งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thread Thread ส่วนของ process ที่ให้ CPU ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thread Thread ส่วนของ process ที่ให้ CPU ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thread boonrit@feu.ac.th

2 Thread ส่วนของ process ที่ให้ CPU ประมวลผล

3 Creating and Running Threads in Java สร้าง instance ของ Thread object เรียก start() method ในการสั่งให้ thread ทำงาน Thread myThread = new Thread(); myThread.start();

4 การสร้าง Thread โดยวิธีการ สืบทอดมาจาก Thread class ทำการ override run() method public class MyThread extends Thread { public void run() { System.out.println("Do something cool here."); } Thread myThread = new MyThread(); myThread.start();

5 การสร้าง Thread โดยวิธีการ สืบทอดมาจาก Thread class public class NumberThread extends Thread { int num; public NumberThread(int n) { num = n; } public void run() { for (int k=0; k < 10; k++) { System.out.print(num); } // for } // run() } // NumberThread class

6 การสร้าง Thread โดยวิธีการ สืบทอดมาจาก Thread class public class Numbers { public static void main(String args[]) { // 5 threads NumberThread number1, number2, number3, number4, number5; // Create and start each thread number1 = new NumberThread(1); number1.start(); number2 = new NumberThread(2); number2.start(); number3 = new NumberThread(3); number3.start(); number4 = new NumberThread(4); number4.start(); number5 = new NumberThread(5); number5.start(); } // main() } // Numbers class ผลลัพธ์ 11111111112222222222333333333344444444445555555555

7 การสร้าง Thread โดยวิธีการ สืบทอดมาจาก Thread class

8 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333444444444444444444444444444444444444444444 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555552222222 222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 333333333333334444444444444444444444444444445555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555555555555444444444444444 4444444444444444444444444444444444

9 การสร้าง Thread โดยวิธีการ Implementing the Runnable Interface public class MyClass extends SomeOtherClass implements Runnable { public MyClass() { Thread thread = new Thread(this); thread.start(); } public void run() { System.out.println("Do something cool here."); }

10 การสร้าง Thread โดยวิธีการ Implementing the Runnable Interface

11 public class NumberPrinter implements Runnable { int num; public NumberPrinter(int n) { num = n; } public void run() { for (int k=0; k < 10; k++) System.out.print(num); } // run() } // NumberPrinter class

12 การสร้าง Thread โดยวิธีการ Implementing the Runnable Interface public class Numbers { public static void main(String args[]) { Thread number1, number2, number3, number4, number5; // Create and start each thread number1 = new Thread(new NumberPrinter(1)); number1.start(); number2 = new Thread(new NumberPrinter(2)); number2.start(); number3 = new Thread(new NumberPrinter(3)); number3.start(); number4 = new Thread(new NumberPrinter(4)); number4.start(); number5 = new Thread(new NumberPrinter(5)); number5.start(); } // main() } // Numbers class

13 Thread Priority ใช้ setPriority(n) เป็นการกำหนดลำดับความสำคัญของ Thread โดยที่ Thread ที่มีการกำหนด Priority สูงจะมีโอกาสที่จะได้รับการ ประมวลผลก่อน และนานกว่า Thread ที่มี Priority ต่ำกว่า n มีค่าระหว่าง 0-10 public NumberThread(int n) { num = n; setPriority(n); }

14 Sleepy Threads เป็นการให้ Thread หยุดรอในเวลาที่กำหนด โดยที่ หน่วยเป็น millisecond Thread.sleep(1000); // หยุด 1 วินาที try { sleep(100); } catch (InterruptedException e) { System.out.println(e.getMessage()); }

15 Sleepy Threads public void run() { for (int k=0; k < 10; k++) { try { Thread.sleep((long)(Math.random() * 1000)); } catch (InterruptedException e) { System.out.println(e.getMessage()); } System.out.print(num); } // for } // run()

16 Thread States and Life Cycle

17 wait() notify() notifyAll() wait() เป็นการสั้งให้ thread หยุดทำงานไป อยู่ในสภาวะ block notify() ในการให้ THREAD กลับเข้ามา ทำงานอีกครั้ง

18 wait() notify() notifyAll() //not use wait and notify // Thread A public void waitForMessage() { while (hasMessage == false) { Thread.sleep(100); } // Thread B public void setMessage(String message) {... hasMessage = true; }

19 wait() notify() notifyAll() Here's the updated message code: // Thread A public synchronized void waitForMessage() { try { wait(); } catch (InterruptedException ex) { } } // Thread B public synchronized void setMessage(String message) {... notify(); } You can also choose to wait for a maximum amount of time. The wait() method can take a maximum amount of time to wait as a parameter: wait(100);

20 Stop thread // Create and start the thread MyThread thread = new MyThread(); thread.start(); // Do work... // Stop the thread thread.allDone = true; class MyThread extends Thread { boolean allDone = false; // This method is called when the thread runs public void run() { while (true) { // Do work... if (allDone) { return; } // Do work... }

21 Waiting for a Thread to Finish myThread.join(); class testJoninNew{ public static void main(String[] argv){ Socket connection = server.accept( ); ………. Thread input = new InputThread(connection.getInputStream( )); input.start( ); Thread output = new OutputThread(connection.getOutputStream( )); output.start( ); // wait for output and input to finish try { input.join( ); output.join( ); } catch (InterruptedException ex) { } }

22 Synchronization Why Synchronization public class Maze { private int playerX; private int playerY; public boolean isAtExit() { return (playerX == 0 && playerY == 0); } public void setPosition(int x, int y) { playerX = x; playerY = y; } Let's say you're creating a maze game. Any thread can set the position of the player, and any thread can check to see if the player is at the exit. For simplicity, let's say the exit is at position x = 0, y = 0.

23 Synchronization Starting off, the object's variables are playerX = 1 and playerY = 0. Thread A calls setPosition(0,1). The line playerX = x; is executed. Now playerX = 0. Thread A is pre-empted by Thread B. Thread B calls isAtExit(). Currently, playerX = 0 and playerY = 0, so isAtExit() returns true!

24 Synchronization public class Maze { private int playerX; private int playerY; public synchronized boolean isAtExit() { return (playerX == 0 && playerY == 0); } public synchronized void setPosition(int x, int y) { playerX = x; playerY = y; }

25 Synchronization public synchronized void setPosition(int x, int y) { playerX = x; playerY = y; } is essentially the same as this: public void setPosition(int x, int y) { synchronized(this) { playerX = x; playerY = y; }

26 Synchronization public void myMethod() { synchronized(this) { // code that needs to be synchronized } // code that is already thread-safe }


ดาวน์โหลด ppt Thread Thread ส่วนของ process ที่ให้ CPU ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google