งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา. อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.LQ.O.L สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา. อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.LQ.O.L สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา

2 อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.LQ.O.L สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์

3 Inform ation Knowl edge Techno logy Analysi s Synthe sis Impleme ntation Approp riate Techno logy Bhutol ogy Ethic Area Base

4 Internal Audit Contract Out บริหาร วิชาการบริการ สหวิชาชีพ R – 2 – R R/D ประชาชน เป็น ศูนย์กลาง HA. ISO Value CostSurvive Future KM, BSC,SWOT,Bench mark Effectiveness Proactive

5 การคิดเป็นระบบและคิด ล่วงหน้าไปในอนาคต 1. ประโยชน์ปัจเจกบุคคล 2. ประโยชน์องค์กร 3. ประโยชน์มหาชน 4. ประโยชน์ชาติ 5. ประโยชน์โลก

6

7 แปลว่า เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วย คุณธรรม จริยธรรม

8

9 ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ 5 ลำดับ ลำดับที่ 1 ประโยชน์ของแต่ ละคน ปัจเจกบุคคล ลำดับที่ 2 ประโยชน์ของ องค์กร ลำดับที่ 3 ประโยชน์ของ มหาชน ลำดับที่ 4 ประโยชน์ของชาติ ลำดับที่ 5 ประโยชน์ของโลก

10 คนเราประกอบด้วย อะไรบ้าง ร่างกาย สังคมจิตใจ วิญญาณ

11 ปัญหา = ( สิ่งที่น่าจะเป็น - สิ่งที่ เป็นอยู่ ) X อาธร

12 ร่างกายที่แข็งแรง + ความคิดที่แยบยล + ความรู้สึกที่เหมาะสม ความสำเร็จของมนุษย์ =

13

14


ดาวน์โหลด ppt นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา. อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.LQ.O.L สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google