งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ อนาคตผู้สูงอายุใน ประเทศไทย ” 15 พฤษภาคม 2551 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โดย นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รอง อธิบดีกรมการแพทย์ รอง อธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ อนาคตผู้สูงอายุใน ประเทศไทย ” 15 พฤษภาคม 2551 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โดย นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รอง อธิบดีกรมการแพทย์ รอง อธิบดีกรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ อนาคตผู้สูงอายุใน ประเทศไทย ” 15 พฤษภาคม 2551 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โดย นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รอง อธิบดีกรมการแพทย์ รอง อธิบดีกรมการแพทย์

2 อนาคตผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรอนาคตผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร  หลักการคิด  หลักวิชา  หลักการกระทำ

3 หลักการคิด  ใครเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัย  รู้ถึงปัญหาของตนเองในอนาคต  สามารถจัดการกับปัญหาของตนเองในอนาคตได้  สุขภาพดี  อายุยืนยาว  แก่ช้า  ทำเป็นตัวอย่าง กับพ่อแม่ของเราและตัวเราเอง  Systematic Thinking

4 Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

5 กรณีศึกษา ใครเอาเนย แข็งของฉันไป

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

15 ระบบ คือ การอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำหน้าที่ รวมกันเป็นหนึ่ง

16 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิดและการสื่อสารที่ กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ มากขึ้น ด้วยมุมมองที่กว้างและแตกต่าง จะทำ ให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และปฏิบัติในสิ่งที่เป็น ผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นพื้นฐานสำหรับความคิดและการสื่อสารที่ กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ มากขึ้น ด้วยมุมมองที่กว้างและแตกต่าง จะทำ ให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และปฏิบัติในสิ่งที่เป็น ผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

17 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณ สามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็น การมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณ สามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็น การมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงานที่จะต้อง ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงานที่จะต้อง ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ

18 การคิดเชิงระบบ [Systems Thinking] บุคลากรในองค์การจะต้องผนึกกันเป็นทีม บุคลากรในองค์การจะต้องผนึกกันเป็นทีม เพื่อเรียนรู้รูปแบบทางความคิดที่เหมาะสม บริหารปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับองค์กร สู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กรต่อไป

19 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำคัญ เท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ดี เพียงใด

20 การกระทำใด ๆ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การตัดสินใจ Plan Do Check Action

21 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย กระหายน้ำ ดื่มน้ำ

22 หลักวิชา  Geriatric Medicine  Anti Aging  Rejuvinile  Bhutology  Management Flame work

23 แปลว่า เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วยคุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมซึ่งกำกับด้วยคุณธรรม จริยธรรม

24 - วิเคราะห์ - สังเคราะห์

25 - นำไปใช้ประโยชน์

26 - ดัดแปลงให้ เหมาะสมกับพื้นที่

27 - คุณธรรม จริยธรรม

28

29 ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ 5 ลำดับ ลำดับที่ 1ประโยชน์ของแต่ละคน ปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคล ลำดับที่ 2ประโยชน์ขององค์กร ลำดับที่ 3 ประโยชน์ของมหาชน ลำดับที่ 4ประโยชน์ของชาติ ลำดับที่ 5ประโยชน์ของโลก

30 คนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง ร่างกาย สังคมจิตใจ วิญญาณ

31 มุมมองของหลายๆ มุม การเมืองการปกครอง กระแสโลกาภิวัฒน์ สังคม - วัฒนธรรม เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา

32 ปัญหา = (สิ่งที่น่าจะเป็น - สิ่งที่เป็นอยู่) X อาทร

33 ร่างกายที่แข็งแรง + ความคิดที่แยบยล + ความรู้สึกที่เหมาะสม ความสำเร็จของมนุษย์ =

34 Internal audit Contract out บริหาร วิชาการปฏิบัติการ สห วิชาชีพ People center R/D,R- 2R HA ISO PSO ฯลฯ costSurviv e Future Value s Effective ness Proacti ve SWOT, BSC, Bench mark KM ฯลฯ Management Frame work

35 ROAD MAP 7 ขั้นตอน 1. หาวิธีคิด : ควรจะคิดอย่างไรกับสิ่งที่จะกระทำ 2. ทำเป็นตัวอย่าง : เราควรเป็น Model ต้นแบบ 3. หาสถานการณ์ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต 4. นำเสนอต่อสาธารณชน (PR เป็นสิ่งที่กรมฯขาดไป) 5. ผลักดันสู่นโยบาย 6. ลงมือทำ : Policy and Partnerships for Action 7. Countable Evaluation หลักการกระทำ

36 1. คิดใหญ่ : ทำเล็ก คิดกว้าง : ทำแคบ คิดละเอียด : ทำหยาบ คิดละเอียด : ทำหยาบ 2. ทำเป็นขั้นเป็นตอน 3. ทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย 4. มีผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล 4 หลักการ 4 หลักการ

37 การทำงานถ้าเราใช้.... R - 2 – R หรือ R/D Routine to Research Routine to Research งานประจำทำเถิด จะเกิดผล งานวิจัยคู่งานประจำ นำคน งานวิจัยคู่งานประจำ นำคนอยู่กับงานประจำจนไม่จำเจ

38 1.ภาระงานของเราคืออะไร งานหลัก งานรอง งานจร 2.สถานการณ์ของงานเรา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 3.ปริมาณงาน มาก พอดี น้อย มาก พอดี น้อย ถ้าเรารู้สึกว่างานหนัก แสดงว่า ร่างกาย อ่อนแอต้องรีบทำให้ร่างกายแข็งแรง 4. ปี นี้... ถามตนเอง 4 ข้อ  เราจะทำอะไร  ทำอย่างไร  เสร็จเมื่อใด  รู้ได้อย่างไรว่าเสร็จ

39 ขั้นตอนการสร้างพลังให้ตนเอง - คุณธรรม จริยธรรม - ใช้หลัก “พุทโธโลยี” - ใช้หลัก “พุทโธโลยี” พุทโธโลยี คือ เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม ซึ่งมี คุณธรรมและจริยธรรม พุทโธโลยี คือ เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม ซึ่งมี คุณธรรมและจริยธรรม กำกับอีกที กำกับอีกที

40 การสร้างพลังให้กับตนเอง 8 ขั้นตอน 1. เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มิใช่สังคมเป็นส่วน หนึ่งของเรา โลกมีไว้ให้อยู่ มิใช่มีไว้ให้แบก 2. เราเป็นฟันเฟืองหนึ่งของเครื่องจักร สำคัญ พอควร 3. พบความทุกข์ยากให้มองคนที่ทุกข์ยากกว่าเรา 4. ถ้าอิจฉาผู้อื่น มองคนที่ต่ำต้อยกว่ามีอีกมาก

41 การสร้างพลังให้กับตนเอง 8 ขั้นตอน 5. ถ้าหมดแรง หยุด นึกย้อนไปในอดีต นำความสุข ความสำเร็จในอดีตมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นพลังการต่อสู้ปัญหาในอนาคต 6. หมดแรงจริงๆ หาคนเติมพลังให้ 7. จิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ลงมือออกกำลัง 8.นึกถึงสิ่งที่มีพลัง นึกถึงในหลวงของเรา

42


ดาวน์โหลด ppt “ อนาคตผู้สูงอายุใน ประเทศไทย ” 15 พฤษภาคม 2551 โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โดย นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รอง อธิบดีกรมการแพทย์ รอง อธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google