งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Graphic Design Basic. 2 ความคิดสร้างสรรค์ เราลองมาดูโจทย์สนุก ๆ ที่จะช่วยอธิบายคำว่า ความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่า โจทย์ : พยายามลากเส้น 4 เส้นให้ต่อเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Graphic Design Basic. 2 ความคิดสร้างสรรค์ เราลองมาดูโจทย์สนุก ๆ ที่จะช่วยอธิบายคำว่า ความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่า โจทย์ : พยายามลากเส้น 4 เส้นให้ต่อเนื่องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Graphic Design Basic

2 2 ความคิดสร้างสรรค์ เราลองมาดูโจทย์สนุก ๆ ที่จะช่วยอธิบายคำว่า ความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่า โจทย์ : พยายามลากเส้น 4 เส้นให้ต่อเนื่องกัน (ห้ามยกมือ) โดยผ่านจุดทุกจุดที่คุณเห็น

3 3 ความคิดสร้างสรรค์ มาดูเฉลยกันดีกว่า

4 4 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning ภาษาภาพ (Visual Language)

5 5 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning การรับรู  ภาพ (Perception Image) ภาพที่เราเห็น (Visual Image) ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image)

6 6 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning การรับรู  ภาพ (Perception Image)

7 7 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning

8 8 ตัวอย่าง โจทย์ : “ งานออกแบบเครื่องหมายการค้า ร้านซักผ้า Point Wash” keyword: ซัก น้ำ ความสะอาด ฟอง ผงซักฟอก ภาพ : ความสะอาด การซักผ้าแสดงฟองแห่งความสะอาดที่ล่องลอย ตีความหมาย : ความสะอาด = สีขาว, น้ำ = สีฟ้า ภาพ : ฟองผงซักฟอก = วงกลมเล็กๆที่ล่องลอย การออกแบบภาพน่าจะใช้ โทนสีเย็นเป็นหลัก ส่วนองค์ประกอบในภาพอาจจะใช้หยดน้ำที่สื่อ ถึงความสดชื่นของผลิตภัณฑ์

9 9 Design & Meaning ตัวอย่าง

10 10 Basic Elements องค  ประกอบพื้นฐานของภาพ Basic Elements ภาพงานออกแบบกราฟกที่มีองคประกอบพื้นฐานหลักคือ จุด เสน ระนาบประกอบอยูภายใน

11 11 Basic Elements องค  ประกอบพื้นฐานของภาพ Basic Elements

12 12 Basic Elements จุด Dot คุณสมบัติของจุด เรียกรองความสนใจของสายตาไดดี บอกและกําหนดตําแหนงในภาพ การวางจุด 2 จุด เราจะไดพื้นที่ระหวางจุดที่ใหความรูสึก ดึงดูดระหวางกัน

13 13 Basic Elements Note ขนาดของจุดตองเปรียบเทียบกับขนาดของกรอบ ภาพหรือเฟรม (Frame) จุดถึงมีขนาดเทากัน แตวา งอยูในกรอบภาพที่ตางกัน จุดก็อาจจะกลายเปน ระนาบได้

14 14 Basic Elements เส  น Line เปนองคประกอบที่มีขนาดยาว เกิดจากการนําจุดมา เคลื่อนที่ หรือนํามาวางเรียงตอ ๆ กัน เสนมีคุณสมบัติ เดนในการนําสายตา เปนแนวแบงภาพ คุณสมบัติของเสน เสนมีความยาวมากกวาความกวางและความ หนาอยางเห็นไดชัดจึง ทําใหเกิดความรูสึกไปทางดานยาวดาน เดียว นําสายตา กําหนดทิศทาง และความต อเนื่อง แบงซอยภาพ ความรูสึก อารมณของเสนตาง ๆ ในภาพ เสนตรง ใหความรู สึกมั่นคงเปนระเบียบ

15 15 Basic Elements ความรู  สึก อารมณ  ของเส  นต  าง ๆ ในภาพ เสนตรง ใหความรูสึกมั่นคงเปนระเบียบ เสนนอน ใหความสงบ นิ่ง เรียบรอย

16 16 Basic Elements ความรู  สึก อารมณ  ของเส  นต  าง ๆ ในภาพ เสนเฉียง ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ความไมหยุดนิ่ง พลังขับเคลื่อน เสนโคง ใหความรูสึกที่นิ่มนวล พลิ้วไหว เสนเล็กและบาง ใหความรูสึกเบาและเฉียบคม ในขณะที่เสนหนาใหความ หนักแนนในการนําสายตา เสนหยึกหยัก ใหความรูสึกถึงความไมเปนระเบียบ การไมอยูในกรอบ ความอิสระ หรือความสับสนวุนวายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเสนจะหยักมากนอยแคไหน

17 17 Basic Elements ระนาบ Plane ระนาบ เปนองคประกอบที่เกิดจากเสนที่ ขยายตัว หรือกลุมของจุดเกิดความกวาง ความยาวเป นองคประกอบที่เปน 2 มิติ ระนาบมีอิทธิพลในภาพ เปนอยางมาก เพราะมักจะครองพื้นที่โดยรวมของภาพ เอาไว เมื่ออยูในภาพตัวระนาบที่เรามีอยูมักจะมีรูปร าง (Shape) ตางกันออกไป รูปรางแตละชนิดก็มี ความหมายและใหความรูสึกตาง ๆ กัน ยกตัวอยาง ระนาบรูปรางตาง ๆ ที่เรามักพบเห็น ไดแก

18 18 Basic Elements วงกลม Circle เมื่อวางรูปรางวงกลมในภาพจะใหความรูสึกเป นศูนยกลาง เปนที่รวมความสนใจ หรือการปกปองคุ มครอง

19 19 Basic Elements Note ระนาบรูปรางวงกลม ทําใหเรารูสึกวาจุดนั้น กําลังเปนจุดศูนยกลางที่เรา กําลังเพงความสนใจ

20 20 Basic Elements สี่เหลี่ยม Square เมื่อวางรูปรางสี่เหลี่ยมในภาพ จะใหความรูสึก สงบ มั่นคง เปนระเบียบ เมื่อวางตามแนวตั้งฉาก ให ความรูสึกเคลื่อนไหวและสรางจุดสนใจไดดี เมื่อวาง ทแยงสามารถจัดเปนกลุมกอนใหลงตัวไดงาย

21 21 Basic Elements Note องคประกอบสี่เหลี่ยมในภาพดูเรียงกันอยางลง ตัว และมีระเบียบ เสริมเนนลูกเลนใหกับภาพ โดยการเปลี่ยนสี ของสี่เหลี่ยม

22 22 Basic Elements Note

23 23 Basic Elements สามเหลี่ยม Triangle เมื่อวางรูปรางสามเหลี่ยมในภาพ จะใหความรู สึกหยุดนิ่ง มั่นคง แตที่ สวนปลายมุมทั้ง 3 ดาน ให ความรูสึกถึงทิศทาง ความเฉียบคม และมีรงผลักดัน

24 24 Basic Elements สามเหลี่ยม Triangle

25 25 Basic Elements หกเหลี่ยม Hexagon เมื่อวางรูปรางหกเหลี่ยมในภาพ จะใหความรูสึก ถึงการเชื่อมโยง การ เปนหนวยยอยหนวยหนึ่ง Modular ที่สามารถตอไปได อยางไมสิ้นสุดไมมีขอบเขต

26 26 Basic Elements หกเหลี่ยม Hexagon

27 27 Basic Elements รูปร  างธรรมชาติ Organic รูปรางธรรมชาติใหความรูสึกถึงความอิสระ การเลื่อนไหล การไมมีกฎเกณฑ ที่แนนอนตายตัว รูปรางที่เปนอิสระสร าง ความรูสึก เคลื่อนไหว แบบเลื่อนไหลอยูใน ภาพ บางครั้งก็ให จินตนาการ ของงานที่ซอนอยู ลึก ๆ ภายในไดเช นกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 Graphic Design Basic. 2 ความคิดสร้างสรรค์ เราลองมาดูโจทย์สนุก ๆ ที่จะช่วยอธิบายคำว่า ความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่า โจทย์ : พยายามลากเส้น 4 เส้นให้ต่อเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google