งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comprehensive Geriatric Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comprehensive Geriatric Assessment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comprehensive Geriatric Assessment
รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 Unique Features of the Elderly Patient
RAMPS R- reduced body reserve A- atypical presentation M- multiple pathology P- polypharmacy S- social adversity

3 Geriatric Assessment Physical Mental Functional status Social status

4 History taking chief complaint history of present illness
Physical Assessment History taking chief complaint history of present illness past medical history family history drug history

5 History taking History of fall, incontinence Pain assessment
Drug history: polypharmacy! Nutritional history Life-style: smoke, drink, exercise, aids & appliances Vaccinations : influenza, tetanus, pneumococcal ?

6 History taking cognitive impairment, look for relatives
not respond to verbal command: D’s : dysphasia, depression, deafness. adequate exposure but no direct light private place with minimal distraction face to face with slow and clear conversation use aids and appliances, if necessary use “yes” or “no” in motor aphasia need more time than the young multiple pathology rather than one disease nutritional assessment: dietary recall, MNA

7 History taking Past medical history:
only major illness leading to admission or absence from work Chronic illness: atherosclerosis (DM, HT, ischemic heart disease, cerebrovascular disorder, dyslipidemia), TB, osteoarthritis Personal history: smoking, alcohol drinking Family history : family member and status Drug history : polypharmacy, eye drop, skin preparation, over-the-counter drugs Systemic review: geriatric syndrome

8 Abbreviated Mental Test
Age Time Address Year Name of institution Recognition of two persons Date of birth Year of first world war Name of present monarch Count backwards 20 to 1

9 Thai Mini-mental State Examination (TMSE)

10 Thai Mini-mental State Examination (TMSE)

11 Screening for depression
In practice: ask 2 questions Over the past 2 weeks, have you felt down, depressed, or hopeless? Over the past 2 weeks, have you felt little interest or pleasure in doing things? If “yes” for both questions, proceed to Thai Geriatric Depression Scale

12 แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย
(Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train the Brain Forum Thailand) ข้อที่ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 1 คุณพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้ 2 คุณไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทำเป็นประจำ 3 คุณรู้สึกชีวิตของคุณช่วงนี้ว่างเปล่าไม่รู้จะทำอะไร 4 คุณรู้สึกเบื่อหน่ายบ่อย ๆ 5 คุณหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวันหน้า 6 คุณมีเรื่องกังวลตลอดเวลา และเลิกคิดไม่ได้

13 แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย
(Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง (Train the Brain Forum Thailand) ข้อที่ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 7 ส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกอารมณ์ดี 8 คุณรู้สึกกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณ 9 ส่วนใหญ่คุณรู้สึกมีความสุข 10 บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกไม่มีที่พึ่ง 11 คุณรู้สึกกระวนกระวาย กระสับกระส่ายบ่อย ๆ 12 คุณชอบอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะออกนอกบ้าน

14 Barthel Index of Activity of daily living
Transfer Mobility Toilet use Grooming Bladder Bowel Bathing Feeding Dressing Stair

15 communication & transport financial management drug administration
Functional Status Assessment (instrumental activity of daily living-ADL) washing & cleaning cooking shopping communication & transport financial management drug administration

16 Social assessment - relationship in family
Caregiver : aware of elder abuse in dementia Physical abuse Caring abuse : nutrition, drug compliance, pressure ulcer, incontinence, instrumentation Financial : family support, welfare Environment : housing, neighbor, elderly club, community Pay attention to living alone, poor !!

17 Physical Examination for the Elderly Patient
Vital signs : temperature- look for hypothermia pulse - rhythm, amplitude blood pressure – postural hypotension, white coat hypertension, pseudohypertension respiration - Cheyne-Stokes respiration General appearance: body weight, height, apathetic face (Parkinsonism, hypothyroidism, depression) Eye: fundoscopy difficulty due to cataract, pupillary constriction

18 Physical Examination for the Elderly Patient
Ear : ear wax impaction, external otitis Oral cavity: oral hygiene, chronic ulcer or mass Neck : range of motion (stiff neck ?), dizziness Thyroid, carotid bruit, cervical lymph nodes CVS: aortic murmur, innocent or pathologic S4 Lung: non-significant crepitation disappears when sighing Breasts: mass or skin infection Back : pressure ulcer

19 Physical Examination for the Elderly Patient
Abdomen : collapsed thoracic cage closed to anterior superior iliac spine : full bladder, fecal mass, abdominal aortic aneurysm : PR for mass and prostate gland Foot : diabetic foot, callus, onychogryphosis Nervous system: non-significant signs (absent ankle jerk, decreased vibration sense at foot, frontal lobe releasing signs e.g. palmomental reflex, grasping, glabella tap sign, snout reflex. Get-up-and-go test, gait

20 Comprehensive geriatric assessment - Examination
Blood pressure   hypertension (2 positions) postural hypotension Body weight   under-nutrition Special sense   disability, fall (VA, hearing) Breast examination  breast cancer Get-up-and-go test  fall, immobility

21 Comprehensive geriatric assessment - Laboratory
Pap smear   CA cervix Fecal occult blood   CA colon Fasting blood glucose   DM Cholesterol   dyslipidemia TSH   hypothyroidism Osteoporosis screen   fracture NB: PSA ??


ดาวน์โหลด ppt Comprehensive Geriatric Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google