งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II. การรักษาเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II. การรักษาเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 II. การรักษาเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด
1. Breathing exercise 2. Glossopharyngeal breathing 3. Positioning 4. Incentive spirometry 5. Swedish pleurisy ex. 6. Chest mobilization

2 II. Increase lung volume techniques
II.1 Breathing exercise Diaphragmatic breathing exercise Costal breathing exercise

3 Advantage of breathing exercise
lung / chest compliance improve ventilation, increase oxygenation TV Prevent pulmonary complication work of breathing ex. endurance strength , coordination and efticiency of respiratory m. improve relaxation efficiency of cough mechanism maintain or increase chest expansion

4 Diaphragmatic breathing exercise
หลักการ : Relax + comfortable position (Sitting upright) Inspiration - by nose - elevate abdominal Expiration - by mouth - flat abdominal no use upper chest + elevate shoulders

5

6 Costal breathing exercise
Upper costal br.ex. Bilateral costal br.ex Middle costal br. ex. Lower costal br. ex. Anterior upper costal br. ex. Unilateral costal br. ex. Lateral upper costal br. ex. Lateral lower costal br.ex. Posterior lower costal br. ex.

7

8 II.2 Glossopharyngeal breathing
เป็นการฝึกหายใจที่เพิ่มความจุหรือความลึกในการหายใจเข้าในผู้ป่วย high SCI. โดยอ้าปากงับอากาศเข้าไปหลายๆ ครั้ง ปิดปาก ลิ้นจะผลักอากาศเข้าไปในคอหาย + เข้าไปในปอดเมื่อ glottis เปิดฝึก ครั้ง /เที่ยว อย่างน้อย 6 เที่ยว/ วัน

9 II.3 Positioning เป็นการจัดท่าทางเพื่อให้เกิดการ Ventilation
Sitting upright Supine Rt. Side lying Lt. Side lying

10 II.4 Incentive spirometry
Aim : chest expansion Prevent post - op Pulmonary complication วิธีการ : ดูดลมเข้าไปในทางเดินหายใจ (Inspiration by mount) - ค้างการหายใจเข้าไว้ 2-3 วินาที - หายใจออกทางปาก ทำประมาณ 6 ครั้ง/เที่ยว ทุกๆ ชั่วโมง

11

12 II.5 Swedish pleurisy exercise
Aim : chest expansion remove fluid in pleural cavity หลักการ : อาศัยการยกแขนขึ้น-ลง ในแนวของเยื่อหุ้มปอด แต่ละทิศทาง การยกแขนขึ้น-ลง ตามการหายใจเข้า-ออก เป็นตัวปั๊มให้ l ไหลออกมาจากช่องเยื่อหุ้มปอด หรือ เกิด reabsorption ได้

13 วิธีการ : Side lying to no ICD side
1) Side lying , midposition : Sh. Abduction - I -nose Sh.Adduction - E - mouth 2) Side lying , lean backward : Sh. Abduction - I - nose Sh. Adduction - E - mouth 3) Side lying , lean forward : Sh. Flexion - I - nose Sh. Extension - E - mouth ช่วงแรก ทำ 15 ครั้ง / ชุด อย่างน้อย 4 ชุด / วัน

14 II.6 Chest mobilization Aim : Maintain or increase chest expansion
Active chest mobilization Passive chest mobilization

15 Active chest mobilization
Good conscious, Good communication Good active movement Stretch anterior and posterior chest wall Stretch lateral chest wall Stretch posterolateral chest wall Stretch anterior and posterior upper chest wall Stretch posteriorlateral upper chest wall

16

17

18 Passive chest mobilization
Unconscious , Poor communication Stretch anterior rib cage Lateral trunk flexion Trunk torsion Dorsal hyperextension Rib torsion effective : infants + pre - school patients

19 III. Decrease work of breathing techniques
III.1 Breathing control III.2 Relaxation technique III.3 Pursed lip breathing ex.

20 III.1 Breathing control Aim : work of breathing Bronchospasm
หลักการ : ฝึกควบคุมการหายใจที่ทำให้ใช้กล้ามเนื้อในการหายใจได้อย่างถูกต้อง และมีรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการ : Sitting , full support c knee slightly flex. TV. Breathing , I - nose - elevate abdominal c lower costal expansion E- mouth - downward abdominal c lower costal expansion

21 ระยะเวลาในการฝึก breathing control
ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย - Dyspnea - wheeze - Severe bronchospasm เป็นมากๆ ใช้เวลา s. เล็กน้อย ใช้เวลา s.

22 III.2 Relaxation technique
เป็นการจัดท่าทางร่วมกับฝึกควบคุมการหายใจ Aim : improve relaxation work of breathing bronchospasm มี 6 ท่า - Upright position - High side lying - Sitting lean forward , forearm support on the table

23 - Sitting lean forward , forearm support on the thigh
- Relax standing or Back support - Standing lean forward , forearm support

24 III.3 Pursed lip br. ex. เป็นการฝึกหายใจโดยใช้การห่อริมผีปาก (ทำปากจู๋) เป่าลมออกมาขณะหายใจออก Aim : air trapping tidal volume RR. improve br. pattern improve ex.. tolerance ใช้กับผู้ป่วย COPD , asthma, bronchiectasis

25 IV. Increase strength, endurance and efficiency of respiratory muscle techniques
IV.1 Inspiratory muscle trainers (IMTS) IV.2 paced breathing exercise IV.3 Increase strength of respiratory muscles

26 IV.1 IMTS หายใจเข้า- ออกลึกๆผ่านเครื่อง โดยใช้แรงต้านจาก 6 รหัสสี
ฝึกในท่า Upright ฝึกได้ทั้งทาง ET tube , TT หรือ ปาก ฝึก 6 ครั้ง / เที่ยว อย่างน้อย 6 เที่ยว / วัน

27 4.2 Paced breathing exercise
เป็นการฝึกหายใจร่วมกับการก้าวเดิน เดินบนทางราบ Progress โดย - เดินขึ้น - ลง บันได - เดินตามทางลาดชัน

28 IV.3 Increase strength of respiratory m.
หลักการ : ใช้แรงต้านจากภายนอก ได้แก่ มือ, ถุงทราย , ผ้ารัดที่ทรวงอก วิธีการ : Supine ต้านด้วยมือก่อน Progress โดยใช้ถุงทราย และเพิ่มจำนวนครั้งในการฝึกของแต่ละวัน

29 Reference 1. Barnes TA, Thomas AB. Core text book of respiratory care practice. 2 nd ed. St. Louis : Mosby - Year Book , 1994 : 2. Eubanks DH., Bone RC. Comprehensive respiratory care. 2 nd ed. St. Louis : C.V. Mosby, 1990 : 3. Gaskell DV, Webber BA The Brompton hospital guide to chest physiotherapy. 4 th ed. Oxford : Blackwell Scientific Publication, 1980 : 13-29 4. Hillegass EA., Sadowsky HS. Cardiopulmonary physical therapy. 2 nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders , 2001 :

30 5. Irwin S, Tecklin JS. Cardiopulmonary physical therapy. 3 rd ed. St
5. Irwin S, Tecklin JS. Cardiopulmonary physical therapy. 3 rd ed. St. Louis : Mosby- year Book , 1995 : 6. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise foundations and techniques.2 nd ed. Philadelphia : F.A. Davis , 1990 : 7. Pryor JA , Webber BA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. 2nd ed. Edinburgh : Churchill livingstone , 1998 ; 8. Scanlan CL, Wilkins RL, Stoller JK. Egan’s fundamentals of respiratory care. 7th ed. St. Louis : Mosby , 1999 :

31 Thank you


ดาวน์โหลด ppt II. การรักษาเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google