งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 Flash 8 ActionScripts. 2 ActionScript คือ ภาษาสคริปต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ ในการสร้างให้มูฟวี่ในโปรแกรม Flash สามารถ ทำงานในรูปแบบ Interactive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 Flash 8 ActionScripts. 2 ActionScript คือ ภาษาสคริปต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ ในการสร้างให้มูฟวี่ในโปรแกรม Flash สามารถ ทำงานในรูปแบบ Interactive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 Flash 8 ActionScripts

2 2 ActionScript คือ ภาษาสคริปต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ ในการสร้างให้มูฟวี่ในโปรแกรม Flash สามารถ ทำงานในรูปแบบ Interactive เช่น ตอบสนอง ต่อการคลิกเมาส์ หรือการกดแป้นพิมพ์ เป็นต้น

3 3 การเคลื่อนไหวแบบทวีนกับการเขียนสคริปต์ แบบทวีน การเคลื่อนไหวจะอาศัยการค่อยๆ เปลี่ยนภาพในแต่ละเฟรม ใช้ ActionScritp เป็นการใช้คำสั่ง สั่งการ เคลื่อนไหวของรูปภาพที่เป็นตัวแทนของซิม บอล

4 4 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween

5 5 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ ActionScript

6 6 หน้าต่าง Action Actions Toolbox Script navigator Script panel Toolbar

7 7 การเขียนคำสั่งในหน้าต่าง Action การเขียนคำสั่งในหน้าต่าง Actions ทำได้ 2 โหมด คือ  Script Assist  Expert Mode วิธีการสลับการทำงานของ 2 โหมด คือ การคลิก เลือกที่ปุ่ม

8 8 การใช้งาน Script Assist เป็นโหมด Script Assist เราสามารถเขียนคำสั่ง ต่างๆ โดยการเลือกจากรายการคำสั่งที่จัดเตรียม ไว้ให้ และมีช่องสำหรับการกำหนด ค่าพารามิเตอร์ในบางคำสั่ง

9 9 การใช้งาน Expert Mode ในโหมด Expert นี้เราสามารถจะเขียนคำสั่งต่างๆ ใน Script panel ด้านขวา ซึ่งเราสามารถจะใส่ หรือแก้ไขพารามิเตอร์ต่างๆ ได้โดยตรงในโค้ด หรือจะใช้งานร่วมกับ Actions Toolbox ก็ได้

10 10 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script 1. สีแสดงไวยกรณ์  Foreground (เช่น {, (, :,=) จะเป็นสีดำ  Keywords (เช่น var, function) น้ำเงิน  Identifiers (เช่น object, function) น้ำเงิน  Comments (คำอธิบายสคริปต์) สีเทา  String (เช่น “Hello”) สีเขียว

11 11 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script 2. การบอกใบ้สำหรับคำสั่ง ขณะที่เราทำการพิมพ์สคริปต์ที่สอดคล้องกับ คำสั่งใน ActionScript โปรแกรมจะบอกใบ้ รูปแบบการใช้งานคำสั่งนั้น หรือ พิมพ์ชื่อ object ก็จะปรากฏเมนูให้เราเลือก method หรือ Properties ของ object

12 12 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script ตัวอย่างการบอกใบ้สำหรับคำสั่ง

13 13 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script 3. การตรวจสอบไวยกรณ์ หากเรายังไม่มีความชำนาญในการเขียน Action Script เราสามารถทำการตรวจสอบความ ถูกต้องของไวยกรณ์ในการเขียนสคริปต์ที่เรา กำลังทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม (Check Syntax)

14 14 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script ตัวอย่างการตรวจสอบไวยกรณ์

15 15 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script 4. การแสดงหมายเลขบรรทัด การแสดงหมายเลขบรรทัดมีประโยชน์มากใน ขั้นตอนการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดใน โปรแกรม ซึ่งทำได้โดย คลิกปุ่ม ที่บนมุมขวาในหน้าต่าง Action จากนั้นเลือก Line Numbers

16 16 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script ตัวอย่างการแสดงหมายเลขบรรทัด แสดงหมายเลขบรรทัด เลือกคำสั่ง Line Number

17 17 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script 5. การตัดบรรทัด ในบางครั้งเราอาจพิมพ์คำสั่งบรรทัดเดียวยาว มากๆ เพื่อความสะดวกในการอ่านโค้ด เรา สามารถใช้คำสั่งบรรทัดอัตโนมัติ โดยคลิกปุ่ม จากนั้นทำการเลือกคำสั่ง Word Wrap จากเมนูลัด

18 18 การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียน Script ตัวอย่างการตัดบรรทัด บรรทัดยาวจะถูกตัดให้เห็น ภายในหน้าต่าง Action เลือกคำสั่ง Word Wrap

19 19 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ การระบุถึงพรอพเพอร์ตี้หรือเมธอด เราจะใช้เครื่องหมายจุด (.) สำหรับระบุถึง Properties หรือ Method ที่มีในมูฟวี่คลิป โดย พิมพ์จุดขั้นกลางระหว่างชื่อ instance ของ MovieClips กับ Properties เช่น myMovieClip._visible myMovieClip._play();

20 20 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก(Case sensitivity) ภาษา ActionScript จะมีความเข้มงวดเรื่อง ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กของตัวอักษร ซึ่งจะมองว่า ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กเป็นคนละตัวกัน

21 21 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ อัฒภาค Semicolons (;) ใน ActionScript เมื่อจบคำสั่งจะต้องปิดท้ายด้วย เครื่องหมาย (;) แต่ก็มีการอนุโลมไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด หากมีการขึ้นบรรทัดที่ถูกต้อง var x = 5; var x = 5 var y = 10; var y = 10x=5 y=10; ไม่ถูกต้อง

22 22 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ การเขียนคอมเมนต์ (Comment) การเขียนคอมเมนต์เป็นการเขียนข้อความกำกับ เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโค้ด //ในการเขียนคอมเมนต์สำหรับบรรทัดที่ต้องการ เช่น // this is comment /**/ ใช้ในการเขียนคอมเมนต์ครั้งละหลายบรรทัด เช่น/* this is first comment this is second comment */

23 23 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ การใช้งานคำสั่ง trace แสดงค่าของสคริปต์ ในการทดสอบ movie หรือ scene เราจะใช้ action trace แสดงผลลัพธ์จากการคำนวณต่างๆ ออกทางหน้าต่าง Output trace(expression);

24 24 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ ตัวแปรใน ActionScript  การประกาศตัวแปร 1. การประกาศตัวแปรอัตโนมัติ var my_x=10; my_x= “Good Morning”;

25 25 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ ตัวแปรใน ActionScript 2. การประกาศแบบชัดเจน var variablename:datatype; โดยที่ variablename หมายถึง ชื่อตัวแปร datatype หมายถึง ชนิดข้อมูล เช่น var my_Num:Number = 1;

26 26 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ หลักการตั้งชื่อตัวแปร  ค่าที่ใช้ตั้งเป็นชื่อตัวแปร ต้องเป็น identifier คือ ขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ, _, $ แต่ ภายในชื่อต้องไม่มีช่องว่าง หรือ สัญลักษณ์ พิเศษ เช่น *, #, @  ค่าที่ใช้ต้องไม่ซ้ำกับ Keyword เช่น break case true false  ต้องไม่ซ้ำกับชื่อตัวแปรที่ถูกตั้งไว้ก่อนแล้ว

27 27 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ ชนิดของข้อมูล  ข้อมูลชนิด String ต้องล้อมรอบด้วย เครื่องหมาย ‘’ หรือ “” เช่น “Tommy”  ข้อมูลชนิด Number สามารถกำหนดได้ทั้ง จำนวนเต็ม (Integer) และ จำนวนจริง  ข้อมูลชนิด Boolean มี 2 ค่า คือ True และ False ซึ่งจะแทนด้วย 1 และ 0 ตามลำดับ

28 28 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ การใช้โอเปอร์เรเตอร์ใน ActionScript  โอเปอร์เรเตอร์เชิงตัวเลข  โอเปอร์เรเตอร์กำหนดค่า  โอเปอร์เรเตอร์เชิงเปรียบเทียบ  โอเปอร์เรเตอร์เชิงตรรกะ

29 29 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ โอเปอร์เรเตอร์เชิงตัวเลข (Numeric Operators) เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ เป็นต้น + เช่น 2+4% เช่น 10%3 - เช่น 4 - 2++ เช่น X++ * เช่น 4 * 2- เช่น X- / เช่น 5 / 2

30 30 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ โอเปอร์เรเตอร์กำหนดค่า (Assignment Operators) เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร โดยใช้ เครื่องหมาย = ร่วมกับ เครื่องหมาย + - * / = เช่น x = y += เช่น x += y -= เช่น x -= y *= เช่น x *= y

31 31 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ โอเปอร์เรเตอร์เชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operators) ใช้เปรียบเทียบระหว่าง 2 ค่า โดยมีผลลัพธ์เป็น true หรือ false >เช่น x > y== เช่น x == y >= เช่น x >= y!= เช่น X != y < เช่น x < y <= เช่น x <= y

32 32 พื้นฐานการเขียนสคริปต์ โอเปอร์เรเตอร์เชิงตรรกะ (Logical Operators) โอเปอร์เรเตอร์เชิงตรรกะจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า true และ false && (and)เช่น expr1 && expr2 || (or) เช่น expr1 || expr2 ! (not) เช่น !exp


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 Flash 8 ActionScripts. 2 ActionScript คือ ภาษาสคริปต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ ในการสร้างให้มูฟวี่ในโปรแกรม Flash สามารถ ทำงานในรูปแบบ Interactive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google