งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II. การรักษาเพื่อเพิ่ม ปริมาตรปอด 1. Breathing exercise 2. Glossopharyngeal breathing 3. Positioning 4. Incentive spirometry 5. Swedish pleurisy ex. 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II. การรักษาเพื่อเพิ่ม ปริมาตรปอด 1. Breathing exercise 2. Glossopharyngeal breathing 3. Positioning 4. Incentive spirometry 5. Swedish pleurisy ex. 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 II. การรักษาเพื่อเพิ่ม ปริมาตรปอด 1. Breathing exercise 2. Glossopharyngeal breathing 3. Positioning 4. Incentive spirometry 5. Swedish pleurisy ex. 6. Chest mobilization

2 II. Increase lung volume techniques II.1 Breathing exercise Diaphragmatic breathing exercise Costal breathing exercise

3  lung / chest compliance  improve ventilation, increase oxygenation  TV  Prevent pulmonary complication  work of breathing  ex. endurance  strength, coordination and efticiency of respiratory m.  improve relaxation  efficiency of cough mechanism  maintain or increase chest expansion Advantage of breathing exercise

4 Diaphragmatic breathing exercise หลักการ : Relax + comfortable position (Sitting upright) Inspiration - by nose - elevate abdominal Expiration - by mouth - flat abdominal no use upper chest + elevate shoulders

5

6 Costal breathing exercise Upper costal br.ex. Bilateral costal br.ex. Middle costal br. ex. Lower costal br. ex. Anterior upper costal br. ex. Unilateral costal br. ex. Lateral upper costal br. ex. Lateral lower costal br.ex. Posterior lower costal br. ex.

7

8 II.2 Glossopharyngeal breathing เป็นการฝึกหายใจที่เพิ่มความจุ หรือความลึกในการหายใจเข้าในผู้ป่วย high SCI. โดยอ้าปากงับอากาศเข้าไป หลายๆ ครั้ง ปิดปาก ลิ้นจะผลักอากาศ เข้าไปในคอหาย + เข้าไปในปอดเมื่อ glottis เปิดฝึก 6 - 10 ครั้ง / เที่ยว อย่างน้อย 6 เที่ยว / วัน

9 II.3 Positioning เป็นการจัดท่าทางเพื่อให้เกิด การ Ventilation  Sitting upright  Supine  Rt. Side lying  Lt. Side lying

10 II.4 Incentive spirometry Aim : chest expansion Prevent post - op Pulmonary complication วิธีการ : ดูดลมเข้าไปในทางเดินหายใจ (Inspiration by mount) - ค้างการหายใจเข้าไว้ 2-3 วินาที - หายใจออกทางปาก ทำประมาณ 6 ครั้ง / เที่ยว ทุกๆ ชั่วโมง

11

12 II.5 Swedish pleurisy exercise Aim : chest expansion remove fluid in pleural cavity หลักการ : อาศัยการยกแขนขึ้น - ลง ใน แนวของเยื่อหุ้มปอด แต่ละทิศทาง การยกแขนขึ้น - ลง ตามการหายใจ เข้า - ออก เป็นตัวปั๊มให้ l ไหลออกมา จากช่องเยื่อหุ้มปอด หรือ เกิด reabsorption ได้

13 วิธีการ : Side lying to no ICD side 1) Side lying, midposition : Sh. Abduction - I -nose Sh.Adduction - E - mouth 2) Side lying, lean backward : Sh. Abduction - I - nose Sh. Adduction - E - mouth 3) Side lying, lean forward : Sh. Flexion - I - nose Sh. Extension - E - mouth ช่วงแรก ทำ 15 ครั้ง / ชุด อย่างน้อย 4 ชุด / วัน

14 II.6 Chest mobilization Aim : Maintain or increase chest expansion  Active chest mobilization  Passive chest mobilization

15 Active chest mobilization  Good conscious, Good communication  Good active movement  Stretch anterior and posterior chest wall  Stretch lateral chest wall  Stretch posterolateral chest wall  Stretch anterior and posterior upper chest wall  Stretch posteriorlateral upper chest wall

16

17

18  Unconscious, Poor communication  Stretch anterior rib cage  Lateral trunk flexion  Trunk torsion  Dorsal hyperextension  Rib torsion effective : infants + pre - school patients Passive chest mobilization

19 III. Decrease work of breathing techniques III.1 Breathing control III.2 Relaxation technique III.3 Pursed lip breathing ex.

20 III.1 Breathing control Aim : work of breathing Bronchospasm หลักการ : ฝึกควบคุมการหายใจที่ทำให้ใช้ กล้ามเนื้อในการหายใจได้อย่างถูกต้อง และมี รูปแบบที่เหมาะสม วิธีการ : Sitting, full support c knee slightly flex. TV. Breathing, I - nose - elevate abdominal c lower costal expansion E- mouth - downward abdominal c lower costal expansion

21 ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย - Dyspnea - wheeze - Severe bronchospasm เป็นมากๆ ใช้เวลา 10 - 20 s. เล็กน้อย ใช้เวลา 5 - 10 s. ระยะเวลาในการฝึก breathing control

22 III.2 Relaxation technique เป็นการจัดท่าทางร่วมกับฝึกควบคุมการ หายใจ Aim : improve relaxation work of breathing bronchospasm มี 6 ท่า - Upright position - High side lying - Sitting lean forward, forearm support on the table

23 - Sitting lean forward, forearm support on the thigh - Relax standing or Back support - Standing lean forward, forearm support

24 III.3 Pursed lip br. ex. เป็นการฝึกหายใจโดยใช้การห่อริมผีปาก ( ทำปากจู๋ ) เป่าลมออกมาขณะหายใจออก Aim : air trapping tidal volume RR. improve br. pattern improve ex.. tolerance ใช้กับผู้ป่วย COPD, asthma, bronchiectasis

25 IV. Increase strength, endurance and efficiency of respiratory muscle techniques IV.1 Inspiratory muscle trainers (IMTS) IV.2 paced breathing exercise IV.3 Increase strength of respiratory muscles

26 IV.1 IMTS หายใจเข้า - ออกลึกๆผ่านเครื่อง โดยใช้ แรงต้านจาก 6 รหัสสี ฝึกในท่า Upright ฝึกได้ทั้งทาง ET tube, TT หรือ ปาก ฝึก 6 ครั้ง / เที่ยว อย่างน้อย 6 เที่ยว / วัน

27 4.2 Paced breathing exercise เป็นการฝึกหายใจร่วมกับการก้าว เดิน เดินบนทางราบ Progress โดย - เดินขึ้น - ลง บันได - เดินตามทางลาดชัน

28 IV.3 Increase strength of respiratory m. หลักการ : ใช้แรงต้านจาก ภายนอก ได้แก่ มือ, ถุงทราย, ผ้ารัดที่ทรวง อก วิธีการ : Supine ต้านด้วย มือก่อน Progress โดยใช้ถุงทราย และ เพิ่มจำนวนครั้งในการฝึกของแต่ ละวัน

29 1. Barnes TA, Thomas AB. Core text book of respiratory care practice. 2 nd ed. St. Louis : Mosby - Year Book, 1994 : 199 - 211 2. Eubanks DH., Bone RC. Comprehensive respiratory care. 2 nd ed. St. Louis : C.V. Mosby, 1990 : 511 - 36 3. Gaskell DV, Webber BA The Brompton hospital guide to chest physiotherapy. 4 th ed. Oxford : Blackwell Scientific Publication, 1980 : 13-29 4. Hillegass EA., Sadowsky HS. Cardiopulmonary physical therapy. 2 nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders, 2001 : 647 -59 Reference

30 5. Irwin S, Tecklin JS. Cardiopulmonary physical therapy. 3 rd ed. St. Louis : Mosby- year Book, 1995 : 356 - 70 6. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise foundations and techniques.2 nd ed. Philadelphia : F.A. Davis, 1990 : 577 - 614 7. Pryor JA, Webber BA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. 2nd ed. Edinburgh : Churchill livingstone, 1998 ; 137 - 69 8. Scanlan CL, Wilkins RL, Stoller JK. Egan’s fundamentals of respiratory care. 7th ed. St. Louis : Mosby, 1999 : 771 - 811

31


ดาวน์โหลด ppt II. การรักษาเพื่อเพิ่ม ปริมาตรปอด 1. Breathing exercise 2. Glossopharyngeal breathing 3. Positioning 4. Incentive spirometry 5. Swedish pleurisy ex. 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google