งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management for Future นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management for Future นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management for Future นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา

2 อดีต ปัจจุบัน อนาคต Q.O.L เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม
อดีต ปัจจุบัน อนาคต การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม Q.O.L สุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ

3 Technology Analysis Synthesis Appropriate Bhutology
Information Knowledge Technology Analysis Synthesis Implementation Appropriate Bhutology Ethic Area Base

4 การ Management for the Future ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
Internal Audit Contract Out Future บริหาร Cost Survive KM, BSC ,SWOT ,Bench mark วิชาการ บริการ Value Effectiveness สหวิชาชีพ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง Proactive R – 2 – R R/D HA. ISO

5 การคิดเป็นระบบและคิดล่วงหน้าไปในอนาคต
ประโยชน์ปัจเจกบุคคล ประโยชน์องค์กร ประโยชน์มหาชน ประโยชน์ชาติ ประโยชน์โลก

6 Bhutology จึงเป็นวิธีการจัดการอนาคต

7 แปลว่า เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วยคุณธรรม จริยธรรม
พุทโธโลยี่ แปลว่า เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วยคุณธรรม จริยธรรม

8 พุทโธโลยี่

9 ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ 5 ลำดับ
ลำดับที่ 1 ประโยชน์ของแต่ละคน ปัจเจกบุคคล ลำดับที่ 2 ประโยชน์ขององค์กร ลำดับที่ 3 ประโยชน์ของมหาชน ลำดับที่ 4 ประโยชน์ของชาติ ลำดับที่ 5 ประโยชน์ของโลก

10 คนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง
ร่างกาย จิตใจ สังคม วิญญาณ

11 ปัญหา = (สิ่งที่น่าจะเป็น - สิ่งที่เป็นอยู่) X อาธร

12 ความรู้สึกที่เหมาะสม = ความสำเร็จของมนุษย์
ร่างกายที่แข็งแรง + ความคิดที่แยบยล + ความรู้สึกที่เหมาะสม = ความสำเร็จของมนุษย์

13 Q&A

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Management for Future นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google