งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2 จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ ปี 2551 ( N =1,112 )

3 จำนวนผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก

4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่คลินิกผู้สูงอายุปี 2551
ร้อยละ

5 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในชุมชนปี 2551
ร้อยละ

6 การประเมินคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ร้อยละ

7 การประเมินคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

8 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่มจำแนกตามเพศและอายุ

9 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามเพศและสถานภาพสมรส

10 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามเพศและการศึกษา

11 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามการประกอบอาชีพ
89.47 5.26 5.26

12 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละของการออกกำลังกายเข่า

13 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละของการกินยาแก้ปวด

14 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละของการเดิน ร้อยละของการนั่ง

15 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละของการยกของ

16 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามอาการปวดเข่า
ร้อยละการปวดเข่า

17 สวัสดี....


ดาวน์โหลด ppt อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google