งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Design Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Design Basic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Design Basic

2 ความคิดสร้างสรรค์ เราลองมาดูโจทย์สนุก ๆ ที่จะช่วยอธิบายคำว่าความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่า โจทย์ : พยายามลากเส้น 4 เส้นให้ต่อเนื่องกัน (ห้ามยกมือ) โดยผ่านจุดทุกจุดที่คุณเห็น

3 ความคิดสร้างสรรค์ มาดูเฉลยกันดีกว่า

4 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning
ภาษาภาพ (Visual Language)

5 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning
การรับรูภาพ (Perception Image) ภาพที่เราเห็น (Visual Image) ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image)

6 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning
การรับรูภาพ (Perception Image)

7 การออกแบบและการสื่อความหมาย Design & Meaning

8 Design & Meaning ตัวอย่าง โจทย์: “งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
โจทย์: “งานออกแบบเครื่องหมายการค้า ร้านซักผ้า Point Wash” keyword: ซัก น้ำ ความสะอาด ฟอง ผงซักฟอก ภาพ: ความสะอาด การซักผ้าแสดงฟองแห่งความสะอาดที่ล่องลอย ตีความหมาย: ความสะอาด=สีขาว,น้ำ=สีฟ้า ภาพ: ฟองผงซักฟอก=วงกลมเล็กๆที่ล่องลอย การออกแบบภาพน่าจะใช้ โทนสีเย็นเป็นหลัก ส่วนองค์ประกอบในภาพอาจจะใช้หยดน้ำที่สื่อ ถึงความสดชื่นของผลิตภัณฑ์

9 Design & Meaning ตัวอย่าง

10 Basic Elements องคประกอบพื้นฐานของภาพ Basic Elements
ภาพงานออกแบบกราฟกที่มีองคประกอบพื้นฐานหลักคือ จุด เสน ระนาบประกอบอยูภายใน

11 Basic Elements องคประกอบพื้นฐานของภาพ Basic Elements

12 Basic Elements จุด Dot คุณสมบัติของจุด เรียกรองความสนใจของสายตาไดดี
บอกและกําหนดตําแหนงในภาพ การวางจุด 2 จุด เราจะไดพื้นที่ระหวางจุดที่ใหความรูสึก ดึงดูดระหวางกัน

13 Basic Elements Note ขนาดของจุดตองเปรียบเทียบกับขนาดของกรอบภาพหรือเฟรม (Frame) จุดถึงมีขนาดเทากัน แตวางอยูในกรอบภาพที่ตางกัน จุดก็อาจจะกลายเปน ระนาบได้

14 Basic Elements เสน Line
เปนองคประกอบที่มีขนาดยาว เกิดจากการนําจุดมาเคลื่อนที่ หรือนํามาวางเรียงตอ ๆ กัน เสนมีคุณสมบัติเดนในการนําสายตา เปนแนวแบงภาพ คุณสมบัติของเสน เสนมีความยาวมากกวาความกวางและความหนาอยางเห็นไดชัดจึง ทําใหเกิดความรูสึกไปทางดานยาวดานเดียว นําสายตา กําหนดทิศทาง และความตอเนื่อง แบงซอยภาพ ความรูสึก อารมณของเสนตาง ๆ ในภาพ เสนตรง ใหความรู สึกมั่นคงเปนระเบียบ

15 Basic Elements ความรูสึก อารมณของเสนตาง ๆ ในภาพ
เสนตรง ใหความรูสึกมั่นคงเปนระเบียบ เสนนอน ใหความสงบ นิ่ง เรียบรอย

16 Basic Elements ความรูสึก อารมณของเสนตาง ๆ ในภาพ
เสนเฉียง ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ความไมหยุดนิ่ง พลังขับเคลื่อน เสนโคง ใหความรูสึกที่นิ่มนวล พลิ้วไหว เสนหยึกหยัก ใหความรูสึกถึงความไมเปนระเบียบ การไมอยูในกรอบ ความอิสระ หรือความสับสนวุนวายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเสนจะหยักมากนอยแคไหน เสนเล็กและบาง ใหความรูสึกเบาและเฉียบคม ในขณะที่เสนหนาใหความ หนักแนนในการนําสายตา

17 Basic Elements ระนาบ Plane
ระนาบ เปนองคประกอบที่เกิดจากเสนที่ขยายตัว หรือกลุมของจุดเกิดความกวาง ความยาวเปนองคประกอบที่เปน 2 มิติ ระนาบมีอิทธิพลในภาพ เปนอยางมาก เพราะมักจะครองพื้นที่โดยรวมของภาพเอาไว เมื่ออยูในภาพตัวระนาบที่เรามีอยูมักจะมีรูปราง (Shape) ตางกันออกไป รูปรางแตละชนิดก็มีความหมายและใหความรูสึกตาง ๆ กัน ยกตัวอยางระนาบรูปรางตาง ๆ ที่เรามักพบเห็น ไดแก

18 Basic Elements วงกลม Circle
เมื่อวางรูปรางวงกลมในภาพจะใหความรูสึกเปนศูนยกลาง เปนที่รวมความสนใจ หรือการปกปองคุมครอง

19 Basic Elements Note ระนาบรูปรางวงกลม ทําใหเรารูสึกวาจุดนั้นกําลังเปนจุดศูนยกลางที่เรา กําลังเพงความสนใจ

20 Basic Elements สี่เหลี่ยม Square
เมื่อวางรูปรางสี่เหลี่ยมในภาพ จะใหความรูสึก สงบ มั่นคง เปนระเบียบ เมื่อวางตามแนวตั้งฉาก ใหความรูสึกเคลื่อนไหวและสรางจุดสนใจไดดี เมื่อวางทแยงสามารถจัดเปนกลุมกอนใหลงตัวไดงาย

21 Basic Elements Note องคประกอบสี่เหลี่ยมในภาพดูเรียงกันอยางลงตัว และมีระเบียบ เสริมเนนลูกเลนใหกับภาพ โดยการเปลี่ยนสีของสี่เหลี่ยม

22 Basic Elements Note

23 Basic Elements สามเหลี่ยม Triangle
เมื่อวางรูปรางสามเหลี่ยมในภาพ จะใหความรูสึกหยุดนิ่ง มั่นคง แตที่ สวนปลายมุมทั้ง 3 ดาน ใหความรูสึกถึงทิศทาง ความเฉียบคม และมีรงผลักดัน

24 Basic Elements สามเหลี่ยม Triangle

25 Basic Elements หกเหลี่ยม Hexagon
เมื่อวางรูปรางหกเหลี่ยมในภาพ จะใหความรูสึกถึงการเชื่อมโยง การ เปนหนวยยอยหนวยหนึ่งModular ที่สามารถตอไปไดอยางไมสิ้นสุดไมมีขอบเขต

26 Basic Elements หกเหลี่ยม Hexagon

27 Basic Elements รูปรางธรรมชาติ Organic
รูปรางธรรมชาติใหความรูสึกถึงความอิสระ การเลื่อนไหล การไมมีกฎเกณฑ ที่แนนอนตายตัว รูปรางที่เปนอิสระสราง ความรูสึกเคลื่อนไหว แบบเลื่อนไหลอยูในภาพ บางครั้งก็ใหจินตนาการ ของงานที่ซอนอยูลึก ๆ ภายในไดเชนกัน


ดาวน์โหลด ppt Graphic Design Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google