งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า
นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์

2 ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวมีปัญหา

3 ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

4 สถานการณ์ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ  Aging Society : สังคมนั้นมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 7%  Aged Society : สังคมนั้นมี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 14% ประเทศไทยเป็น Aging Society ปี พ.ศ คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป % ปี พ.ศ % ปี พ.ศ % ปี พ.ศ คาดการณ์ %

5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ.2540 -2554
แหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. ส่วนที่เพิ่มขึ้น ( เท่า ) 2540 2545 2550 2554 ค่าใช้จ่ายผ่านกระทรวงสาธารณสุข 2,325.2 4,446.0 6,432.4 8,307 3.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อข้าราชการบำนาญ ( ผ่านทางสำนักงบประมาณ) 1,762.1 4,232.0 9,352.2 12,278.9 7.0 ผู้สูงอายุ (หรือญาติ) ที่ไม่ใช่ข้าราชการบำนาญ 10,253.6 11,852.4 13,279.6 14,963.1 1.5 รวมทั้งสิ้น 14,340.9 20,530.4 29,064.2 35,549.7 2.5 หมายเหตุ : ประมาณการทำเมื่อก่อนที่จะมีโครงการหลักประกันถ้วนหน้า ( โครงการ 30 บาท)

6 ปัญหา = (สิ่งที่น่าจะเป็น – สิ่งที่เป็นอยู่ ) อาทร
ปัญหา = (สิ่งที่น่าจะเป็น – สิ่งที่เป็นอยู่ ) อาทร

7 สิ่งที่น่าจะเป็น ครอบครัวควรจะดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
กลางวัน ควรมีสถานที่สังสรรค์อยู่ร่วมกัน มีระบบบริการ มีสถานที่พักฟื้นในชุมชน สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบของการรักษาผู้สูงอายุของประเทศ

8 สิ่งที่น่าจะเป็น ครอบครัวควรจะดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

9 สิ่งที่น่าจะเป็น กลางวัน ควรมีสถานที่สังสรรค์อยู่ร่วมกันมีระบบบริการ

10 สิ่งที่น่าจะเป็น มีสถานที่พักฟื้นที่อยู่ในชุมชนโดยชุมชน(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

11 สิ่งที่น่าจะเป็น ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น การรักษาผู้ป่วยสูงอายุ ต้องเป็นลักษณะสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เภสัชกร เป็นต้น

12 สิ่งที่น่าจะเป็น มีระบบส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
จากชุมชนมายังสถานบริการที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกของการเข้าถึงบริการ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานของการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพของผู้อายุของประเทศ

13 สิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน Silver Tsunami :ระหว่าง พ.ศ.2547 - 2552
รุ่นเกิดล้านของไทย :ระหว่าง พ.ศ Baby Boomer : ระหว่างพ.ศ Generation X (reactive generation ) : ระหว่างพ.ศ Generation Y (civic generation ) :ระหว่าง พ.ศ

14 สิ่งที่เห็นว่า น่าจะต้องเริ่มเดี๋ยวนี้
ประกาศผู้สูงอายุ เป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบทั้งระบบ ทุกกระทรวง กรม กอง น่าจะทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบผู้สูงอายุ ลงมือทำโดย มีผู้รับผิดชอบเป็นบุคคล

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google