งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษ หน้า นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษ หน้า นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษ หน้า นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

2 ครอบครัวที่ อบอุ่น ครอบครัวมี ปัญหา

3 ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

4 สถานการณ์ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ  Aging Society : สังคมนั้นมีผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 7%  Aged Society : สังคมนั้นมี ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 14% ประเทศไทยเป็น Aging Society ปี พ. ศ. 2545 คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 8 - 10% ปี พ. ศ. 2548 10.4% ปี พ. ศ. 2550 10. 8% ปี พ. ศ. 2558 คาดการณ์ 13.4%

5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษา สุขภาพผู้สูงอายุ พ. ศ.2540 -2554 แหล่งที่มาของ รายได้ แหล่งที่มาของ รายได้ พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ. ส่วนที่ เพิ่มขึ้น ( เท่า ) 2540 254 5 25502554 ค่าใช้จ่ายผ่าน กระทรวงสาธารณสุข 2,325.2 4,44 6.0 6,432.4 8,3073.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อ ข้าราชการบำนาญ ( ผ่านทางสำนัก งบประมาณ ) 1,762.1 4,23 2.0 9,352.2 12,27 8.9 7.0 ผู้สูงอายุ ( หรือญาติ ) ที่ไม่ใช่ข้าราชการ บำนาญ 10,25 3.6 11,8 52.4 13,27 9.6 14,96 3.1 1.5 รวมทั้งสิ้น 14,34 0.9 20,5 30.4 29,06 4.2 35,54 9.7 2.5 หมายเหตุ : ประมาณการทำเมื่อก่อนที่จะมีโครงการหลักประกันถ้วนหน้า ( โครงการ 30 บาท )

6 ปัญหา = ( สิ่งที่น่าจะเป็น – สิ่งที่ เป็นอยู่ ) อาทร

7 สิ่งที่น่าจะเป็น ครอบครัวควรจะดูแล ผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน ครอบครัวควรจะดูแล ผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน กลางวัน ควรมี สถานที่สังสรรค์อยู่ ร่วมกัน กลางวัน ควรมี สถานที่สังสรรค์อยู่ ร่วมกัน มีระบบบริการ มีระบบบริการ มีสถานที่พักฟื้นใน ชุมชน มีสถานที่พักฟื้นใน ชุมชน สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบ ของการรักษา ผู้สูงอายุของประเทศ สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบ ของการรักษา ผู้สูงอายุของประเทศ

8 ครอบครัวควรจะดูแล ผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ครอบครัวควรจะดูแล ผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วม สิ่งที่น่าจะเป็น

9 สิ่งที่น่าจะเป็น กลางวัน ควรมี สถานที่สังสรรค์อยู่ ร่วมกันมีระบบ บริการ กลางวัน ควรมี สถานที่สังสรรค์อยู่ ร่วมกันมีระบบ บริการ

10 สิ่งที่น่าจะเป็น มีสถานที่พักฟื้นที่อยู่ใน ชุมชนโดยชุมชน ( องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ) มีสถานที่พักฟื้นที่อยู่ใน ชุมชนโดยชุมชน ( องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น )

11 สิ่งที่น่าจะเป็น ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ควรได้รับการดูแล อย่างถูกต้องตาม หลักการของเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ป่วย กลุ่มอายุอื่น การรักษาผู้ป่วย สูงอายุ ต้องเป็น ลักษณะสหสาขา วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นัก กายภาพบำบัด เภสัช กร เป็นต้น

12 สิ่งที่น่าจะเป็น มีระบบส่งต่อและ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีระบบส่งต่อและ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากชุมชนมายังสถาน บริการที่เหมาะสม เพื่อ ความสะดวกของการ เข้าถึงบริการ สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงาน ของการสร้างมาตรฐาน การรักษาพยาบาลของ ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการ รักษาพยาบาลของ ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็น แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้อายุของประเทศ สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงาน ของการสร้างมาตรฐาน การรักษาพยาบาลของ ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการ รักษาพยาบาลของ ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็น แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้อายุของประเทศ

13 สิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน Silver Tsunami : ระหว่าง พ. ศ.2547 - 2552Silver Tsunami : ระหว่าง พ. ศ.2547 - 2552 รุ่นเกิดล้านของไทย : ระหว่าง พ. ศ.2506 - 2526 รุ่นเกิดล้านของไทย : ระหว่าง พ. ศ.2506 - 2526 Baby Boomer: ระหว่าง พ. ศ.2489 - 2507Baby Boomer: ระหว่าง พ. ศ.2489 - 2507 Generation X (reactive generation )Generation X (reactive generation ) : ระหว่าง พ. ศ.2503 - 2524 Generation Y (civic generation )Generation Y (civic generation ) : ระหว่าง พ. ศ.2525 - 2544

14 สิ่งที่เห็นว่า น่าจะต้องเริ่ม เดี๋ยวนี้ ประกาศผู้สูงอายุ เป็นวาระ แห่งชาติ ประกาศผู้สูงอายุ เป็นวาระ แห่งชาติ จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อ พัฒนาระบบทั้งระบบ จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อ พัฒนาระบบทั้งระบบ ทุกกระทรวง กรม กอง น่าจะ ทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมการ เข้าสู่ระบบผู้สูงอายุ ทุกกระทรวง กรม กอง น่าจะ ทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมการ เข้าสู่ระบบผู้สูงอายุ ลงมือทำโดย มีผู้รับผิดชอบ เป็นบุคคล ลงมือทำโดย มีผู้รับผิดชอบ เป็นบุคคล

15


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษ หน้า นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google