งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comprehensive Geriatric Assessment รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comprehensive Geriatric Assessment รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Comprehensive Geriatric Assessment รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3 Unique Features of the Elderly Patient RAMPS R- reduced body reserve A- atypical presentation M- multiple pathology P- polypharmacy S- social adversity

4 Geriatric Assessment a Physical a Mental a Functional status a Social status

5 Physical Assessment a History taking a chief complaint a history of present illness a past medical history a family history a drug history

6 History taking 1)History of fall, incontinence 2)Pain assessment 3)Drug history: polypharmacy! 4)Nutritional history 5)Life-style: smoke, drink, exercise, aids & appliances 6)Vaccinations : influenza, tetanus, pneumococcal ?

7 History taking a cognitive impairment, look for relatives a not respond to verbal command: 3 D’s : dysphasia, depression, deafness. a adequate exposure but no direct light a private place with minimal distraction a face to face with slow and clear conversation a use aids and appliances, if necessary a use “yes” or “no” in motor aphasia a need more time than the young a multiple pathology rather than one disease a nutritional assessment: dietary recall, MNA

8 History taking a Past medical history:  only major illness leading to admission or absence from work  Chronic illness: atherosclerosis (DM, HT, ischemic heart disease, cerebrovascular disorder, dyslipidemia), TB, osteoarthritis a Personal history: smoking, alcohol drinking a Family history : family member and status a Drug history : polypharmacy, eye drop, skin preparation, over-the-counter drugs a Systemic review: geriatric syndrome

9 Abbreviated Mental Test a Age a Time a Address a Year a Name of institution a Recognition of two persons a Date of birth a Year of first world war a Name of present monarch a Count backwards 20 to 1

10 Thai Mini-mental State Examination (TMSE)

11

12 Screening for depression In practice: ask 2 questions  Over the past 2 weeks, have you felt down, depressed, or hopeless?  Over the past 2 weeks, have you felt little interest or pleasure in doing things? If “yes” for both questions, proceed to Thai Geriatric Depression Scale

13 แบบวัดความซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train the Brain Forum Thailand) ข้อที่กิจกรรมใช่ไม่ใช่ 1 คุณพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ ในตอนนี้ 2 คุณไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจ หรือเคยทำเป็นประจำ 3 คุณรู้สึกชีวิตของคุณช่วงนี้ว่างเปล่า ไม่รู้จะทำอะไร 4 คุณรู้สึกเบื่อหน่ายบ่อย ๆ 5 คุณหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวัน หน้า 6 คุณมีเรื่องกังวลตลอดเวลา และเลิก คิดไม่ได้

14 แบบวัดความซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train the Brain Forum Thailand) ข้อที่กิจกรรมใช่ไม่ใช่ 7 ส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกอารมณ์ดี 8 คุณรู้สึกกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิด ขึ้นกับคุณ 9 ส่วนใหญ่คุณรู้สึกมีความสุข 10 บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกไม่มีที่พึ่ง 11 คุณรู้สึกกระวนกระวาย กระสับกระส่ายบ่อย ๆ 12 คุณชอบอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะ ออกนอกบ้าน

15 Barthel Index of Activity of daily living a Transfer a Mobility a Toilet use a Grooming a Bladder a Bowel a Bathing a Feeding a Dressing a Stair

16 Functional Status Assessment (instrumental activity of daily living-ADL) washing & cleaning cooking shopping communication & transport financial management drug administration

17 Social assessment - relationship in family  Caregiver : aware of elder abuse in dementia  Physical abuse  Caring abuse : nutrition, drug compliance, pressure ulcer, incontinence, instrumentation  Financial : family support, welfare  Environment : housing, neighbor, elderly club, community Pay attention to living alone, poor !!

18 Physical Examination for the Elderly Patient Vital signs : temperature- look for hypothermia pulse - rhythm, amplitude blood pressure – postural hypotension, white coat hypertension, pseudohypertension respiration - Cheyne-Stokes respiration General appearance: body weight, height, apathetic face (Parkinsonism, hypothyroidism, depression) Eye: fundoscopy difficulty due to cataract, pupillary constriction

19 Physical Examination for the Elderly Patient Ear : ear wax impaction, external otitis Oral cavity: oral hygiene, chronic ulcer or mass Neck : range of motion (stiff neck ?), dizziness Thyroid, carotid bruit, cervical lymph nodes CVS: aortic murmur, innocent or pathologic S4 Lung: non-significant crepitation disappears when sighing Breasts: mass or skin infection Back : pressure ulcer

20 Physical Examination for the Elderly Patient Abdomen : collapsed thoracic cage closed to anterior superior iliac spine : full bladder, fecal mass, abdominal aortic aneurysm : PR for mass and prostate gland Foot : diabetic foot, callus, onychogryphosis Nervous system: non-significant signs (absent ankle jerk, decreased vibration sense at foot, frontal lobe releasing signs e.g. palmomental reflex, grasping, glabella tap sign, snout reflex. Get-up-and-go test, gait

21 Comprehensive geriatric assessment - Examination 1)Blood pressure  hypertension (2 positions)postural hypotension 2)Body weight  under-nutrition 3)Special sense  disability, fall (VA, hearing) 4)Breast examination  breast cancer 5)Get-up-and-go test  fall, immobility

22 Comprehensive geriatric assessment - Laboratory 1)Pap smear   CA cervix 2)Fecal occult blood   CA colon 3)Fasting blood glucose   DM 4)Cholesterol   dyslipidemia 5)TSH   hypothyroidism 6)Osteoporosis screen   fracture NB: PSA ??


ดาวน์โหลด ppt Comprehensive Geriatric Assessment รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google