งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551

2 จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิก ผู้สูงอายุ ปี 2551 ( N =1,112 )

3 จำนวนผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก

4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้ บริการที่คลินิกผู้สูงอายุปี 2551 ร้อยละ

5 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้ บริการในชุมชนปี 2551 ร้อยละ

6 การประเมินคุณภาพชีวิตด้าน ร่างกาย ร้อยละ

7 การประเมินคุณภาพ ชีวิตด้านจิตใจ

8 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้า กลุ่มจำแนกตามเพศและอายุ ร้อยละ

9 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้า กลุ่ม จำแนกตามเพศและสถานภาพสมรส ร้อยละ

10 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่ เข้ากลุ่ม จำแนกตามเพศและการศึกษา ร้อยละ

11 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่ เข้ากลุ่ม จำแนกตามการประกอบอาชีพ 89.47 0 5.26 ร้อยละ

12 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่ เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของการออกกำลังกายเข่า

13 ร้อยละของผู้สูงอายุโรค เข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรม สุขภาพ ร้อยละของการกินยาแก้ปวด

14 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของการเดินร้อยละของการนั่ง

15 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของการยกของ

16 ร้อยละของผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมที่เข้ากลุ่ม จำแนกตามอาการปวดเข่า ร้อยละการปวดเข่า

17 สวัส ดี....


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551 ผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google