เรียกว่า single quote

5 ตัวอย่าง วิธี เขียน PHP ให้เก่ง $name = “เขียน PHP”; echo “วิธี $name ให้เก่ง”; หรือ echo “วิธี ” .$name. “ ให้เก่ง”; แต่ไม่เหมือน echo ‘วิธี $name ให้เก่ง’; วิธี $name ให้เก่ง

6 เทคนิคเกี่ยวกับสตริง
56Kbps $speed = 56; echo “เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว {$speed}Kbps”; echo “ตัวแปร \$speed มีค่าเท่ากับ $speed”; echo “โมเด็ม ‘56’ ”; echo ‘โมเด็ม “56” ’; echo ‘โมเด็ม “56” \n\t’; ตัวแปร $speed มีค่าเท่ากับ 56 โมเด็ม ‘56’ โมเด็ม “56”

7 ค่าคงที่ (Constant) define(“HELLO”,“สวัสดี”); define(“VAT”,7); echo HELLO . “นักศึกษา” . “<br>” ; echo “ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดที่” . VAT . “%” ;


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google