งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมหลักสูตร การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมหลักสูตร การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมหลักสูตร การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552

2 วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2552 พิธีเปิดการอบรม การจัดการปัญหาโรค ผู้สูงอายุระดับชาติ นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

3 การจัดการปัญหาโรคเรื้อรังใน ผู้สูงอายุ รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบัติ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

4 การจัดการปัญหาโรคเรื้อรังที่ พบบ่อยในผู้สูงอายุ นาวาอากาศเอกนายแพทย์วรงค์ ลาภานันท์ แพทย์หญิงสว่างจิตต์ สุรอมรกูล นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

5 แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อ คุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุ สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย จิตนภา วาณิชวโรตม์ บูริณี บุญมีพิพิธ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

6 วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2552 จากงานการพยาบาลสู่ งานวิจัย (R2R) กรรณิการ์ จันตระ ณัฐกานต์ สำเนียงเสนาะ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญ จน การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2

7 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ดร. ชนิ ดา ปโชติการ แนวทางการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมาน วัตร์ การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การอบรมหลักสูตร การจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google